Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Vypínač omezovače rychlosti.

2 Vypínač tempomatu.

3 Spínač pro aktivaci a snížení omezené rychlosti (SET/-).

4 Spínač pro aktivaci a zvýšení omezené rychlosti nebo k nastavení rychlosti uložené v paměti (RES/+).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (0).

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost nastavena, ale nebyla dosud dosažena, řízení je obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Omezovač rychlosti můžete propojit s funkcí „Detekce silničních značek“. ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.

Zapnutí

Aktivujte spínač 1. Kontrolka 6 se zobrazí šedou barvou. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Omez. rychlosti aktivní“ spolu s čárkami udávajícími, že funkce omezovače rychlosti je v provozu a čeká na uložení omezené rychlosti.

K uložení současné rychlosti stiskněte spínač 4 (RES/+) nebo spínač 3 (SET/-): omezená rychlost nahradí čárky a, podle typu vozidla, se kontrolka 6 zobrazí bílou barvou.

Minimální uložená rychlost bude 30 km/h.

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit (postupným nebo souvislým stisknutím) pomocí:

- spínače 4 (RES/+) pro zvýšení rychlosti;

- spínače 3 (SET/-) pro snížení rychlosti.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoliv překročit, a to následujícím způsobem: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení „tuhého bodu“ pedálu).

Po dobu překračování rychlosti údaj o omezené rychlosti bliká červeně na přístrojové desce. Potom uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu nemusí být systém schopen omezenou rychlost udržovat: omezená rychlost bliká na přístrojové desce červeně a v pravidelných intervalech zní zvukový signál, aby vás o tom informoval.

Pokud není omezovač rychlosti dostupný (po několika pokusech o aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače 5 (0). Omezená rychlost se uloží do paměti a zobrazí šedou barvou na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 4.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je vypnuta:

- stisknutím spínače 1. v tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti;

- stisknutím spínače 2. V tomto případě se zvolí tempomat a nedojde k uložení rychlosti.

Kontrolka 6 zmizí z přístrojové desky, což znamená, že funkce již není aktivní.

Je-li omezovač v režimu stand-by, stisknutí spínače 3 ho znovu aktivuje bez ohledu na rychlost uloženou v paměti. Použije se rychlost, kterou se vozidlo pohybuje.

POUŽÍVÁNÍ REGULÁTORU A OMEZOVAČE RYCHLOSTÍ