Zpět na seznam

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Je-li jím vozidlo vybaveno, tento systém sleduje tlak v pneumatikách.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně měří tlak v pneumatice.

Systém zobrazuje na přístrojové desce 1 momentální tlaky a upozorní řidiče v případě nedostatečného tlaku.

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Postup inicializace

Při zapnutém zapalování, se zastaveným vozidlem:

- mačkejte spínač 5, dokud se neotevře karta vozidla;

- krátce stiskněte spínač 2 nebo 3, čímž otevřete stránku vynulování tlaku vzduchu v pneumatikách. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „NASTAVTE tlak vzduchu v pneumatikách (stisknutí a podržení)“;

- stiskněte a podržte spínač 4 OK pro spuštění vynulování. Blikání symbolu pneumatik a zobrazení zprávy „Probíhá načtení tlaku pneu“ ukazuje, že požadavek na vynulování tlaku v pneumatikách byl zaznamenán.

Vynulování může trvat několik minut jízdy.

Poznámka: Doporučená hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší než předepsaný tlak uvedený z boku na dveřích.

Vynulování může být provedeno i na multimediální obrazovce. Vyberte Vozidlo, Tlak v pneumatikách.

V následující tabulce jsou uvedeny možné zprávy týkající se postupu resetování tlaku v pneumatikách.

Kroky

Zobrazení

(podle typu vozidla)

Zprávy

Hodnoty

1

Inic. tlaku pneu dlouhý stisk

Při zapnutém zapalování a stojícím vozidle spusťte resetování tlaku všech čtyř pneumatik stisknutím a přidržením tlačítka 4 OK.

2

Probíhá načtení tlaku pneu

Znaky „---“ před každým kolem zablikají, což znamená, že systém zaregistroval resetování tlaku v pneumatikách pro všechna čtyři kola.

3

Probíhá detekce pneumatik

Znaky „---“ před každým kolem zůstanou rozsvícené. Tento systém resetuje tlak ve všech čtyřech pneumatikách. Teď můžete jet. Zpráva může zůstat při krátkých cestách zobrazena.

Poznámka: během resetování zůstane monitorování tlaku v pneumatikách v provozu.

4

Zobrazí se hodnota tlaku čtyř pneumatik: postup resetování je kompletní a úspěšný.

Zobrazení

Displej A a kontrolka 6 na přístrojové desce vás informují o případných nedostatcích nahuštění (podhuštěná pneumatika, defekt pneumatiky, systém mimo provoz apod.).

„Nastavit tlak pneu“

Zobrazí se žluté kolo spolu s pevnou kontrolkou 6 a zprávou „Nastavit tlak pneu“.

Jedná se o upozornění, že kolo je vypuštěné.

Kontrolujte a v případě potřeby upravujte tlak ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Během jízdy kontrolka 6 po několika minutách zhasne.

„Prázdná pneu“

Zobrazí se červené kolo spolu s pevnou kontrolkou 6 , zprávou „Prázdná pneu“ a zvukovým signálem.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ®.

Upozorňují na to, že příslušné kolo má defekt nebo je silně podhuštěné. Vyměňte ho nebo se obraťte na značkový servis, pokud má defekt. Upravte tlak v pneumatikách, pokud je kolo vypuštěné.

„Zkontrolovat sním. tlaku pneu“

Kolo zmizí a kontrolka 6 bude několik sekund blikat a pak zůstane rozsvícená. Také se zobrazí zpráva „Zkontrolovat sním. tlaku pneu“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©. Upozorňují na to, že nejméně jedno z kol není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo). V ostatních případech se obraťte na značkový servis.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

„Lokalizace pneumatiky se nezdařila“

Pokud je jedno nebo více kol vybaveno senzory, které síť nerozpoznala, zobrazí se během jízdy zpráva „Selhání detekce pneumatik“.

Obraťte se na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlaky lze nastavovat, jen když jsou kola studená TLAKY V PNEUMATIKÁCH. Pokud není možné ověřit tlak na pneumatikách za studena, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 baru (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky, ozdobné kryty apod.). PNEUMATIKY.

Obraťte se na značkový servis pro výměnu pneumatik a pro zjištění příslušenství kompatibilního se systémem, které je k dispozici ve značkové síti: použití jakéhokoli příslušenství může ovlivnit správné fungování systému.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač. Pokud je namontováno na vozidlo, kontrolka 6 několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu s kontrolkou ©, a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat sním. tlaku pneu“.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na zvláštnosti ventilů používejte výhradně vybavení schválené pro kvalifikovanou síť pracovišť. SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Přesto je však nutné si uvědomit, že tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti. Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Informace na přístrojové desce signalizují případné poruchy tlaku v pneumatikách (např. vypuštěná pneumatika nebo defekt). Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

Kontrolky

Zprávy

Zobrazení

Hodnoty

Nastavit tlak pneu

Kolo a příslušná hodnota tlaku jsou zobrazeny žlutě.

Signalizuje, že bylo detekováno podhuštění pneumatiky. Zkontrolujte a upravte tlak čtyř pneumatik a poté resetujte systém.

+ ®

Prázdná pneu

Kolo a příslušná hodnota tlaku jsou zobrazeny červeně.

Signalizuje, že příslušná pneumatika vykazuje defekt nebo je velmi podhuštěná. Upravte tlak čtyř pneumatik za studena a pokud je pneumatika vypuštěna, systém resetujte. Pokud má pneumatika defekt, vyměňte ji (nebo ji nechte vyměnit).

+ ©

Zkontrolovat sním. tlaku pneu

Kolo se již nezobrazuje.

Signalizuje, že nejméně jedno kolo není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo) nebo že je snímač vadný. Obraťte se na autorizovaný servis.

Selhání detekce pneumatik

Signalizuje, že systém nebyl schopen určit tlak každé pneumatiky. To může být způsobeno použitím snímače, který není doporučen autorizovaným prodejcem. Monitorovací systém tlaku v pneumatikách zůstává v provozu.