Zpět na seznam

NOUZOVÉ AKTIVNÍ BRZDĚNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z radaru 2 a kamery 1 systém určuje vzdálenost od vašeho vozidla:

- od vpředu jedoucího vozidla ve stejném pruhu,

nebo

- a okolními chodci a cyklisty.

Systém informuje řidiče v případě nebezpečí čelního nárazu a umožňuje provést nezbytné nouzové manévry (sešlápnutí brzdového pedálu a/nebo otáčení volantem).

V závislosti na reaktivitě řidiče může systém pomoci při brzdění za účelem omezení škod nebo nárazu zabránit.

Poznámka: dbejte na to, aby nebylo čelní sklo a přední nárazník zakryté (nečistoty, bláto, sníh, zamlžování skel, státní poznávací značky atd.).

Tento systém může v případě potřeby dosáhnout maximálního zabrzdění vozidla, až dokud se zcela nezastaví.

Z bezpečnostních důvodů při jízdě vždy používejte bezpečnostní pásy a ujistěte se, že je vozidlo naloženo tak, aby nemohlo dojít k vymrštění předmětů na cestující.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Úkon

Rozpoznání vozidel

V případě nebezpečí kolize s vozidlem vpředu systém při jízdě:

- upozorní na nebezpečí kolize: je-li rychlost vozidla mezi 7 km/h a 170 km/h, zobrazí se na přístrojové desce červená zpráva „Brzděte“ 3 doprovázená zvukovou výstrahou.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a pokud systém stále detekuje nebezpečí srážky, brzdění je zesíleno.

- brzdění může být aktivováno: když se vozidlo pohybuje pomaleji než cca 120 km/h, pokud řidič po varování nereaguje a pokud je riziko kolize bezprostřední.

Po zastavení vozidla vlivem aktivního nouzového brzdění musí řidič udržovat vozidlo v klidu použitím brzdového pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

Zvláštní funkce stojících vozidel

Stojící vozidla jsou rozpoznána, když vaše vozidlo jede rychlostí od přibližně 7 km/h do 80 km/h. Systém se neaktivuje a nevydá upozornění pro stojící vozidla při překročení rychlosti přibližně 80 km/h.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace;

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

V případě detekce chodců a cyklistů

(podle typu vozidla)

Za jízdy rychlostí mezi 7 km/h a 80 km/h v případě nebezpečí srážky s chodcem nebo cyklistou systém:

- upozorní na nebezpečí srážky:

zobrazí zprávu „Brzděte“ červenou barvou na přístrojové desce 3 doprovázenou zvukovým signálem.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje riziko kolize, brzdná síla se zvýší, pokud činnost řidiče nestačí k zabránění kolizi.

- může vyvolat brzdění:

pokud řidič na upozornění nezareaguje a bude hrozit bezprostřední nebezpečí srážky.

Pokud aktivní nouzové brzdění způsobilo zastavení vozidla, zůstane vozidlo na krátkou dobu stát. Po uplynutí tohoto časového limitu musí řidič udržet vozidlo zastavené, přičemž musí držet nohu na brzdovém pedálu.

Poznámka: pokud řidič používá ovládací prvky vozidla (volant, pedály atd.) může systém některé činnosti zpozdit nebo je vůbec neaktivovat.

Zvláštnosti upozornění

V závislosti na rychlosti se mohou upozornění a brzdění aktivovat současně.

V případě nouzového manévru můžete kdykoliv přestat brzdit:

- sešlápnutím pedálu akcelerace;

nebo

- otočením volantu při uhýbacím manévru.

Aktivace, deaktivace systému

U vozidel vybavených multimediální obrazovkou

U stojícího vozidla se spuštěným motorem na multimediální obrazovce 4 vyberte menu „Nastavení“, kartu „Vozidlo“, menu „Asistent řízení“, „Aktivní brzdění“ a poté vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Po vypnutí systému se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka nebo, podle typu vozidla, kontrolka .

Dočasně není k dispozici.

Pokud systém zjistí dočasnou poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka nebo, podle typu vozidla, kontrolka .

Možné příčiny:

- systém je dočasně oslepen (oslnění sluncem, tlumená světla, nepříznivé počasí atd.). Systém bude znovu fungovat po zlepšení podmínek viditelnosti;

- systém je dočasně přerušen (např. když je čelní sklo, přední či zadní nárazník nebo logo zakryto nečistotami, blátem, sněhem, kondenzací apod.). V takovém případě vozidlo zaparkujte a vypněte motor. Vyčistěte čelní sklo, přední nárazník nebo logo. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí.

Pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Funkční problémy

Pokud funkce detekuje provozní poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce varovné kontrolky © nebo podle typu vozidla kontrolka , a to společně se zprávou „Zkontrolovat čelní kameru“ nebo „Zkontrolovat čelní radar“ nebo „Zkontrolovat kameru/radar“.

Obraťte se na autorizovaný servis.

Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Aktivace této funkce může být zpožděna nebo přerušena, pokud systém zjistí jasné známky kontroly řidiče nad vozidlem (ovládání volantů, pedálů apod.).

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud je řadicí páka v neutrální poloze nebo je sešlápnutý spojkový pedál po dobu deseti sekund;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- po spuštění programu dynamické kontroly stability (ESC).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu může dojít k posunutí radaru nebo kamery, což může ovlivnit jejich funkci. Deaktivujte funkci a obraťte se na autorizovaný servis.

- Jakékoli zásahy v okolí radaru a/nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- špatný kontrast mezi předmětem (vozidlo, chodec atd.) a jeho okolím (např. chodec s bílým oblečením v zasněženém prostředí apod.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat, může varovat řidiče nebo může brzdit omylem.

Omezení funkčnosti systému

- Při každém nastartování vozidla systém provede kalibraci podle okolí vozidla a může být neaktivní po dobu přibližně dvou až pěti minut;

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani neovlivní provoz systému;

- V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy;

- Na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly, nemusí systém reagovat stejně účinně jako na jiná vozidla;

- Systém nemusí fungovat optimálně, pokud je povrch vozovky kluzký (sníh, déšť, námraza apod);

- Pro zajištění správného fungování systému je nutné, aby systém dokázal rozpoznat kompletní obrys chodce. Systém tedy není schopen detekovat:

- chodce ve tmě nebo za špatných podmínek osvětlení,

- částečně viditelné chodce,

- chodce, kteří jsou nižší než přibližně 80 cm,

- chodce, kteří nesou velké předměty.

- ...

Za těchto podmínek systém nemusí reagovat, může varovat řidiče nebo může brzdit omylem.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- oblast kamery byla poškozena (např. na vnitřní nebo vnější straně čelního skla);

- byla poškozena přední část vozidla (náraz, deformace, škrábance na radaru atd.);

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu schválenému prodejci);

- nejedete po dlážděné silnici.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit rychlým stisknutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při uhýbacím manévru.