Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování hladiny, plnění, výměna motorového oleje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- doplňte hladinu oleje (kapacita mezi „mini” a „maxi” na měrce 2 a mezi 0,9 až 2 litry podle typu motoru);

- počkejte přibližně 20 minut, než dojde k zatečení oleje;

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte uzávěr-měrku dovnitř až nadoraz a zcela ji zašroubujte.

Nepřekračujte rysku maxi a nezapomeňte vrátit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem nebo SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo oblast hrdla ochraňte jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo náchylné systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Výměna motorového oleje

Intervaly výměny: naleznete v servisní knížce k vozidlu.

Objem výměny oleje

Více naleznete v dokumentu o údržbě Vašeho vozidla nebo se obraťte na značkový servis. Vždy kontrolujte hladinu motorového oleje pomocí měrky tak, jak je popsáno výše (nesmí být nikdy pod minimem ani nad maximem na měrce).

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisní knížce k vozidlu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Doplnění a/nebo kontrola hladiny motorového oleje: při doplňování nebo kontrole hladiny motorového oleje zajistěte, aby na součásti motoru neunikl žádný olej.

Nezapomeňte řádně uzavřít víčko a nasadit zpět ponornou měrku, abyste zabránili rozstřikování oleje na horké součásti motoru.

Hrozí nebezpečí požáru.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě se nesmí překročit maximální úroveň hladiny: nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

Výměna motorového oleje: Pokud budete provádět výměnu oleje při zahřátém motoru, dejte pozor na popálení, ke kterému by mohlo dojít při vytečení oleje.

KONTROLA HLADINY KAPALIN