AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Zatažení automatické parkovací brzdy

Při zastaveném vozidle lze elektronickou parkovací brzdu použít ke znehybnění vozidla:

- stisknutím tlačítka spuštění/zastavení motoru 1;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- když je motor vypnutý.

Zatažení automatické parkovací brzdy je potvrzeno zprávou „Parkovací brzda zatažena“ a kontrolkou } na přístrojové desce a rozsvícením kontrolky 2 na spínači 3.

Po vypnutí motoru kontrolka 2 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

Automatická funkce (pokračování)

Poznámka: v některých situacích (poruchy automatické parkovací brzdy, ruční povolení parkovací brzdy atd.), se ozve zvukový signál a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ s varováním, že automatická parkovací brzda byla uvolněna.

- motor běží: při otevření dveří řidiče;

- s vypnutým motorem: když jsou otevřeny přední dveře.

V takovém případě zatáhněte za spínač 3 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Brzda se uvolní při akceleraci během rozjezdu vozidla.

Ruční funkce

Automatickou parkovací brzdu můžete aktivovat ručně.

Ruční zatažení elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 3. Kontrolka 2 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí.

Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy

Stiskněte spínač 1 bez sešlápnutí pedálů a zapněte zapalování. Sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte spínač 3: na přístrojovém panelu zhasnou kontrolka 2 na spínači a kontrolka }.

Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

Okamžité zastavení

Ruční aktivace automatické parkovací brzdy (při stání na červenou nebo při stojícím vozidle s běžícím motorem atd.): zatáhněte a uvolněte spínač 3. Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Parkování ve svahu

Při parkování ve svahu zatáhněte na několik sekund za spínač 3, abyste umožnili maximální aplikaci parkovací brzdy.

Pro parkování s uvolněnou elektronickou parkovací brzdou (například při námraze):

- zastavte motor stisknutím tlačítka 1 pro spuštění/vypnutí motoru;

- uvolněte bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete dveře řidiče;

- podle potřeby kola založte klínem a zajistěte tak znehybnění vozidla;

- ručně uvolněte elektronickou parkovací brzdu (viz informace v části „Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy“ na předchozí stránce). Jako upozornění, že je automatická parkovací brzda uvolněna, se na přístrojové desce zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ a ozve se zvukový signál (normální jev);

- zavřete dveře řidiče a zamkněte vozidlo.

Při parkování ve svahu v podmínkách, jako je bláto, sníh nebo led, je možné, že se vozidlo posune. Natočte kola tak, aby se vozidlo opřelo o pevný objekt (obrubník chodníku atd.).

Při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby bylo zamezeno samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče). Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Manuálně uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Zobrazí-li se zpráva „NEBEZPEČÍ elektro porucha“ nebo „Zkontrolujte akumulátor“, musíte vozidlo znehybnit zatažením spínače 3 po dobu přibližně 10 sekund. Pokud to sklon a podmínky vyžadují, umístěte klín pod kola vozidla.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

Funkční problémy

- V případě poruchy se na přístrojové desce rozsvítí varovná kontrolka © a zároveň se zobrazí zpráva „Zkontrolovat parkovací brzdu“. V některých případech se rozsvítí varovná kontrolka }. obraťte se urychleně na značkový servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se kontrolka ® rozsvítí spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a se zazněním zvukového signálu, v určitých případech ještě spolu s kontrolkou }.

Indikuje nutnost okamžitého zastavení vozidla v souladu s podmínkami silnič- ního provozu.

Nikdy nevystupujte z vozidla, aniž byste volicí páku uvedli do polohy N, zatáhli ruční brzdu a vypnuli motor. Pokud je totiž vozidlo zastaveno, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet, pokud dojde k pohybu pedálu akcelerace.

Hrozí nebezpečí nehody.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis.