PALIVOVÁ NÁDRŽ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užitný objem palivové nádrže:

- Přibližně 50 litrů u zážehových motorů,

- přibližně 49 litrů u vznětových motorů čtyřdveřových modelů,

- přibližně 45 litrů u vznětových motorů pětidveřových a kombi modelů.

Pokud je vozidlo odemčeno, otevřete příklop 2 stisknutím a uvolněním oblasti A, u některých vozidel pak stisknutím ovladače na přístrojové desce1. Příklop 2 se pootevře.

V plnicím potrubí je integrována klapka 3.

Informace o tankování naleznete v odstavci „Tankování paliva“ na následující straně.

Při zavírání zatlačte příklop rukou zpět až na doraz.

Specifikace paliva

Používejte jakostní palivo vyhovující normám platným v každé zemi a bezpodmínečně odpovídající údajům na štítku umístěném na krytu 2. CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Netlačte nikdy prsty na kovovou klapku 3.

Oblast tankování nemyjte vysokotlakým čisticím zařízením.

Typy paliv, která odpovídající evropským normám, se kterými jsou kompatibilní motory vozidel prodávaných v Evropě: viz tabulka CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Vozidla se vznětovým motorem

Používejte výhradně palivo odpovídající štítku umístěném uvnitř výklopného krytu 2.

Vozidla se zážehovým motorem

Používejte výhradně bezolovnatý benzin. Oktanové číslo (RON) musí odpovídat pokynům uvedeným na štítku umístěném na krytu 2. CHARAKTERISTIKY MOTORŮ.

Tankování paliva

Při vypnutém zapalování odtlačte klapku 3 tak, že pistoli zasunete až na doraz, potom začněte plnit nádrž (nebezpečí odstřiků).

Pistoli udržujte v této poloze po celou dobu tankování.

Po prvním automatickém vypnutí na konci tankování lze provést maximálně dvě další spuštění, aby byl zachován expanzní objem.

Při plnění dbejte, aby nedošlo k vniknutí vody. Klapka 3 a její okolí musejí zůstat čisté.

Vozidla se zážehovým motorem

Použití olovnatého benzinu by poškodilo zařízení pro odstraňování emisí a mohlo by vést ke ztrátě záruky. Aby se zabránilo tankování olovnatého benzinu, je plnicí hrdlo palivové nádrže opatřeno zúžením s bezpečnostním systémem, které umožní použít pouze pistoli pro tankování bezolovnatého benzinu (u benzinového čerpadla).

Palivo lze doplnit, pokud je motor zastavený (nikoli pouze v pohotovostním režimu u vozidel vybavených funkcí Stop and Start): musíte vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

Hrozí nebezpečí požáru.

Nepřimíchávejte benzin (bezolovnatý nebo E85) do nafty, a to ani v malém množství.

Nepoužívejte palivo na bázi etanolu, jestliže Vaše vozidlo na něj není upraveno.

Nepřidávejte do paliva žádné přísady, mohli byste tím poškodit motor. NÁDRŽ NA ČINIDLO.

Pokud chcete do paliva přidat aditivum, použijte produkt schválený naším technickým oddělením.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nedostatek paliva v případě vznětových motorů

Vozidla s klíčem/dálkovým ovládáním

- Nastavte klíč zapalování do polohy „ON“ (Zapnuto) 2 SPÍNACÍ SKŘÍŇKA: vozidlo s klíčem a před nastartováním počkejte několik minut, abyste umožnili naplnění palivového okruhu palivem;

- Otočte klíčem do polohy „START3. Pokud motor nenastartuje, postup zopakujte.

- Jestliže se motor po několika pokusech stále nespustí, obraťte se na značkový servis.

Vozidla s kartou

Jakmile je karta v kabině vozidla, stiskněte tlačítko pro nastartování 4 bez šlapání na pedály. Než nastartujete, vyčkejte několik minut. Tak dojde k naplnění palivového okruhu. Pokud motor nenastartuje, postup zopakujte.

Jestliže se motor po několika pokusech stále nespustí, obraťte se na značkový servis.

Každý zásah nebo úprava na systému přívodu paliva (řídicí jednotce, kabeláži, palivovém okruhu, vstřikovačích, ochranných krytech apod.) je vzhledem k možnému ohrožení Vaší bezpečnosti přísně zakázaný (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě značky).

Trvalý pach paliva

V případě, že se objeví přetrvávající pach paliva:

- Zastavte vozidlo v souladu s podmínkami silničního provozu a vypněte zapalování.

- zapněte nouzová světla, nechte vystoupit všechny spolujezdce a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu,

- kontaktujte značkový servis.