Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla mohou být tvořena:

- ABS (protiblokovací brzdný systém);

- ESC (dynamická kontrola stability) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- asistence nouzového brzdění;

- pomocný systém rozjezdu do svahu;

- řízená zadní kola.

Ostatní pomocné systémy řízení jsou popsány na následujících stranách.

ABS (systém proti zablokování kol)

Při intenzivním brzdění ABS umožňuje předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice...).

Každé spuštění zařízení se projevuje chvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě neumožňuje zlepšit „fyzické“ výkony spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Pravidla opatrnosti tedy musí být povinně dodržována (vzdálenost mezi vozy,...).

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Anomálie funkce:

- Kontrolky © a x rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „Zkontrolovat ABS“, „Zkontrolovat brzdový systém“ a „Zkontrolovat ESC“: došlo k deaktivaci ABS, ESC a asistence nouzového brzdění. Brzdění je i nadále zajištěno;

- Kontrolky x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „Brzdový systém porucha“: jde o signalizaci poruchy brzdového systému.

V obou případech kontaktujte zástupce značky.

Kontrolka ® signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Dynamická kontrola stability ESC s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. Když je systém v činnosti, bliká na přístrojové desce kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

V určitých situacích (jízda na velmi mokrém povrchu: sníh, bláto apod., případně jízda s řetězy) může systém snížit výkon motoru, aby bylo omezeno prokluzování.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat ESC“ a kontrolky © a .

V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují. Kontaktujte značkový servis.

Systém pro nouzové brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine posilovač brzd maximální účinek a může spustit brzdění ABS.

Brzdění ABS je prováděno, dokud není uvolněn brzdový pedál.

Rozsvícení nouzových světel

Podle verze vozidla se mohou při velkém zpomalení rozsvítit nouzová světla.

Předjímání brzdění

Podle typu vozidla, jakmile rychle uvolníte pedál akcelerace, systém předjímá brzdění, aby zmenšil brzdnou dráhu.

Zvláštní případy

Při použití regulátoru rychlosti:

- pokud použijete pedál akcelerace, jakmile ho uvolníte, systém se může spustit,

- pokud nepoužijete pedál akcelerace, systém se nespustí.

Funkční porucha

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat brzdový systém“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na značkový servis.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Systém funguje, pouze pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze (poloha jiná než N nebo P u automatických převodovek) a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy povolí (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže zabránit couvnutí vozidla za všech okolností (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Řízená zadní kola

Tento systém umožňuje u vozidel, která jsou jím vybavena, natočit za jízdy zadní kola podle jízdních podmínek. Při nízké rychlosti tento systém podporuje ovladatelnost a při vyšších rychlostech optimalizuje stabilitu.

Za jízdy při nízké rychlosti se zadní kola natáčejí do opačného směru, než kola přední (obrázek A), a tak zlepšují ovladatelnost vozidla. To je užitečné pro jízdu ve městě, po křivolaké vozovce, pro parkovací manévry apod.

Za jízdy při vyšší rychlosti se zadní kola natáčejí do stejného směru jako kola přední (obrázek B), a tak optimalizují stabilitu vozidla. To je užitečné při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, v zatáčkách apod.

Poznámka: Konfigurace systému (reaktivita atd.) závisí na režimu vybraném v menu „MULTI-SENSE“ MULTI-SENSE.

Anomálie funkce

- Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka © spolu se zprávou „Zkontrolovat řízení“: obraťte se na značkový servis.

- Pokud se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka ® doprovázená zprávou „Řízení porucha“, znamená to závadu na systému.

® indikuje nezbytnost okamžitého zastavení vozidla, v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při zpětném chodu (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.