Zpět na seznam

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro zajištění Vaší bezpečnosti používejte při každé jízdě bezpečnostní pásy. Navíc je Vaší povinností dodržovat předpisy platné v zemi, v níž se právě nacházíte.

K zajištění správné funkce zadních bezpečnostních pásů zkontrolujte, zda je zadní lavice řádně zajištěna. ZADNÍ LAVICE: funkce.

Nesprávně seřízené nebo překroucené bezpečnostní pásy mohou být příčinou zranění v případě nehody.

Používejte jeden bezpečnostní pás pro jednu osobu, dítě nebo dospělého.

Pásy musí použít i těhotné ženy. V takovém případě dohlédněte, aby kyčelní pás nevyvíjel příliš velký tlak na břicho, aniž by však byla vytvořena nadměrná vůle.

Před jízdou nejprve seřiďte sedadlo řidiče a pak všech spolujezdců a upravte bezpečnostní pásy, abyste dosáhli co největší bezpečnosti.

Seřízení místa řidiče

- Zpříma se posaďte a opřete se o opěradlo (po odložení kabátu, bundy apod.). Je to velmi důležité pro správné držení zad;

- seřiďte polohu sedadla vzhledem k pedálům. Sedadlo musí být posunuto maximálně dozadu při zachování možnosti úplného sešlápnutí pedálů. Opěradlo musí být seřízeno tak, aby paže na volantu zůstaly mírně pokrčené;

- seřiďte polohu volantu.

Seřízení bezpečnostních pásů

Pro správné nastavení a umístění bezpečnostních pásů na jednotlivých sedadlech:

- nastavte sedadla (polohu sedadla a úhel opěradla, pokud je to možné);

- dobře se zády opřete o opěradlo;

- posuňte pás v ramenní oblasti 1 co nejblíže ke krku, aniž by se jej dotýkal (v případě potřeby upravte výšku ukotvení bezpečnostního pásu, pokud je to možné) a zkontrolujte, že se pás v hrudní oblasti 1 dotýká ramene;

- pás v pánevní oblasti veďte 2 tak, aby ležel naplocho na stehnech a proti pánvi.

Bezpečnostní pás musí co nejtěsněji přiléhat k tělu. Příklad: Vyhněte se příliš silným oděvům, vloženým předmětům apod.

Zajištění

Odviňte pás pomalu a bez rázů a zajistěte připnutí západky 3 do pouzdra 5 (zkontrolujte zajištění tahem za západku 3). V případě zablokování pásu jej vraťte zpět a znovu odviňte.

Je-li pás zablokovaný úplně, pomalu, ale silně za něj zatáhněte a vytáhněte jej asi o 3 cm. Nechte ho navinout zpět a potom ho znovu odviňte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na značkový servis.

Odmykání

Stiskněte tlačítko 4, pás je navinut navíječem. Přidržujte ho.

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a podle vozidla bezpečnostního pásu spolujezdce

Toto se zobrazí na centrálním displeji 6 při zapnutí zapalování a pokud není zapnutý bezpečnostní pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (je-li sedadlo obsazené).

V závislosti na vozidle platí, že pokud je sedadlo obsazené a jeden z bezpečnostních pásů není zapnutý nebo se rozepne, když se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než cca 20 km/h, začne blikat výstražná kontrolka a po dobu přibližně 120 sekund se bude ozývat zvukový signál.

Poznámka: předmět na sedadle spolujezdce může v některých případech spustit výstražnou kontrolku a zvukový signál.

Výstraha nezapnutí bezpečnostního pásu vzadu

(podle typu vozidla)

Po zapnutí zapalování se na přístrojovém panelu zobrazí grafika  7.

Toto vždy informuje řidiče o stavu zapnutí každého ze zadních bezpečnostních pásů:

- zapalování je zapnuto;

- otevření dveří;

- zadní bezpečnostní pás je zapnutý nebo odepnutý.

Vysvětlení obrázku 7:

- zelená kontrolka: bezpečnostní pás je zapnutý;

- červená kontrolka: bezpečnostní pás není zapnutý.

Když je rychlost vozidla nižší než cca 20 km/h, objeví se grafický obrázek 7 přibližně na 60 sekund při každém zapnutí nebo rozepnutí jednoho ze zadních bezpečnostních pásů.

Když rychlost vozidla dosáhne nebo překročí 20 km/h, pokud během jízdy dojde k rozepnutí jednoho ze zadních bezpečnostních pásů:

- na centrálním displeji začne blikat varovná kontrolka ;

a

- přibližně 30 sekund bude znít zvukový signál;

a

- po dobu minimálně 60 sekond se rozsvítí symbol 7 a symbol daného sedadla se rozsvítí červeně.

Ve všech případech se ujistěte, že cestující vzadu mají správně zapnuté pásy a že uvedený počet zapnutých pásů odpovídá počtu míst obsazených na zadních sedadlech.

Nastavení výšky předních bezpečnostních pásů

Výšku pásu nastavíte stisknutím tlačítka 8. Hrudní pás 1 musí procházet tak, jak bylo popsáno dříve. Stiskněte tlačítko 8 a upravte vertikální polohu pásu. Jakmile je seřízení provedeno, zkontrolujte správné zajištění.

Boční zadní bezpečnostní pásy 9

Zajištění, odjištění a seřízení se provádí stejným způsobem jako u předních bezpečnostních pásů.

Střední zadní bezpečnostní pás

Pomalu odviňte pás 10 z jeho umístění a poté zaklapněte západku 11 do příslušného černého pouzdra 13.

Zacvakněte posuvnou západku 12 do příslušného červeného pouzdra 14.

Zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů po každé manipulaci se zadní lavicí.

Následující informace se týkají předních a zadních bezpečnostních pásů vozidla.

- Na prvcích zádržného systému instalovaných při výrobě (bezpečnostní pásy, sedadla a jejich upevnění) nesmí být prováděny žádné úpravy. Ve zvláštních případech (např. instalace dětské sedačky) se obraťte na značkový servis.

- Nepoužívejte předměty, které by mohly vytvořit na pásech vůli (např. kolíčky na prádlo, spony atd.), protože příliš volně nasazený pás by v případě nehody mohl způsobit vážná zranění.

- Hrudní pás si nikdy nepodvlékejte pod paží ani za zády.

- Nepoužívejte stejný pás pro více než jednu osobu a nikdy neupoutávejte svým pásem miminko nebo dítě sedící na klíně.

- Pás nesmí být překroucený.

- Po nehodě nechte zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit bezpečnostní pásy. Stejně tak nechte pás vyměnit, pokud vykazuje známky poškození.

- Při vracení zadní lavice do původní polohy ověřte, zda jsou bezpečnostní pásy a jejich přezky ve správných polohách a zda nic nebrání jejich správné funkci.

- Dbejte na to, aby byla západka pásu zasunuta do správného pouzdra.

- Pozor, aby se do oblasti spony pásu nedostaly žádné předměty, které by mohly překážet při jeho zapnutí.

- Ujistěte se, že pouzdro pro zachycení bezpečnostního pásu je ve správné pozici (nesmí být schované, přimáčknuté, zablokované ani osobami, ani předměty).

POUŽÍVÁNÍ VYHŘÍVANÝCH SEDADEL A VOLANTU ŘÍZENÍ