Zpět na seznam

SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sada umožňuje opravu běhounu pneumatik A, poškozeného předmětem o rozměrech menších než 4 milimetry. Neumožňuje opravu všech defektů, jako např. trhliny větší než 4 milimetry nebo otvory na bočních částech pneumatik B.

Zkontrolujte také, zda je ráfek v dobrém stavu.

Pokud je těleso, které způsobilo defekt, stále v pneumatice, neodstraňujte jej.

Sadu pro hustění pneumatik nepoužívejte, pokud je pneumatika poškozena v následku jízdy s defektem.

Před každým zásahem zkontrolujte boční části pneumatik.

Jízda s nedostatečně nahuštěnými, či dokonce splasklými (nebo propíchnutými) pneumatikami může ohrozit bezpečnost jízdy a znemožnit následnou opravu.

Tato oprava má pouze dočasný charakter

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem v co nejkratší době.

Při výměně pneumatiky, která byla opravena pomocí této sady, jste povinen opravce informovat. Za jízdy může přítomnost přípravku v pneumatice způsobovat pocit vibrací.

Tato sada má homologaci pouze pro huštění pneumatik vozidla, které bylo touto sadou původně vybaveno (při prvním předání).

V žádném případě nesmí být použita pro huštění pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli jiného nafukovacího předmětu (plovacího pásu, nafukovací lodi atd.).

Při manipulaci s lahvičkou s přípravkem pro opravu se vyvarujte kontaktu s kůží. Pokud dojde k potřísnění, postižené místo okamžitě důkladně opláchněte vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenechávejte v dosahu dětí.

Nikdy neodhazujte prázdnou lahvičku do přírody. Odevzdejte ji zástupci značky nebo instituci pověřené jejím sběrem.

Lahvička má omezenou životnost, která je vyznačena na jejím štítku. Zkontrolujte datum životnosti.

Pro výměnu husticího potrubí a lahvičky s opravným přípravkem se obraťte na zástupce značky.

U některých typů vozidel v případě defektu použijte sadu umístěnou v zavazadlovém prostoru nebo pod kobercovou krytinou zavazadlového prostoru.

Vozidlo vybavené systémem sledování tlaku vzduchu v pneumatikách.

V případě nedostatečného tlaku (defekt, podhuštění apod.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

S běžícím motorem, zataženou parkovací brzdou,

- Odpojte veškeré příslušenství dříve připojené do zásuvky příslušenství vozidla.

- viz informace k sadě kompresoru pro huštění umístěné v zavazadlovém prostoru vozidla a následující pokyny;

- nahustěte pneumatiku na předepsaný tlak. HODNOTY TLAKU V PNEUMATIKÁCH;

- nejdéle po 15 minutách zastavte huštění a zkontrolujte tlak (na manometru 2).

Poznámka: během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 2 krátce indikuje tlak až 6 barů; potom tlak klesne.

- Upravte tlak: pro zvýšení proveďte huštění pomocí sady. Pro snížení tlaku stiskněte tlačítko 1.

Není-li dosaženo tlaku minimálně 1,8 bar po 15 minutách, oprava není možná, nepokračujte v jízdě a obraťte se na značkový servis.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od silničního provozu, spusťte nouzový signál a zatáhněte ruční brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

V případě zastavení na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo jiného vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Jakmile je pneumatika řádně nahuštěna, soupravu odpojte: pomalu odpojte adaptér hustící hadičky 3, abyste zabránili jakémukoliv rozstřiku produktu, a uložte kontejner do plastového obalu pro zabránění úniku produktu.

- Na přístrojovou desku na místo viditelné pro řidiče nalepte štítek s pokyny pro způsob jízdy (umístěný na spodní straně lahve).

- Uložte sadu.

- Na konci prvního nahuštění pneumatika stále uniká, pro ucpání defektu je nutno jet.

- Ihned se rozjeďte rychlostí 20 až 60 km/h a po ujetí 3 kilometrů se dosáhne rovnoměrného rozprostření prostředku v pneumatice. Potom zastavte a zkontrolujte tlak.

- Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru, ale nižší než předepsaný tlak (viz štítek nalepený na boční hraně dveří u řidiče), tlak v pneumatice upravte. V opačném případě se obraťte na značkový servis: oprava pneumatiky není možná.

Pokyny pro použití sady

Sada nesmí být spuštěna déle než 15 minut.

Lahev po prvním použití vyměňte, i když v ní zbývá tekutina.

v případě potřeby prudkého zabrzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.

SOUPRAVA K HUŠTĚNÍ PNEUMATIK