PALIVOVÁ NÁDRŽ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užitný objem palivové nádrže:

- Přibližně 42 litrů pro vozidla se zážehovým motorem;

- Přibližně 39 litrů pro vozidla se vznětovým motorem.

Při odemknutém vozidle, aby bylo možné otevřít příklop 1, stiskněte oblast A. poté ji uvolněte. Kryt 1 se pootevře.

Při plnění použijte háček na uzávěr 2 na dvířkách 1 k zavěšení uzávěru 3.

Informace o tankování naleznete v odstavci „Plnění paliva“.

Při zavírání zatlačte příklop rukou zpět až na doraz.

Plnicí uzávěr: je specifický.

Pokud jej budete muset vyměnit, ujistěte se, že je stejný jako původní uzávěr. Obraťte se na značkový servis.

Nemanipulujte s uzávěrem v blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje tepla.

Oblast tankování nemyjte vysokotlakým čisticím zařízením.

Specifikace paliva

Používejte jakostní palivo vyhovující normám platným v každé zemi a bezpodmínečně odpovídající údajům na štítku umístěném na krytu 1. PARAMETRY MOTORŮ.

Typy paliv, která odpovídající evropským normám, se kterými jsou kompatibilní motory vozidel prodávaných v Evropě: viz tabulka PARAMETRY MOTORŮ.

Nepřimíchávejte benzin (bezolovnatý nebo E85) do nafty, a to ani v malém množství.

Nepoužívejte palivo na bázi etanolu, jestliže Vaše vozidlo na něj není upraveno.

Nepřidávejte do paliva žádné přísady, mohli byste tím poškodit motor. Pokud chcete do paliva přidat aditivum, použijte produkt schválený naším technickým oddělením.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Vozidla se vznětovým motorem

Používejte výhradně palivo odpovídající štítku umístěném uvnitř výklopného krytu 1.

Vozidla se zážehovým motorem

Používejte výhradně bezolovnatý benzin. Oktanové číslo (RON) musí odpovídat pokynům uvedeným na štítku umístěném na krytu 1. PARAMETRY MOTORŮ.

Po ukončení tankování zkontrolujte řádné zavření uzávěru a dvířek.

Tankování paliva

Při vypnutém motoru vsuňte pistoli až na doraz, než začnete plnit nádrž (jinak hrozí nebezpečí odstřiků). Pistoli udržujte v této poloze po celou dobu tankování.

Po prvním automatickém vypnutí na konci tankování je možné provést maximálně dvě další spuštění, aby byl zachován expanzní objem. Při plnění dbejte, aby nedošlo k vniknutí vody. Kryt 1 a jeho okolí musejí být čisté.

Zvláštní případ

Pokud je vozidlo zastaveno přibližně tři měsíce, je třeba doplnit palivo, aby nedošlo k poškození palivového čerpadla. S vypnutým motorem doplňte nejméně 5 litrů a pak spusťte motor, aby došlo k aktivaci čerpadla a výměně paliva v okruhu.

Pokud není možné doplnit alespoň 5 litrů paliva kvůli hladině paliva v nádrži, jeďte s vozidlem, dokud v nádrži nevytvoříte volné místo.

Vozidla se zážehovým motorem

Použití olovnatého benzinu by poškodilo zařízení pro odstraňování emisí a mohlo by vést ke ztrátě záruky.

Aby se zabránilo tankování olovnatého benzinu, je plnicí hrdlo palivové nádrže opatřeno zúžením s bezpečnostním systémem, které umožní použít pouze pistoli pro tankování bezolovnatého benzinu (u benzinového čerpadla).

Pro doplnění paliva musí být motor zastaven (nikoli pouze v pohotovostním režimu u vozidel vybavených funkcí STOP and START): musíte vypnout zapalování SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem, SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Hrozí nebezpečí požáru.

Nedostatek paliva v případě vznětového motoru

Vozidla s klíčem/dálkovým ovládáním

- Nastavte klíč zapalování do polohy „Zapnuto“ M SPÍNACÍ SKŘÍŇKA: vozidlo s klíčem a před nastartováním počkejte několik minut, abyste umožnili naplnění palivového okruhu palivem;

- klíčem otočte do polohy D. Pokud motor nenastartuje, postup zopakujte.

- Jestliže se motor po několika pokusech stále nespustí, obraťte se na značkový servis.

Vozidla s kartou

Jakmile je karta v kabině vozidla, stiskněte tlačítko pro nastartování 4 bez šlapání na pedály. Než nastartujete, vyčkejte několik minut.

Tak dojde k naplnění palivového okruhu. Pokud motor nenastartuje, postup zopakujte.

Jestliže se motor po několika pokusech stále nespustí, obraťte se na značkový servis.

Každý zásah nebo úprava na systému přívodu paliva (řídicí jednotce, kabeláži, palivovém okruhu, vstřikovačích, ochranných krytech apod.) je vzhledem k možnému ohrožení Vaší bezpečnosti přísně zakázaný (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě značky).

Trvalý pach paliva

V případě, že se objeví přetrvávající pach paliva:

- Zastavte vozidlo v souladu s podmínkami silničního provozu a vypněte zapalování.

- zapněte nouzová světla, nechte vystoupit všechny spolujezdce a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu,

- kontaktujte značkový servis.

Užitečný objem nádrže na LPG: přibližně 32 litrů.

Tankování paliva - LPG

Zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor, vypněte zapalování a zhasněte světla.

V každém případě dodržujte bezpečnostní pravidla uvedená na čerpacích stanicích.

V závislosti na jednotlivých státech musíte před doplňováním zašroubovat plnicí adaptér 5 na koncovku pro plnění LPG.

Doporučujeme vždy natankovat plnou nádrž.

Jakmile přestane pumpa pumpovat LPG, nebo když významně poklesne průtok v pumpě, je dosaženo maximální hladiny LPG.

V takovém případě už se dál nepokoušejte nádrž plnit.

Čerpací stanice s obsluhou

Pokud postup plnění LPG provádějí pracovníci servisní stanice, musíte jim dát adaptér 5.

DŮLEŽITÉ: Plnící adaptér LPG 5

V závislosti na jednotlivých státech je pro plnění LPG nutné použít specifický adaptér.

Plnicí adaptér 5 je dodáván v pouzdře v odkládací schránce. Může nebo nemusí být ve vozidle, v závislosti na státu, kde bylo vozidlo prodáno.

Než přejedete s vozidlem do jiné země, je nezbytné se poradit se schváleným prodejcem a zjistit, jaký typ adaptéru je třeba v případě potřeby použít.

Čerpací stanice se samoobsluhou

Při manipulaci s pistolí na LPG Vám doporučujeme nosit rukavice.

Otevřete kryt nádrže na vozidle a odšroubujte uzávěr 6 z koncovky plnicího hrdla LPG 7.

Pečlivě se řiďte pokyny vyvěšenými distributorem LPG. Je v nich popsán správný postup plnění.

Chcete-li zahájit čerpání, v závislosti na typu stanice může být třeba podržet stisknuté příslušné tlačítko.

Jakmile čerpadlo přestane čerpat LPG nebo když významně poklesne průtok čerpadla, je dosaženo maximální hladiny v nádrži.

Plnění se zastaví, jakmile pustíte tlačítko. Odblokujte aretovací páčku (může se uvolnit malé množství plynu), vytáhněte pistoli a umístěte ji zpět na čerpadlo.

Po naplnění vraťte na místo uzávěr 6, abyste zabránili vniknutí vody nebo cizích předmětů do systému.