Zpět na seznam

SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně během jízdy měří tlak v pneumatice.

Kontrolka  1 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně kola (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Nastavení hodnoty je nutné provádět po kontrole tlaku ve všech 4 pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Postup inicializace

Zapalování zapnuté, vozidlo stojí:

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro výběr funkce „Inic. tlaku pneu dlouhý stisk“ na displeji 2;

- dlouhým stiskem (asi na 3 vteřiny) tlačítka 3 nebo 4 spusťte inicializaci. Zobrazení zprávy „ONGOING PRESSURE REF“ ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách je správně zaregistrován.

Nová inicializace se spustí po několika minutách jízdy.

Poznámka: doporučená hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší než předepsaný tlak uvedený z boku na dveřích.

Zobrazení

Displej 2 na přístrojové desce Vás informuje o případných poruchách tlaku (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

« ADJUST TYRE PRESSURE »

Kontrolka se rozsvítí spolu se zprávou „ADJUST TYRE PRESSURE“.

Upozorňují na to, že alespoň jedna z pneumatik je podhuštěná.

Kontrolujte a v případě potřeby upravujte tlak ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Během jízdy kontrolka po několika minutách zhasne.

« PUNCTURE »

Kontrolka se rozsvítí nastálo, současně se zobrazí zpráva „PUNCTURE“ a zazní zvukoví signál.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ®.

Signalizují, že nejméně jedno kolo má defekt nebo je silně podhuštěné. Vyměňte ho nebo se obraťte na značkový servis, pokud má defekt. Upravte tlak v pneumatikách, pokud je kolo vypuštěné.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

« CHECK TYRE PRESSURE SENSORS »

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „Zkontrolovat sním. tlaku pneu“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©.

Upozorňují na to, že nejméně jedno z kol není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo). V ostatních případech se obraťte na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvětšete doporučený tlak o 0,20,3 bary (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky, ozdobné kryty apod.) PNEUMATIKY.

Obraťte se na značkový servis pro výměnu pneumatik a pro zjištění příslušenství kompatibilního se systémem, které je k dispozici ve značkové síti: použití jakéhokoli příslušenství může ovlivnit správné fungování systému.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač. Pokud je namontováno na vozidlo, kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu s kontrolkou ©, a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „CHECK TYRE PRESSURE SENSORS“.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na zvláštnosti ventilů používejte výhradně vybavení schválené pro kvalifikovanou síť pracovišť SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK.

Výměna kola

V závislosti na stylu jízdy může systému trvat i několik minut, než zaznamená stav tlaku vzduchu v pneumatikách, proto tlak vzduchu kontrolujte po každém úkonu.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH