Zpět na seznam

SADA PRO NAHUŠTĚNÍ PNEUMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sada umožňuje opravu běhounu pneumatiky A poškozeného předmětem o rozměrech menších než 4 milimetry. Neumožňuje opravu všech defektů, jako např. trhliny větší než 4 milimetry nebo otvory v bočnicích B pneumatiky...

Zkontrolujte, zda je ráfek v dobrém stavu.

Pokud je těleso, které způsobilo defekt, stále v pneumatice, neodstraňujte jej.

Sadu pro hustění pneumatik nepoužívejte, pokud je pneumatika poškozena v následku jízdy s defektem.

Před každým zásahem zkontrolujte boční části pneumatik.

Jízda s podhuštěnými pneumatikami či pneumatikami s defektem může ohrozit bezpečnost a znemožnit následnou opravu defektu.

Tato oprava má pouze dočasný charakter

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem v co nejkratší době.

Při výměně pneumatiky opravené pomocí této sady musíte o této skutečnosti informovat odborníka.

Při jízdě můžete cítit vibrace způsobené přítomností přípravku v pneumatice.

Tato sada má homologaci pouze pro huštění pneumatik vozidla původně vybaveného touto sadou.

V žádném případě nesmí být použita pro huštění pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli jiného nafukovacího předmětu (plovacího pásu, nafukovací lodi atd.).

Při manipulaci s lahvičkou s přípravkem pro opravu se vyvarujte kontaktu s kůží. Pokud dojde k potřísnění, postižené místo okamžitě důkladně opláchněte vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenechávejte v dosahu dětí.

Nikdy neodhazujte prázdnou lahvičku do přírody. Odevzdejte ji zástupci značky nebo instituci pověřené jejím sběrem.

Lahvička má omezenou životnost, která je vyznačena na jejím štítku. Zkontrolujte datum životnosti.

Pro výměnu husticího potrubí a lahvičky s opravným přípravkem se obraťte na zástupce značky.

V případě defektu použijte sadu uloženou v úložném prostoru nebo pod podlahou zavazadlového prostoru (v závislosti na typu vozidla). ÚLOŽNÉ PROSTORY A PŘIHRÁDKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU.

Vozidlo vybavené systémem sledování tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě podhuštění (defekt, běžné podhuštění atd.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Při běžícím motoru a zatažené ruční brzdě:

- Připojte hadičku 4 kompresoru k hrdlu láhve 9;

- Sejměte kryt hustící hadičky láhve 3;

- odšroubujte čepičku ventilku příslušného kola a našroubujte hustící hadičku láhve 3 ;

- odpojte veškeré příslušenství předtím připojené do zásuvky příslušenství vozidla.

- koncovku 7 bezpodmínečně zapojte do zásuvky příslušenství vozidla;

- stisknutím spínače 5 nafouknete pneumatiku na doporučený tlak TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH;

- nejdéle po 15 minutách zastavte huštění a zkontrolujte tlak (na manometru 6).

Poznámka: Během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 6 krátce indikuje tlak až 6 barů, potom tlak klesne.

- Nastavení tlaku: Tlak zvýšíte dalším nafukováním pomocí sady. Snížení tlaku dosáhnete stiskem tlačítka 8.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od silničního provozu, spusťte nouzový signál a zatáhněte parkovací brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

Není-li dosaženo tlaku minimálně 1,8 bar po 15 minutách, oprava není možná, nepokračujte v jízdě a obraťte se na značkový servis.

Jakmile bude pneumatika správně nahuštěna, odstraňte sadu:

- Pomalu odšroubujte hustící koncovku 3 tak, aby nedošlo k vystříknutí prostředku. Uchovávejte láhev v plastovém obalu, aby prostředek samovolně nevytékal.

- Na přístrojovou desku na místo viditelné pro řidiče nalepte štítek s pokyny pro způsob jízdy (umístěný na spodní straně lahve).

- Uložte sadu.

- Na konci prvního nahuštění pneumatika stále uniká, pro ucpání defektu je nutno jet.

- Ihned se rozjeďte rychlostí 20 až 60 km/h, po ujetí 3 kilometrů se prostředek v pneumatice rovnoměrně rozprostře. Zastavte a zkontrolujte tlak.

- Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru, ale nižší než doporučený tlak, upravte jej (podle štítku na boku dveří řidiče). V opačném případě se obraťte na značkový servis, oprava není možná.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Pokyny pro použití sady

Sada nesmí být spuštěna déle než 15 minut.

Na podlaze u nohou řidiče nesmějí být žádné předměty: v případě potřeby prudkého zabrzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.