Zpět na seznam

ADAPTIVNÍ REGULACE RYCHLOSTI STOP AND GO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě údajů z radaru nebo kamery vám funkce adaptivní regulace rychlosti Stop and Go umožňuje udržovat vybranou rychlost (tzv. regulovanou rychlost) a přitom si zachovat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi ve stejném jízdním pruhu.

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zastaví, adaptivní regulace rychlosti Stop and Go může vaše vozidlo zcela zastavit a následně znovu rozjet.

Systém ovládá zrychlování a zpomalování vozidla pomocí motoru a brzdového systému.

Maximální dosah systému je přibližně 150 m. Tento údaj se ovšem může lišit na základě aktuálních jízdních podmínek (reliéf vozovky, počasí atd.).

Funkci adaptivní regulace rychlosti Stop and Go je možné aktivovat při rychlosti 0 až 170 km/h, a to v závislosti na podmínkách na silnici (provoz, počasí atd.).

Představuje ho symbol

Poznámka:

- řidič musí dodržovat maximální povolenou rychlost a bezpečné vzdálenosti v zemi, ve které zrovna řídí;

- adaptivní regulátor rychlosti může brzdit vozidlo až do třetiny jeho brzdové kapacity. V závislosti na situaci se může stát, že řidič musí brzdit silněji.

Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go nespouští nouzové brzdění a jeho schopnost brzdit je omezená.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti dodržovat povolenou rychlost a věnovat v plné míře pozornost jízdě.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost okolí a dopravní situaci. Adaptivní tempomat Stop and Go se smí používat pouze na dálnici (nebo víceproudé silnici se středovým svodidlem). Tempomat nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo kluzké vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) nebo za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.). Hrozí nebezpečí nehody.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Umístění radaru 2

Dbejte na to, aby ochranný kryt radaru nebyl ničím zakryt (nečistotami, blátem, sněhem, špatně namontovanou registrační značkou atd.), posunut nárazem ani jinak upraven (včetně lakování).

Ovládání

3 Nastavení bezpečného odstupu

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (0).

5 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí adaptivního tempomatu .

6 Spínač pro aktivaci, uložení a snížení regulované rychlosti (SET/-).

7 Spínač k aktivaci a zvýšení udržované rychlosti nebo k vyvolání uložené rychlosti tempomatu (RES/+).

V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

Zobrazení

8 Kontrolka adaptivní regulace rychlosti Stop and Go.

9 Vozidlo vpředu.

10 Uložený bezpečný odstup

11 Uložená regulovaná rychlost.

Důležité: za všech okolností byste měli mít nohy blízko pedálů, abyste byli připraveni na jakoukoli situaci.

Zapnutí

Aktivujte spínač 5.

Kontrolka se zobrazí šedě a na ovládacím panelu se objeví zpráva „Adaptivní temp. zapnutý“ doprovázená pomlčkami, což udává, že funkce regulátoru je funkční a čeká na uložení regulované rychlosti.

Tuto funkci nelze aktivovat, když:

- je zatažená parkovací brzda;

- je již aktivovaná funkce Parkovací asistent ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Adaptivní temp. nedostupný“.

Nastavení regulace rychlosti

Pokud vozidlo stojí nebo jede konstantní rychlostí, aktivujte funkci stisknutím spínačů 6 (SET/-) nebo 7 (RES/+) a uložte aktuální rychlost. Minimální regulovaná rychlost je 30 km/h.

Místo čárek se zobrazí regulovaná rychlost 11 a nastavení regulátoru rychlosti se potvrdí zobrazením regulované rychlosti zeleně a kontrolky .

Pokusíte-li se aktivovat funkci při rychlosti nad 170 km/h, zobrazí se zpráva „Neplatná rychl.“ a funkce zůstane neaktivní.

Když je rychlost uložena do paměti a funkce regulace je aktivována, můžete zvednout nohu z pedálu akcelerace.

Poznámka: Pokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h (19 mp/h), tato funkce používá výchozí cestovní rychlost 30 km/h (19 mp/h). Vozidlo bude zrychlovat až do dosažení uložené cestovní rychlosti.

Aktivace kontroly bezpečné vzdálenosti

Jakmile je aktivován regulátor rychlosti, zobrazí se zeleně na přístrojové desce základní bezpečná vzdálenost 10. Základní bezpečná vzdálenost odpovídá přibližně dvěma sekundám (viz následující stránky).

Pokud systém rozpozná ve vašem jízdním pruhu vozidlo, zobrazí se obrys vozidla 9 na měřidle vzdálenosti 10 na přístrojové desce.

Vaše vozidlo přizpůsobí svou rychlost vpředu jedoucímu vozidlu a v případě potřeby začne brzdit (rozsvítí se brzdová světla), aby udrželo bezpečnou vzdálenost zobrazenou na přístrojové desce.

Poznámka: velikost 9 obrysu se liší podle vzdálenosti mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem. Čím větší obrys, tím blíže je vpředu jedoucí vozidlo.

Nastavení regulované rychlosti

Rychlost můžete měnit opakovaným stisknutím (drobná změna) nebo stisknutím a podržením (velká změna) spínače 6 nebo 7:

- ke snížení rychlosti použijte spínač „SET/-“ 6;

- ke zvýšení rychlosti použijte spínač „RES/+“ 7.

Nastavení vzdálenosti od předcházejícího vozidla

Bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla můžete kdykoli upravit opakovaným stisknutím spínače 3.

Měřidlo horizontální vzdálenosti na přístrojové desce ukazuje různé bezpečné vzdálenosti:

- měřidlo vzdálenosti A: velká vzdálenost (odpovídající přibližně 2,4 sekundám);

Nastavení bezpečné vzdálenosti (pokračování)

- měřidlo vzdálenosti B: střední vzdálenost 2 (odpovídající přibližně 2 sekundám);

- měřidlo vzdálenosti C: střední vzdálenost 1 (odpovídající přibližně 1,6 sekundám);

- měřidlo vzdálenosti D: krátká vzdálenost (odpovídající přibližně 1,2 sekundám).

Měřidlo vybrané vzdálenosti se zobrazuje zeleně na přístrojové desce. Ostatní měřidla zůstávají šedé.

Poznámka: nastavená vzdálenost musí zohledňovat hustotu provozu, místní předpisy a aktuální počasí.

Ve výchozím nastavení se bezpečná vzdálenost nastavuje na měřidlu vzdálenosti B.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v případě potřeby regulovanou rychlost kdykoliv překročit.

Při překročení se regulovaná rychlost zobrazí 11 červeně.

Měřidlo vzdálenosti bliká, pokud je vzdálenost mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem menší než zvolená bezpečná vzdálenost: funkce „kontrola bezpečné vzdálenosti“ již není aktivní.

Poté uvolněte pedál akcelerace; regulátor rychlosti a kontrola bezpečné vzdálenosti automaticky obnoví svoji funkci podle původně zadaných pokynů k rychlosti a vzdálenosti.

Předjíždění

Pokud si přejete předjet vpředu jedoucí vozidlo, zapnutím směrového světla dočasně přerušíte kontrolu bezpečné vzdálenosti a budete moci nabrat rychlost potřebnou k dokončení předjíždění.

Stop and start

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zpomalí, přizpůsobí systém rychlost vašeho vozidla a v případě potřeby ho může až zastavit (např. v případě dopravní nehody atd.). Vozidlo zastaví několik metrů od vozidla před vámi. Funkce Stop and Start může uvést motor do pohotovostního režimu FUNKCE STOP AND START.

Když se vozidlo před vámi znovu rozjede:

- pokud délka zastavení nepřekročí zhruba tři sekundy, rozjede se vozidlo automaticky, bez zásahu řidiče;

- pokud délka zastavení překročí přibližně tři sekundy, musíte sešlápnout pedál akcelerace nebo stisknout tlačítko 7 (RES/+), aby se vozidlo opět rozjelo. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Stisknout RES/+ nebo akcelerovat“, která tuto skutečnost potvrdí.

pokud délka zastavení překročí tři minuty, zatáhne se automaticky elektronická parkovací brzda a adaptivní regulace rychlosti Stop and Go se deaktivuje. Kontrolka zhasne pro potvrzení, že je funkce deaktivována.

Vypnutí funkce

Funkci můžete uvést do pohotovostního režimu, když:

- stisknete spínač 4 (0);

- je vozidlo v pohybu a vy sešlápnete brzdový pedál.

Systém tuto funkci deaktivuje, když:

- Nastavte převodovku do režimu P, R nebo N;

- odepnete bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete jedeny z dveří;

- stiskněte tlačítko spuštění/zastavení motoru;

- je svah příliš prudký;

- rychlost vozidla překročí 180 km/h;

- spustí se některé pomocné funkce a zařízení pro korekci jízdy (aktivní nouzové brzdění, ABS, ESC atd.).

Za všech okolností pohotovostní režim potvrdí šedá kontrolka a zpráva „Adapt. tempomat odpojen“, která se zobrazí na přístrojové desce.

Uvedení adaptivní regulace rychlosti Stop and Go do pohotovostního režimu nebo její vypnutí, nepovede k prudkému snížení rychlosti: v případě potřeby musíte zabrzdit sešlápnutím brzdového pedálu.

Opuštění pohotovostního režimu

Na základě uložené regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…). Stiskněte spínač 7 (RES/+) v rozmezí potvrzených rychlostí.

Při vyvolání uložené rychlosti se zapnutí regulátoru rychlosti potvrdí rozsvícením regulované rychlosti zeleně.

Poznámka: je-li původní uložená rychlost vyšší než rychlost aktuální, vozidlo zrychlí až na tuto rychlost.

Podle aktuální rychlosti

Je-li funkce regulátoru pozastavena, stisknutí spínače 6 (SET/-) funkci regulátoru znovu aktivuje, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Upozornění „Převezměte řízení vozidla“

V některých situacích (např. když potkáte mnohem pomalejší vozidlo, vozidlo před vámi rychle přejíždí mezi pruhy atd.) nemusí mít systém dostatek času na reakci.

V závislosti na situaci vyšle systém zvukový signál spojený s:

- oranžovým upozorněním E, pokud situace vyžaduje pozornost řidiče;

nebo

- červeným upozorněním F spolu se zprávou „Brzděte“, pokud situace vyžaduje okamžitou pozornost řidiče.

V každé situaci reagujte odpovídajícím způsobem a provádějte přiměřené úkony.

Vypnutí funkce

Funkce „adaptivní regulace rychlosti Stop and Go“ se deaktivuje, když stisknete spínač 6.

Kontrolka zmizí z přístrojové desky, což znamená, že funkce již není aktivní.

Dočasná nedostupnost

Radar dokáže rozpoznávat vozidla před vámi. Systém nemůže fungovat správně, pokud je detekční oblast radaru cloněná nebo je-li rušen jeho signál.

Pokud je detekční oblast radaru cloněná nebo je rušen radarový signál, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Čelní radar bez viditelnosti“ a adaptivní regulace rychlosti Stop and Go se přeruší. Zelená kontrolka zmizí, což signalizuje, že funkce se automaticky deaktivovala.

Zajistěte, aby oblast radaru byla vždy čistá a nebyla pokrytá sněhem, blátem, špatně uchycenou registrační značkou nebo jakýmkoli příslušenstvím upevněným na úrovni krycí mřížky na přední straně vozidla.

Vlivem podmínek může v některých místech dojít k narušení funkce, například:

- v suchých oblastech, tunelech, na dlouhých mostech nebo na silnicích s lehkým provozem a bez vyznačených pruhů, značek nebo lemujících stromů;

- u letiště nebo vojenského areálu.

Aby funkce pracovala správně, musíte takové oblasti opustit.

V každém případě, pokud zpráva nezmizí po opětovném nastartování motoru, obraťte se na značkový servis.

Funkční problémy

Pokud Stop and Go systém zjistí provozní poruchu funkce adaptivního regulátoru rychlosti, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat adapt. tempomat “ a funkce Stop and Go adaptivního regulátoru rychlosti se vypne.

V případě zjištění provozní poruchy jedné nebo více součástí systému se fungování adaptivního tempomatu Stop and Go přeruší.

Na přístrojové desce se zobrazí kontrolka © a, v závislosti na typu závady, jedna z následujících zpráv:

- “Zkontrolovat čelní kameru”;

- “Zkontrolovat čelní radar”;

- “Zkontrolovat kameru/radar”;

- „Zkontrolovat vozidlo“.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Omezení funkčnosti systému

Detekce vozidel

Systém rozpoznává pouze vozidla (osobní, nákladní, motorky), která se pohybují ve stejném směru, jako vaše vozidlo.

Vozidlo odbočující do stejného jízdního pruhu (např. G) bude zaregistrováno, až když se dostane do detekčních oblastí kamery a radaru.

Systém může začít brzdit náhle nebo pozdě.

Systém nedokáže rozpoznat:

- vozidla přijíždějící na křižovatky: objezdy (např. H) atd.;

- vozidla jedoucí po nesprávné straně silnice nebo couvající směrem k vám.

Detekce při zatáčení

Při vjíždění do zatáčky může radar nebo kamera dočasně ztratit schopnost rozpoznat vpředu jedoucí vozidlo (např. J).

Systém tak může začít zrychlovat.

Při výjezdu ze zatáčky může být schopnost systému rozpoznat vpředu jedoucí vozidlo narušena nebo zpomalena.

Systém může začít brzdit náhle nebo pozdě.

Nachází-li se v přilehlých jízdních pruzích velké vozidlo jedoucí stejným směrem, které je velmi blízko, hrozí riziko srážky. Řidič se musí dívat před sebe a být připraven řídit vozidlo.

Stop and Go adaptivní tempomat se smí používat pouze na dálnici nebo na silnici s více jízdními pruhy (oddělené překážkou).

Rozpoznání vozidla v přilehlých jízdních pruzích

Systém může omylem rozpoznávat vozidla jedoucí v přilehlém jízdním pruhu, když:

- vjíždíte do zatáčky (např. K);

- jedete po silnici s úzkými jízdními pruhy;

- rychlost vozidla v přilehlém jízdním pruhu je nižší a když jedno z těchto vozidel jede příliš blízko pruhu druhého vozidla.

Systém může omylem začít zpomalovat vozidlo nebo brzdit.

Vozidla nerozpoznatelná kvůli různorodosti terénu

Systém nerozpozná vozidla maskovaná různorodostí terénu, nebo ta, která se nacházejí mimo detekční oblasti kamery a radaru při jízdě do kopce nebo z kopce.

Vozidla mimo detekční oblasti kamery a radaru.

Systém zareaguje pozdě nebo vůbec, jsou-li rozpoznaná vozidla mimo detekční zóny kamery a radaru, a to zejména v následujících případech:

- vozidla přepravující dlouhé předměty, které přesahují čáru;

- skutečná délka vysokých vozidel (např. L) přesahuje detekční oblast radaru (stavební stroje, zemědělská zařízení, tažná vozidla atd.);

- vozidla, která nejedou dostatečně uprostřed jízdního pruhu;

- úzká vozidla, která jsou velmi blízko (např. M).

Stojící a pomalu jedoucí vozidla

Jedete-li rychlostí přibližně nad 50 km/h, systém nerozpoznává:

- stojící vozidla (např. N);

- velmi pomalu jedoucí vozidla.

Jedete-li rychlostí přibližně nižší než 50 km/h, systém nemusí reagovat nebo může reagovat s velkým zpožděním na:

- stojící vozidla (např. N);

- velmi pomalu jedoucí vozidla;

- vpředu jedoucí vozidla,12 která mění jízdní pruh a před nimiž se objeví stojící vozidlo 13 (např. P).

- když vozidlo stojí 14, , když změníte jízdní pruh (např. Q).

Vždy buďte připraveni převzít řízení vozidla, když se setkáte se stojícími nebo velmi pomalu jedoucími vozidly (např. N).

Adaptivní regulace rychlosti Stop and Go nespouští nouzové brzdění a jeho schopnost brzdit je omezená.

Nedetekuje pevné překážky a malé předměty

Systém nedokáže rozpoznat:

- chodce, kola, skútry atd.;

- zvířata;

- pevné překážky (závory mýtných bran, zdi atd.) (např. R).

Systém je neregistruje. Systém na ně neupozorňuje ani nereaguje.

Detekce vozidel jedoucích do jízdního pruhu vysokou rychlostí

Pokud je vaše vozidlo předjížděno jiným vozidlem jedoucím vysokou rychlostí 15 (motocykl, auto atd.) a vozidlo je dočasně mezi vámi a vozidlem před vámi 16, systém může vyvolat nepřiměřenou akceleraci, zpomalení nebo brzdění.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti věnovat v plné míře pozornost jízdě a dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost jízdy prostředí a podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

S výjimkou linií, které vymezují pruhy, systém nedokáže rozpoznat dopravní indikátory (semafory, značky, přechody pro chodce atd.). Systém na ně neupozorňuje ani nereaguje.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Stop and Go adaptivní tempomat se smí používat pouze na dálnici nebo na silnici s více jízdními pruhy (oddělené překážkou).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte systém a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v blízkosti radaru nebo kamery (výměny, opravy, úpravy čelního skla, lakování atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- vozidlo jede po křivolaké vozovce;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- řídíte vozidlo v tunelu nebo v blízkosti kovové struktury;

- vozidlo přijede k mýtné bráně, úseku s probíhajícími pracemi nebo k úzkému jízdnímu pruhu;

- řídíte vozidlo do nebo z velmi prudkého svahu;

- je špatná viditelnost (oslňující slunce, mlha atd.);

- řídíte vozidlo po kluzké vozovce (déšť, sníh, štěrk atd.);

- je nepříznivé počasí (déšť, sníh, boční vítr atd.);

- dojde k poškození v oblasti radaru (nárazy atd.);

- dojde k poškození v oblasti kamery (např. oblast čelního skla zevnitř nebo zvenku); čelní sklo je prasklé nebo deformované.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- čelní sklo nebo nárazník jsou v oblasti radaru zakryty (nečistotami, ledem, sněhem, kondenzací, registrační značkou atd.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzká nebo křivolaká silnice plná zatáček (ostré zatáčky atd.);

- pomalejší vozidlo s velkým rozdílem v rychlosti;

- použití koberečků neuzpůsobených pro vozidlo. Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe. Nebezpečí zablokování pedálů.

V těchto případech může systém zasáhnout nesprávně.

Nebezpečí nechtěného brzdění nebo zrychlení.

Funkci systému může narušit mnoho nepředvídaných situací. Určité předměty nebo vozidla, která se mohou objevit v oblasti detekce kamery nebo radaru, může systém vyhodnotit nesprávně a případně reagovat nevhodným zrychlením nebo brzděním.

Musíte být vždy ve střehu, pokud jde o náhlé události, ke kterým může dojít během jízdy. Vždy mějte své vozidlo pod kontrolou tím, že ponecháte nohy v blízkosti pedálů, abyste byli kdykoli připraveni reagovat.

AUTOADAPTAČNÍ REGULÁTOR RYCHLOSTI STOP & GO