Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné v nárazníku vozidla „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno zvukovými signály, jejichž frekvence stoupá s přiblížením se k překážce a které přejdou v souvislý zvuk, jakmile se překážka nachází přibližně 20 nebo 30 centimetrů od vozidla.

Systém rozpoznává překážky vpředu, vzadu a na bočních stranách vozidla.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Funkce nebere v úvahu systémy odtahování nebo tažných zařízení, které systém nerozpoznal.

Umístění ultrazvukových snímačů 1

Zajistěte, aby ultrazvukové snímače označené šipkami 1 nebyly zakryty (nečistotami, blátem, sněhem, nesprávně namontovanou/připevněnou registrační značkou atd.), nebyly vystavovány nárazům, upravovány (včetně lakování) a nebyly zakryty žádným příslušenstvím přimontovaným k zadní a/nebo, v závislosti na vozidle, k přední nebo boční straně vozidla.

Tato funkce je pouze doplňkovou pomůckou, která prostřednictvím zvukových signálů indikuje při parkovacím manévru vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan pod.).

Poznámka: zobrazení 2 umožňuje doplnit zvukové signály zobrazením okolí vozidla.

Je nutné ujet několik metrů vpřed, aby se aktivovala boční detekce.

Pokud mají všechny oblasti šedý podklad, na veškeré kontury vozidla dohlíží:

- A : probíhající analýza momentálního prostředí okolo vozidla;

- B: probíhá analýza aktuálního okolí vozidla.

Funkce

Je rozpoznána většina předmětů v blízkosti vozidla vpředu, vzadu a po jeho stranách.

Podle vzdálenosti od překážky bude frekvence zvukového signálu při přiblížení překážce intenzivnější, až zhruba od 20 cm pro překážku na boční straně a 30 cm od překážky vpředu nebo vzadu přejde v souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti C.

Poznámka: v případě změny trasy během manévru může být nebezpečí srážky s překážkou oznámeno opožděně.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Detekce překážek na boku

Podle natočení kol systém určuje dráhu vozidla a upozorní vás na případné nebezpečí srážky s překážkou 3 nacházející se na boku vozidla.

Pokud je rozpoznána překážka na boku:

- existuje-li nebezpečí srážky, rozezní se zvukové signály s vzestupnou frekvencí, jak se vozidlo přibližuje k překážce, až se nakonec ozve souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti D;

- pokud žádné nebezpečí srážky nehrozí, neozve se při přiblížení k překážce žádný signál. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené šrafované oblasti D.

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 4

Informace o aktivaci nebo deaktivaci různých oblastí pokrytých ultrazvukovými snímači naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Se stojícím vozidlem stiskněte spínač 6 a deaktivujte parkovacího asistenta. Kontrolka 5 integrovaná ve spínači se rozsvítí. Dalším stisknutím spínače 6 funkci aktivujte. Kontrolka integrovaná ve spínači 5 zhasne.

nastavení

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 4

V závislosti na typu vozidla lze při běžícím motoru některá nastavení upravit na multimediální obrazovce 4.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Hlasitost pomocného parkovacího systému

Nastavte hlasitost parkovacího asistenta stisknutím „+“ nebo „-“.

Zvuk systému

Umožňuje zvolit zvuk systému.

Deaktivace zvuku systému

Aktivujte nebo deaktivujte zvuk pomocného parkovacího systému.

Poznámka: pokud deaktivujete zvuk, nebudete již na překážky upozorňováni prostřednictvím zvukových signálů.

Když rychlost vozidla klesne pod cca 10 km/h, mohou určité zdroje hluku (motorky, kamiony, sbíječka atd.) vyvolat spuštění zvukového signálu pomocného parkovacího systému.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po zastavení vozidla mačkejte spínač 7, dokud se neotevře karta „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovládání 8 nebo 9 pro otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 10 OK;

- opakovaně stiskněte ovládání 8 nebo 9 pro otevření nabídky „PARK. ASISTENT“. Stiskněte spínač 10 OK;

- Vyberte „Hlasitost BIP“ pro změnu hlasitosti parkovacího asistenta pomocí ovladače 8 nebo 9.

Manuální deaktivace parkovacího asistenta

- V případě, že se před ultrazvukovými snímači nachází tažná nebo převážená zařízení či přívěsy, které systém nerozpoznal,

- v případě poškození ultrazvukových detektorů.

Automatická deaktivace pomocného parkovacího systému

Systém se deaktivuje:

- pokud rychlost vozidla překročí cca 10 km/h,

- podle typu vozidla, když vozidlo zastaví na více než pět sekund a je detekována překážka (například při dopravní zácpě apod.);

- pokud jste v neutrálu s mechanickou převodovkou, anebo v poloze N nebo P s automatickou převodovkou;

- při zjištění provozní poruchy.

Poznámka: pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením rozpoznatelným systémem, deaktivuje se pouze zadní parkovací asistent.

Funkční problémy

Při zjištění funkční poruchy systému zazní při každém zařazení zpátečky asi na 3 sekundy zvukový signál a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat park. asistent“. Obraťte se na značkový servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání snímačů, což může ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž snímačů (opravy, výměny atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- nepříznivé počasí (déšť, sníh, krupobití, náledí atd.);

- působení silných elektromagnetických vln (pod vedením vysokého napětí atd.);

- některé druhy hluku (motocykl, nákladní automobil, pneumatická vrtačka atd.);

- namontování nevhodné tažné koule nebo háku.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Omezení funkčnosti systému

- Oblast kolem snímačů se musí udržovat v čistotě a nesmí se na ní provádět žádné úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Drobné objekty pohybující se v blízkosti vozidla (motorky, kola, chodci apod.) nemusí být systémem rozpoznány.

- Systém nemusí detekovat předměty, které jsou příliš blízko vozidla.

- Systém vás nemusí upozornit, když se ostatní vozidla nebo předměty pohybují velmi odlišnou rychlostí.

- Během změny trajektorie při provádění manévru může systém hlásit překážky se zpožděním.

- Pokud vozidlo táhne přívěs, musí být zadní parkovací asistent deaktivován.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- okolí snímačů bylo poškozeno,

- vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které systém nerozpoznal (koule, hák, adaptér atd.).