ZVLÁŠTNOSTI VERZÍ NA LPG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato vozidla mají dvoupalivový provoz s použitím dvou druhů paliva: LPG a benzínu.

Jsou vybavena dvěma oddělenými nádržemi PALIVOVÁ NÁDRŽ.

Co je LPG

Zkapalněný ropný plyn vyhovující normě EN 589 nebo odpovídajícím národním předpisům.

Má charakteristický zápach.

Ovládání pro výběr režimu paliva LPG/benzín 1

Umožňuje řidiči manuálně přecházet z jednoho režimu paliva do druhého.

Zelená kontrolka C

Jedno rychlé bliknutí kontrolky C indikuje, že systém čeká na podmínky nezbytné pro přechod do režimu LPG.

Svítící kontrolka C signalizuje, že je aktivován režim LPG.

Žlutá kontrolka B

Trvalé svícení této kontrolky ukazuje, že je aktivní režim benzínového pohonu.

Kontrolky hladiny paliva A

Výstražné kontrolky A (čtyři zelené a jedna červená) udávají hladinu LPG v nádrži.

Červená kontrolka signalizuje rezervu paliva.

Ukázané množství LPG má jen informativní charakter.

Při přepnutí na červenou kontrolku zazní pípnutí.

To je signál, že je nádrž téměř prázdná a že motor běží na záložní nádrž LPG (maximální dojezd 80 km).

Pokud svítí žlutá kontrolka B, zelená kontrolka C pomalu bliká a současně zní zvukový signál, obraťte se na autorizovaný servis a nechte vozidlo zkontrolovat.

Spouštění motoru

Motor se spouští vždy použitím benzínu.

- Pro vozidla s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem.

- Pro vozidla s kartou SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Poznámka: pokud je režim LPG aktivní při startování motoru, systém se dočasně přepne zpět do režimu „benzín“: zelená kontrolka C bez pípnutí zhasne a rozsvítí se žlutá B, která signalizuje aktivaci benzínového režimu.

Jakmile jsou splněny podmínky prostředí (teplota motoru apod.), systém se automaticky přepne do režimu LPG: rozsvítí se zelená kontrolka C.

Změna režimu paliva za jízdy

Ruční přepnutí z benzínového režimu do režimu LPG

Stiskněte tlačítko 1.

Přechod na LPG se provádí při prvním zrychlení:

- aktivuje se hladina paliva LPG A;

- žlutá kontrolka B zhasne;

- zelená kontrolka C rychle bliká a tím signalizuje, že byl zvolen režim LPG. Jakmile je režim LPG aktivován, kontrolka blikat přestane.

Ruční přepnutí z LPG režimu do benzínového režimu

Sundejte nohu z plynu a stiskněte ovládání 1.

Režim benzínového pohonu signalizuje žlutá kontrolka B.

Pro přístup k informacím a pro resetování parametrů jízdy LPG PALUBNÍ POČÍTAČ: jízdní parametry.

Pokud je palivová nádrž prázdná, vozidlo nelze nastartovat nebo jet pouze v režimu LPG .

Při provozu na směs LPG a benzínu je nutná přítomnost benzínu (ke startování, k prudké akceleraci, při nízkých teplotách apod.).

Pokud se na přístrojové desce rozsvítí oranžová kontrolka a ozve se pípnutí, co nejdříve doplňte palivo.

Instalace LPG do vozidla může zapříčinit změny vlastností vozidla v porovnání s benzínovými verzemi.

Může to ovlivnit počet sedadel, hmotnost (užitné zatížení) a maximální hmotnost přívěsu.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Změna režimu paliva za jízdy (pokračování)

Automatické přepínání z režimu LPG do režimu benzínu

Podle typu vozidla může systém za určitých podmínek použití (např. prudká akcelerace) rozhodnout o dočasném přechodu do režimu benzínového pohonu.

Zelená výstražná kontrolka C zabliká a nezazní žádný zvukový signál.

Pokud jsou podmínky opět příznivé, přejde automaticky do režimu LPG.

Poznámka: Po několika neúspěšných pokusech může systém rozhodnout, že na aktuální trase setrvá v režimu benzínového pohonu.

Nový pokus nesmí být uskutečněn poté, co byl motor zcela zastaven na přibližně jednu minutu.

Prázdná LPG nádrž.

Pokud v nádrži již nezbývá žádný LPG, systém se automaticky přepne do režimu benzínu.

O tom Vás informuje:

- rozsvícení zelené C a žluté B kontrolky;

- ozve se pípnutí.

Stisknutím ovládání 1 přerušíte zvukový signál a zůstane trvale svítit pouze žlutá kontrolka B.

Natankujte LPG PALIVOVÁ NÁDRŽ.

Funkční problémy

V případě poruchy, která může narušit správnou funkci motoru, přepne systém automaticky z režimu LPG na režim benzínového pohonu.

To je potvrzeno:

- rozsvícením žluté kontrolky B;

- pomalým blikání zelené kontrolky C;

- ozve se pípnutí.

Stisknutím ovládání 1 přerušíte zvukový signál a rozsvícená zůstane jen žlutá kontrolka B.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Jízda za ztížených podmínek

Za chladného počasí (teploty pod 10 °C) a v závislosti na kvalitě používaného plynu systém zpravidla automaticky řídí podmínky přepínání mezi režimem pohonu na LPG a na benzín.

Poznámka: u vozidel, která jsou takto vybavena, se doporučuje za těchto podmínek používat režim ECO (zejména pod 0 °C), aby se maximalizovalo využití režimu LPG DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO.

V případě nehody

Nejdůležitější opatření, která je třeba učinit, jsou stejná, jako u vozidla na benzín:

- zatáhněte parkovací brzdu;

- zastavte motor (bezpečnostní zařízení, které přeruší přívod LPG do motoru, se automaticky zapne);

- vypněte zapalování;

- dodržujte platné místní předpisy.

LPG má ojedinělý zápach, proto je jednoduché odhalit jeho případný únik.

Pokud ve vozidle nebo v jeho bezprostřední blízkosti ucítíte zápach plynu:

- okamžitě přepněte na režim benzínového pohonu a ujistěte se, že se v blízkosti vozidla nenachází nic, co by se mohlo vznítit;

- obraťte se na značkový servis.

Žádných součástek systému LPG se nedotýkejte, neklepejte na ně ani je nedemontujte.