Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Systém lze rozpoznat podle štítku 1 ve vozidle.

Funkční princip

Tento systém rozpozná ztrátu tlaku v jedné z pneumatik měřením rychlosti kol během jízdy.

Kontrolka  2 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Funkční podmínky

Systém je třeba znovu inicializovat s tlakem rovným tlaku uvedenému na štítku tlaku v pneumatikách (viz odstavec Tlak v pneumatikách v kapitole 4), jinak by mohl podávat nespolehlivá hlášení v případě výrazného poklesu tlaku.

Novou inicializaci je nutné provádět vždy až po kontrole tlaku ve všech 4 pneumatikách za studena.

V následujících situacích může systém fungovat zpožděně nebo nesprávně:

- systém nebyl inicializován po novém nahuštění nebo po jiném zákroku na pneumatikách;

- systém byl špatně inicializován: tlaky nahuštění se liší od doporučených tlaků;

- výrazná změna nákladu nebo rozložení nákladu k jedné straně vozidla;

- sportovní jízda s častým zrychlováním;

- jízda po zasněžené nebo kluzké vozovce;

- jízda se sněhovými řetězy;

- montáž pouze jedné nové pneumatiky;

- použití pneumatik, které nejsou homologované značkovými servisy.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- po každém novém nahuštění nebo resetování tlaku v pneumatikách;

- po výměně kola;

- po prostřídání kol.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti. Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Postup inicializace

Při zapnutém zapalování, se zastaveným vozidlem:

- opakovaně mačkejte spínač 6, dokud se neotevře karta vozidla ;

- krátce stiskněte spínač 3 nebo 4 pro dosažení strany „Inic. tlaku pneu dlouhý stisk“;

- stiskněte a podržte spínač 5 OK pro spuštění vynulování.

Přidržte stisknutý spínač 5, dokud se nezobrazí zpráva „Operace ukončena“. Teď můžete jet.

Je-li vozidlo vybaveno navigačním systémem, lze postup resetování provést také pomocí multimediální obrazovky: viz uživatelská příručka daného vybavení.

V následující tabulce jsou uvedeny možné zprávy týkající se postupu resetování tlaku v pneumatikách.

Kroky

Zprávy

Hodnoty

-

Inicial. tlaku při zastavení

Zpráva se zobrazí během jízdy. Pokud chcete resetovat tlak ve všech čtyřech pneumatikách, zastavte vozidlo.

1

Inic. tlaku pneu dlouhý stisk

Pokud chcete resetovat tlak ve všech čtyřech pneumatikách, zastavte vozidlo, stiskněte a přidržte tlačítko 5 OK pro spuštění resetování, dokud se nezobrazí zpráva „Pokud tlaky OK [přidržte]“.

2

Pokud tlaky OK [přidržte]

Zpráva zabliká, což znamená, že systém zaregistroval postup resetování. Pokud byly všechny čtyři pneumatiky správně nastaveny tak, aby odpovídaly hodnotám tlaku v pneumatikách doporučeným na štítku s tlakem v pneumatikách TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH, přidržte stisknutý spínač 5 OK, dokud se nezobrazí zpráva „Operace ukončena“.

3

Operace ukončena

Postup resetování byl úspěšně dokončen. Teď můžete jet.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak ve všech čtyřech pneumatikách se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 bar (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Po každém dohuštění nebo úpravě tlaku v pneumatikách spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Výměna kol a pneumatik

Používejte pouze vybavení homologované sítí, jinak hrozí systém pozdní aktivace nebo nesprávná funkce systému. PNEUMATIKY.

Po každé výměně kola/pneumatiky upravte tlak v pneumatikách a spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Rezervní kolo

Pokud je jím vozidlo vybaveno a je namontován na vozidlo, upravte tlak v pneumatikách a zahajte inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

Používejte jen výbavu homologovanou značkou, jinak hrozí, že se systém bude zpožďovat nebo nebude fungovat správně. SADA PRO NAHUŠTĚNÍ PNEUMATIK. Po použití sady pro huštění pneumatik upravte tlak v pneumatikách a zahajte obnovení doporučených hodnot pro tlak v pneumatikách.

Poruchy tlaku v pneumatikách

V tabulce na následující stránce jsou uvedena varovná hlášení, která se objeví na přístrojové desce 7, když systém detekuje poruchu tlaku v pneumatikách.

Informace na přístrojové desce signalizují případné poruchy tlaku v pneumatikách (např. vypuštěná pneumatika nebo defekt).

Kontrolky

Zprávy

Hodnoty

Nahustit pneu a inicializovat

Signalizuje, že bylo detekováno podhuštění nebo defekt pneumatiky. Zkontrolujte a upravte tlak čtyř pneumatik za studena a resetujte systém.

Nastavit tlak pneu a inic.

Signalizuje, že resetování nebylo úspěšné. Před opětovným zahájením procesu resetování zkontrolujte a znovu upravte tlak v pneumatikách.

Nastavit tlak pneu a inic.

Signalizuje, že poslední resetování systému bylo provedeno před více než 6 měsíci nebo více než 10 000 km. Před opětovným zahájením dalšího procesu resetování zkontrolujte a znovu upravte tlak v pneumatikách.

+ ©

Zkontrolovat TPW

Signalizuje problém v systému. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

TPW nedostupné

Signalizuje, že vozidlo je vybaveno rezervním kolem jiné velikosti než ostatní čtyři kola. Systém zůstane nedostupný, dokud nebude vozidlo vybaveno kolem stejné velikosti jako ostatní kola a nebude proveden postup resetování.