Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Zatažení automatické parkovací brzdy

Při zastaveném vozidle lze elektronickou parkovací brzdu použít ke znehybnění vozidla:

- stisknutím tlačítka spuštění/zastavení motoru 1 nebo otočením klíče zapalování 2 do polohy „ON 2;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- u vozidel vybavených automatickou převodovkou, když je zařazena poloha P.

Ve všech ostatních případech, například když se motor zastavil nebo je v pohotovostním režimu kvůli funkci Stop and Start FUNKCE STOP AND START elektronická parkovací brzda se neaplikuje automaticky.

Musíte tedy použít ruční režim.

U modelů pro některé konkrétní země není funkce asistovaného zatažení brzdy aktivována. Přejděte na odstavec „Ruční funkce“.

Zatažení automatické parkovací brzdy je potvrzeno zprávou „Parkovací brzda zatažena“ a kontrolkou } na přístrojové desce a rozsvícením kontrolky 4 na spínači 3.

Po vypnutí motoru kontrolka 4 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Automatická funkce (pokračování)

Poznámka: v některých situacích (poruchy automatické parkovací brzdy, ruční povolení parkovací brzdy atd.), se ozve zvukový signál a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ s varováním, že automatická parkovací brzda byla uvolněna.

- motor při otevření dveří řidiče běží,

- motor zastaven (např. v případě zhasnutí motoru): při otevření předních dveří.

V takovém případě zatáhněte za spínač 3 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 4 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří. V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Parkovací brzda se uvolní:

- jakmile vozidlo začne zrychlovat;

nebo

- u vozidel vybavených automatickou převodovkou při řazení z polohy P.

Ruční funkce

Automatickou parkovací brzdu můžete aktivovat ručně.

Ruční zatažení elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 3: rozsvítí se kontrolka 4 na spínači a kontrolka } na přístrojové desce.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 4 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří. V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy

Stiskněte spínač 1 bez sešlápnutí brzdového pedálu nebo podle vybavení vozidla otočením klíče 2 do polohy „ON2 zapněte zapalování.

Sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte spínač 3: na přístrojovém panelu zhasnou kontrolka 4 na spínači a kontrolka }.

Okamžité zastavení

Ruční aktivace automatické parkovací brzdy (při stání na červenou nebo při stojícím vozidle s běžícím motorem atd.): zatáhněte a uvolněte spínač 3.

Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Zvláštní případy

Pro parkování na svahu nebo např. s přívěsem zatáhněte za spínač 3 na několik sekund, abyste dosáhli maximální zabrzdění.

Pro parkování s uvolněnou pomocnou parkovací brzdou (například při námraze):

- zařaďte jakýkoliv rychlostní stupeň nebo P polohu řadicí páky: hnací kola budou mechanicky zajištěna hnací hřídelí;

- vypněte motor stisknutím tlačítka pro spuštění/zastavení motoru 1 nebo otočením klíčku 2;

- uvolněte bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete dveře řidiče;

- ručně uvolněte elektronickou parkovací brzdu (viz dříve uvedené informace v části „Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy“).

Pokud není bezpečnostní pás řidiče zapnutý před úplným zastavením vozidla, dbejte na správné zatažení parkovací brzdy: na přístrojové desce se pro potvrzení rozsvítí kontrolka }.

Nebezpečí ztráty znehybnění.

Pokud se objeví zpráva „NEBEZPEČÍ elektro porucha“ nebo zpráva „Zkontrolujte akumulátor“ nebo zpráva „Brzdový systém porucha“, musíte vozidlo znehybnit zařazením prvního rychlostního stupně (u manuální převodovky), zařazením polohy P (automatická převodovka) nebo vytažením spínače 3 na dobu cca 10 sekund.

Pokud to sklon a podmínky vyžadují, umístěte pod kola vozidla klín.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

Nikdy nevystupujte z vozidla, aniž byste volicí páku uvedli do polohy P a vypnuli motor. Pokud totiž vozidlo stojí, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet.

Hrozí nebezpečí nehody.

Vozidla s automatickou převodovkou

Při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby bylo zamezeno samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče).

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Manuálně uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis).

Provozní závady

- V případě závady se na přístrojové desce zobrazí kontrolka © spolu se zprávou„ „Zkontrolovat parkovací brzdu“, v určitých případech spolu s kontrolkou }.

Urychleně se obraťte na značkový servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se kontrolka ® rozsvítí spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a se zazněním zvukového signálu, v určitých případech ještě spolu s kontrolkou }.

Indikuje nutnost okamžitého zastavení vozidla v souladu s podmínkami silničního provozu.

Je tedy nutné znehybnit vozidlo zařazením prvního rychlostního stupně (u mechanických převodovek) nebo zvolit pozici P (u automatických převodovek). Pokud to sklon svahu vyžaduje, vozidlo podložte.