Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Všechny otázky týkající se vybavení nezbytného pro nabíjení Vám zodpoví zástupce značky.

Důležitá doporučení pro nabíjení Vašeho vozidla

Přečtěte si, prosím pozorně tyto rady. Nedodržení těchto rad může vést k nebezpečí vzniku požáru, vážných zranění nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Nabíjení

Během nabíjení vozidla na vozidle nic neprovádějte (mytí, zásahy do motoru apod.).

V případě výskytu vody, známek koroze nebo cizích těles v konektoru nabíjecího kabelu nebo v zásuvce ve vozidle vozidlo nenabíjejte. Hrozí nebezpečí požáru.

Nesahejte rukou na kontakty kabelu, do domácí zásuvky nebo do zásuvky pro nabíjení vozidla, ani do nich nestrkejte žádné předměty.

Nikdy nezapojujte nabíjecí kabel do adaptéru, rozdvojky nebo do prodlužovacího kabelu.

Je zakázáno k nabíjení používat generátorů.

Nedemontujte ani nemodifikujte zásuvku pro nabíjení vozidla ani nabíjecí kabel. Hrozí nebezpečí požáru.

Nabíjecí systém během nabíjení nijak neupravujte ani do něj nezasahujte.

V případě nárazu, a to i mírného, do krytky nabíjení nebo záklopky, nechte tyto co nejdříve zkontrolovat zástupcem značky.

Věnujte pozornost nabíjecímu kabelu: Nešlapejte na něj, nenamáčejte jej do vody, netahejte za něj, chraňte jej před nárazem atd.

Pravidelně kontrolujte, že je nabíjecí kabel v dobrém stavu.

V případě poškození nabíjecího kabelu (koroze, zhnědnutí, naříznutí apod.), jednotky nebo zásuvky elektrického nabíjení vozidla tato zařízení nepoužívejte. Obraťte se na zástupce značky, který Vám poskytne náhradní.

V případě, že se neaktivuje blokovací mechanismus krytky nabíjení nebo a odblokuje se nabíjecí elektrická zásuvka vozidla, obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nabíjecí kabel A

Tento kabel je specifický pro vaše vozidlo a je navržen pro připojení k síťovým zásuvkám nebo veřejným terminálům za účelem standardního nabíjení hnacího akumulátoru.

Doporučujeme používat nabíjecí kabel, který umožní nabít hnací baterii zcela běžným způsobem.

Všechny nabíjecí kabely jsou uloženy v zavazadlovém prostoru vozidla.

Nabíjecí kabel B

Kabel umožňuje:

- při běžném používání do zásuvky používané pouze pro vozidlo (nabíjení 14 A/16 A);

- příležitostné nabíjení z domácí zásuvky, např. pokud nejste doma (nabíjení proudem 8 A).

Zásuvky musí být osazeny v souladu s pokyny dodanými spolu s nabíjecím kabelem B.

Před použitím nabíjecího kabelu si vždy pečlivě přečtěte pokyny k jeho použití B.

Nenechávejte nikdy ve skříňce volně zavěšený kabel. Kabel připevněte pomocí háčků C.

Pokud se na nabíjecím kabelu vyskytne v průběhu nabíjení porucha (na stanici D se rozsvítí červená kontrolka), okamžitě nabíjení zastavte. Více informací naleznete v pokynech pro použití kabelu.

Důležitá doporučení pro nabíjení Vašeho vozidla

Přečtěte si, prosím pozorně tyto rady. Nedodržení těchto rad může vést k nebezpečí vzniku požáru, vážných zranění nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Výběr nabíjecího kabelu

Běžné nabíjecí kabely, které se dodávají společně s vozidlem, jsou navržené výhradně pro tento typ vozidla. Kabel je navržen tak, aby chránil uživatele před možným smrtelným úrazem elektrickým proudem a s ním souvisejícím nebezpečím požáru.

Nepoužívejte s nabíjecími kabely předchozích vozidel, které nejsou k danému použití přizpůsobeny. Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno používat jiný nabíjecí kabel než ten, který doporučuje výrobce. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete nebezpečí vzniku požáru či nebezpečí možného smrtelného poranění elektrickým proudem. Informace o tom, který nabíjecí kabel se hodí pro vaše vozidlo, získáte ve značkovém servisu.

Pomocí nabíjecího kabelu B

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s nabíjecím kabelem. Dozvíte se v nich o bezpečnostních opatřeních, která je nezbytné při používání výrobku dodržovat. V pokynech jsou také uvedeny technické parametry, které je nutné dodržet při montáži nabíjecí zásuvky.

Způsob instalace

Napájecí systémy

Používejte pouze nabíjecí terminály, které odpovídají normě IEC 61851-1, a připojovací body chráněné:

- systémem na reziduální diferenční proud o 30 mA typu A specifickým pro použitou zásuvku;

- zařízením nadproudové ochrany;

- ochranou proti přepětí způsobenému bleskem na exponovaných místech (IEC 62305-4).

Nabíjecí zásuvka

Konkrétní síťovou zásuvku si nechte nainstalovat odborníkem.

V případě domácího nabíjení

Nechejte kvalifikovaného odborníka zkontrolovat, zda všechny zásuvky, ke kterým připojujete nabíjecí kabel, odpovídají normám a předpisům platným ve příslušné zemi, že vyhovují specifikacím popsaným výše v informacích v části „Napájecí systémy“.

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám

Střídavý proud (AC)

V případě, že je tento údaj uveden na krytce nabíjení vozidla, postupujte dle pokynů uvedených níže.

Před připojením nabíjecího kabelu zkontrolujte, zda:

- barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 4 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 5 kabelu;

- barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 3 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 6 kabelu.

Typ nabíjení

Střídavý proud (AC)

Připojení

Nabíjecí terminál 4/nabíjecí kabel 5

Vozidlo 3/nabíjecí kabel 6

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (ve všech ostatních případech se poraďte s autorizovaným prodejcem).

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (pokračování)

Stejnosměrný proud (DC)

V případě, že je tento údaj uveden na krytce nabíjení vozidla, postupujte dle pokynů uvedených níže.

Před připojením nabíjecího kabelu se ujistěte, že barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 3 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 6 nabíjecího kabelu.

Typ nabíjení

Stejnosměrný proud (DC)

Připojení

Vozidlo 3/nabíjecí kabel 6

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (ve všech ostatních případech se poraďte s autorizovaným prodejcem).

Elektrická přípojka 3

Poznámka: V případě zasněžení sníh ze zásuvky nabíjení vozidla smeťte, než kabel připojíte nebo odpojíte. Vniknutí sněhu totiž může zablokovat vložení zástrčky nabíjecího kabelu.

Vozidlo disponuje dvěma nabíjecími zásuvkami umístěnými vepředu:

- zásuvka E pro nabíjení do 22 kW;

- zásuvka F, podle typu vozidla, pro rychlé nabíjení.

Opatření

Nenabíjejte ani neparkujte vozidlo v extrémních teplotních podmínkách (horko nebo zima).

V krajních podmínkách může spuštění nabíjení trvat i několik minut (čas, který hnací baterie potřebuje k tomu, aby zchladla nebo se zahřála).

Pokud vozidlo stálo déle než sedm dní v prostředí s teplotou nižší než −25 °C, nemusí se nabití hnací baterie zdařit.

Pokud vozidlo stálo déle než tři měsíce a úroveň nabití akumulátoru se po celou tuto dobu blížila nule, je možné, že se nepodaří akumulátor nabít.

Životnost hnacího akumulátoru zachováte, nebudete-li vozidlo s vysokou úrovní nabití akumulátoru nechávat odstavené déle než jeden měsíc - zvláště v období s velmi vysokými teplotami.

Dostupná úroveň energie závisí na teplotě akumulátoru. Je proto možné, že se bude mezi zastavením a opětovným nastartováním vozidla lišit v závislosti na tom, zda je baterie vychladlá nebo zahřátá.

Pokud lze čekat, že konec cesty a následné stání bude probíhat v chladných podmínkách (teploty pod bodem mrazu), a úroveň nabití akumulátoru je nižší než cca 30%, je nutno vozidlo dobít cca do čtyř hodin po zaparkování.

Při příjezdu do chladného prostředí teplota akumulátoru poklesne a bude se blížit se venkovní teplotě. V takové situaci se může využitelná kapacita akumulátoru (úroveň dostupné energie) výrazně snížit do té míry, že nebude možné vozidlo znovu nastartovat.

Poznámka: užitečná kapacita se během příští jízdy obnoví, pokud teplota akumulátoru dostatečně vzroste.

Upřednostňujte nabíjení hnacího akumulátoru po jízdě a/nebo na temperovaném místě. V opačném případě může nabíjení trvat déle nebo může být nemožné.

Doporučení

- Při horkém počasí upřednostňujte parkování a nabíjení vozidla na stinném nebo krytém místě.

- Nabíjení je možné, když prší nebo sněží.

- Zapnutá klimatizace prodlužuje dobu nabíjení vozidla.

V případě, že chybí ochrana před přepětím, nedoporučujeme nabíjet vozidlo za bouřky (blesk apod.).

Nabíjení hnacího akumulátoru

Stojící vozidlo, vypnuté zapalování:

- vyndejte nabíjecí kabel uložený v zavazadlovém prostoru Vašeho vozidla;

- vytáhněte ho ze sáčku, v němž je uložen;

- stiskem spínače 6 odblokujte krytku nabíjení 10;

- otevřete záklopku 8;

- Připojte kabel k napájecímu zdroji.

- uchopte kliku 9;

- připojte kabel k vozidlu. Kontrolka 7 bliká žlutě;

- poté, co zaslechnete cvaknutí, ověřte, že je nabíjecí kabel správně zapojený. Provedete to lehkým zatažením za madlo 9.

Nabíjecí kabel se v konektoru vozidla automaticky zamkne. To znemožňuje odpojení kabelu z vozidla.

Při rychlém nabíjení vozidla (DC), nesmí překročit délka nabíjecího kabelu mezi vozidlem a nabíjecím terminálem délku 30 metrů.

V případě pochybností o délce kabelu se obraťte na vlastníka nabíjecího terminálu (DC).

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel plně rozvinutý. Omezíte tak jeho zahřívání.

Nepoužívejte prodlužovačku, rozdvojku ani adaptér.

Hrozí nebezpečí požáru.

Kontrolka během nabíjení 7 bliká modře.

Když začne nabíjení, na přístrojové desce se zobrazují následující údaje:

- kontrolka hladiny nabití akumulátoru 11,

- rychlost nabíjení akumulátoru,

- odhad zbývající doby nabíjení (tento údaj se po překročení 95 % hladiny nabití již nezobrazuje),

- kontrolka 12 signalizuje, že vozidlo je připojeno ke zdroji napájení,

- dojezdová vzdálenost vozidla bude záviset na úrovni nabití.

Zobrazení na přístrojové desce po několika vteřinách zmizí. Znovu se na přístrojové desce zobrazí při otevření dveří. Po dokončení nabíjení se trvale 7 rozsvítí zelená kontrolka. Není nutné čekat s nabíjením vozidla do chvíle, kdy bude vybité na rezervu.

Funkční problémy

Pokud kontrolka 7 svítí nepřetržitě červeně, kontaktujte autorizovaný servis.

Doba nabíjení hnacího akumulátoru závisí na množství energie, která v akumulátoru zůstala, a na výkonu nabíjecího terminálu. Údaje se zobrazují během nabíjení na přístrojové desce DISPLEJE A INDIKÁTORY.

Poznámka: za určitých podmínek může být skutečná doba nabíjení delší než doba zobrazená na přístrojové desce. Závisí to na:

- kvalitě elektrické sítě;

- počáteční úrovni nabití,

- vnější teplotě, které může být příliš nízká;

- ...

V případě problému s nabíjecím kabelem jej doporučujeme nahradit kabelem, který odpovídá původnímu kabelu. Obraťte se na autorizovaný servis.

Bezpečnostní opatření, na něž je třeba dbát při odpojení napájení

- Pro uvolnění nabíjecího kabelu z vozidla stiskněte spínač 6 nebo dlouze stiskněte tlačítko odemykání dveří na kartě;

- uchopte kliku 9;

- odpojte nabíjecí kabel 2 od vozidla;

- ventil 8 musí být zavřený;

- krytku nabíjení 10 zajistíte zavřením a zatlačením;

- odpojte kabel 2 od zdroje napájení 1;

- vložte kabel 2 do skladovacího vaku a uložte jej do zavazadlového prostoru.

Při odpojování je nezbytně nutné dodržovat pořadí jednotlivých kroků.

Poznámka: bezprostředně po ukončení dlouhého nabíjení hnacího akumulátoru může být nabíjecí kabel horký. K manipulaci použijte madel.

Po stisknutí tlačítka, které slouží k odemknutí nabíjecího kabelu, je nutné do 30 sekund kabel odpojit, jinak se znovu zamkne.

Aby monitorovací systém nabíjení fungoval správně, nesmí být na vozidle namontován antistatický pásek.

Štítek 13

Na štítku 13 umístěném na krytce nabíjení 10 jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak stavy varovné kontrolky charakterizují postup nabíjení 7:

- bliká žlutě: kabel je připojen k vozidlu a systém provádí kontroly;

- bliká modře: probíhá nabíjení;

- nepřetržitě svítí modře: je aktivováno programování nabíjení;

- nepřetržitě svítí zeleně: vozidlo je plně nabito;

- bliká červeně: provozní porucha.

Štítek 13 umístěný na pravé straně vám připomene následující pokyny:

- nemyjte krytku nabíjení vysokotlakým proudem vody;

- se stojícím vozidlem můžete otevřít ventil a nabíjecí krytku;

- za jízdy vozidla musí být ventil a krytka nabíjení uzavřeny;

- otevřete krytku pro připojení nabíjecího kabelu;

- po odpojení krytku znovu zavřete;

- připojte kabel k domácí zásuvce či nabíjecímu terminálu se střídavým napětím nebo k rychlonabíjecímu terminálu;

- další informace o nabíjení najdete v uživatelské příručce k vozidlu.

Štítek 14

Na štítku 14 umístěném na krytce nabíjení 10 je uvedeno, že krytku nabíjení je možné vyjmout z vozidla dlouhým stisknutím tlačítka odemykání dveří na kartě.

POUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DOBÍJECÍCH SYSTÉMŮ A REŽIMŮ

Verze se mohou lišit v závislosti na zemi prodeje. Některé vybavení (standardní, volitelné nebo příslušenství) nemusí být k dispozici.

SYSTÉM EASY LINK – PLÁNOVÁNÍ FUNKCE KOMFORT