Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, RUČNÍ PÁKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka 1

P: parkování

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

Zobrazení 4 na přístrojové desce ukazuje polohu zařazenou řadicí pákou 1 nebo rychlostní stupeň zařazený v ručním režimu.

Poznámka: Stiskněte tlačítko 2 pro opuštění polohy P nebo přechod z polohy D nebo N do polohy R nebo P.

Rozjíždění

Uveďte řadicí páku 1 do polohy P a spusťte motor.

Pro přestavení páky z polohy P je nezbytné před stisknutím tlačítka pro odjištění 2 sešlápnout brzdový pedál.

Při sešlápnutém brzdovém pedálu (kontrolka 3 na displeji zhasne) přesuňte páku z polohy P.

Nastavení volicí páky do polohy D nebo R lze provést pouze při stojícím vozidle, sešlápnutém brzdovém pedálu a uvolněném pedálu akcelerace.

Jízda v automatickém režimu

Nastavte páku 1 do polohy D.

Ve většině dopravních situací, se kterými se setkáte, nebudete nadále muset s pákou manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože automatika zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

To v mezích možností motoru umožní podřadit na optimální rychlostní stupeň.

Páčky změny rychlosti 56

Pokud je páka v poloze D, můžete, podle typu vozidla, použít ke změně převodu pádla 5 a 6.

5: Zařazení nižšího převodu.

6: Zařazení vyššího převodu.

Polohy P, N a R nejsou pomocí páček k dispozici.

Poznámka: při používání pádel tlačte na jejich střed, nikoliv na jejich horní konec.

Jízda v ručním režimu

Při jízdě v poloze D můžete přepnout do ručního režimu jízdy pomocí pádel 56 na volantu. V závislosti na typu vozidla jsou k dispozici dva ruční režimy jízdy:

- „Dočasný“ ruční režim lze použít k vynucení přeřazení krátkým stisknutím jednoho ze dvou pádel. Jízdní režim D a zařazený rychlostní stupeň se zobrazují na přístrojové desce.

Poznámka: převodovka se automaticky vrátí do automatického režimu D, pokud zařazený rychlostní stupeň již není optimální pro výkon vozidla nebo pokud po určitou dobu nedošlo k interakci s pádlem.

- stálý ruční režim se aktivuje stisknutím a podržením jednoho z pádel. Režim jízdy M a zařazený převod se objeví na displeji 7 na přístrojové desce.

Poznámka: Do automatického režimu se vrátíte stisknutím a podržením pravého pádla. Na přístrojové desce se zobrazí automatický režim D.

V každém případě:

- pro řazení nižších rychlostních stupňů stiskněte levou páčku;

- pro řazení vyšších rychlostních stupňů stiskněte pravou páčku.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (vyžadujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy ESC atd.) může automatizovaný systém samostatně zařadit rychlostní stupeň.

Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

- Pokud typ vozovky nebo stav počasí (prudké kopce, náhlé prudké svahy, hluboký sníh, písek nebo bláto) způsobují obtíže automatickému režimu, tak v závislosti na typu vozidla doporučujeme přepnout do ručního režimu pomocí pádel. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů, požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu, a dosažení brzdění motorem, v případě sjíždění z dlouhých svahů.

- Při chladném počasí, abyste předešli zhasnutí motoru, počkejte před opuštěním polohy P nebo N několik sekund a uveďte páku do polohy Dnebo R.

Zaparkování vozidla

Když se vozidlo zastaví, udržujte nohu na brzdovém pedálu a přemístěte páku do polohy P: převodovka je na neutrálu a poháněná kola jsou mechanicky zablokována.

Zkontrolujte, zda je zatažena automatická parkovací brzda.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

Pozice P musí být zařazena pouze při úplném zastavení vozidla.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční problémy

- pokud se za jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“, znamená to poruchu.

Co nejdříve kontaktujte značkový servis.

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí;

- Řešení potíží vozidla s automatickou převodovkou TAŽENÍ: odtah vozidla.

Pokud je při rozjíždění,páka zablokovaná v poloze Ppři sešlápnutí brzdového pedálu (např. závada akumulátoru), je možné ručně uvolnit páčku k odblokování poháněných kol. To provedete odepnutím základny manžety a stisknutím tlačítka 9 a současně stisknutím tlačítka 8 na páce k odblokování páky a zařazení polohy N.

obraťte se urychleně na značkový servis.