ZVLÁŠTNÍ FUNKCE VZNĚTOVÝCH VERZÍ, ČÁSTICOVÝ FILTR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Otáčky vznětového motoru

Vznětové motory jsou vybaveny vstřikovacím zařízením, který neumožní překročení maximálních otáček motoru při jakémkoliv zařazeném rychlostním stupni.

Jestliže se zobrazí zpráva „Zkontrolovat emisní systém“ a rozsvítí se kontrolky Ä a ©, obraťte se urychleně na značkový servis.

Při jízdě se může v závislosti na použitém druhu paliva vyskytnout bílý kouř.

Tento jev je způsoben automatickým čištěním částicového filtru a nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti vozidla.

Úplné spotřebování paliva

Po naplnění nádrže po úplném vypuštění paliva, je třeba palivový systém odvzdušnit: PALIVOVÁ NÁDRŽ před opětovným spuštěním motoru.

Štítek neprůhlednosti kouře motoru

Informace najdete 1 na štítku A přilepeném v motorovém prostoru nebo na identifikačním štítku vozidla (podle typu vozidla) IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY VOZIDLA.

1 Výfukové emise dieselového motoru.

Opatření pro zimní období

Abyste zabránili poruchám během období mrazu:

- dbejte na to, aby byl váš akumulátor vždy řádně nabitý,

- dbejte na to, aby hladina nafty v nádrži neklesla příliš nízko, aby se zabránilo kondenzaci vodní páry, která se hromadí na dně nádrže.

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Částicový filtr

Filtr pevných částic se používá k úpravě výfukových plynů vznětových motorů.

V závislosti na typu vozidla kontrolka zobrazená na přístrojové desce signalizuje, že filtr pevných částic se ucpává a je třeba ho vyčistit.

Pro provedení tohoto úkonu při rozsvícení kontrolky pokračujte v jízdě v souladu s podmínkami provozu a dodržujte předepsanou rychlost až do zhasnutí kontrolky. Je-li to možné, nenechte otáčky motoru klesnout pod 2000 ot/min.

Kontrolka by měla po 10 až 20 minutách zhasnout. DISPLEJE A UKAZATELE.

Zobrazení na přístrojové desce může být doprovázeno zvýšením otáček motoru a funkce chladicího systému za účelem vyčištění filtru pevných částic.

Poznámka: Kontrolka se může znovu zobrazit, pokud jízdní podmínky pro čištění filtru nebyly plně dosaženy. Pokud se vozidlo zastaví nebo otáčky motoru klesnou pod 2 000 ot/min, než kontrolka zhasne, může být nutné operaci opakovat.

Pokud dojde k zaplnění filtru, zobrazí se kontrolka © a, v závislosti na typu vozidla, kontrolka na přístrojové desce spolu se zprávou „Zkontrolovat vstřikování“. V takovém případě kontaktujte svého zástupce značky.

Pokud se rozsvítí kontrolka ® a, v závislosti na typu vozidla, kontrolka doprovázená zprávou „Riziko zničení motoru“ zastavte vozidlo, vypněte motor a obraťte se na svého zástupce značky.

Pro umožnění regenerace částicového filtru každých 200 km proveďte dlouhou jízdu (aspoň 20 minut).

Kontrolka ® signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.