Zpět na seznam

ASISTOVANÉ PARKOVÁNÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí ultrazvukových snímačů označených pomocí šipek 3 umístěných v náraznících vozidla tato funkce umožňuje najít dostupná parkovací místa a pomáhá při parkování.

Pusťte volant, vy ovládáte pouze:

- pedál akcelerace;

- brzdový pedál;

- řadicí páku.

V kterémkoli okamžiku můžete znovu aktivně převzít řízení volantu.

Zapnutí

Pokud vozidlo stojí nebo jede rychlostí nižší než cca 30 km/h:

- stiskněte spínač 2. Kontrolka ve spínači 2 se rozsvítí a na multimediální obrazovce 1 se objeví zobrazení A;

- aktivujte ukazatele směru na stranu vozidla, kam chcete zaparkovat.

Zvláštnosti

Zajistěte, aby ultrazvukové senzory označené šipkami 3 nebyly zakryté (nečistotami, blátem, sněhem, špatně namontovanou či připojenou poznávací značkou), nebyly vystaveny nárazu, úpravám (včetně lakování) a že nejsou zakryty žádným příslušenstvím namontovaným na přední nebo zadní část vozidla.

Výběr manévrů

Systém může provádět čtyři typy manévrování:

- zaparkování vozidla na určitém místě rovnoběžně s chodníkem;

- zaparkování vozidla na určitém místě kolmo k chodníku;

- zaparkování vozidla na určitém místě šikmo k chodníku;

- výjezd z parkovacího místa paralelně s chodníkem.

Na multimediální obrazovce 1 vyberte manévr, který chcete provést.

Poznámka: Při rozjezdu vozidla nebo po úspěšném zaparkování na podélném parkovacím místě za pomoci systému bude systém jako výchozí manévr nabízet pomoc při výjezdu z podélného parkovacího místa. V jiných případech lze výchozí manévr nastavit na multimediální obrazovce 1. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Funkce

Parkování

Dokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h, systém vyhledává volná místa pro parkování na straně vozidla zvolené řidičem.

Poznámka: pokud jsou parkovací místa dostupná na druhé straně vozidla, nastavte ukazatel směru na druhou stranu a umožněte systému vyhledání místa.

Jakmile je nalezeno volné parkovací místo, zobrazí se na multimediální obrazovce označení malým písmenem „P“. Jeďte pomalu s aktivovanými ukazateli směru na straně, kde je dostupné místo, dokud se nezobrazí zpráva „Stop“ a nezazní zvukový signál.

Spuštění systému je doprovázeno aktivací parkovacího systému a u vozidel s příslušnou výbavou i couvací kamery nebo 360° kamery jako pomoc při vizualizaci manévru pro řidiče. POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM, COUVACÍ KAMERA a 360° KAMERA.

Parkovací místo je pak na multimediální obrazovce označeno velkým písmenem „P“.

- Zastavte vozidlo;

- zařaďte zpětný chod.

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka a zazní zvukový signál.

- Pusťte volant;

- Postupujte podle pokynů na multifunkční obrazovce 1.

Rychlost nesmí překročit cca 7 km/h.

Zhasnutí kontrolky na přístrojové desce doprovázené zvukovým signálem vás upozorní, že manévr skončil.

Výjezd z parkovacího místa rovnoběžně s chodníkem

- Krátce stiskněte spínač 2,

- zvolte režim „Výjezd z podélného parkovacího místa“,

- zapněte ukazatel směru na straně, na kterou si přejete s vozidlem vyjet,

- dlouze stiskněte spínač 2 (přibližně na dvě sekundy).

Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka a zazní zvukový signál.

- Pusťte volant;

- Při manévrování dopředu a dozadu postupujte podle pokynů na multimédiální obrazovce 1 a upozornění řídicích systémů parkovacího asistenta.

Rychlost nesmí překročit cca 7 km/h.

Pokud je vozidlo v poloze pro opuštění parkovacího místa, na přístrojové desce zhasne kontrolka a ozve se zvukový signál a na multimediální obrazovce se zobrazí zpráva 1 potvrzující dokončení manévru.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže v žádném případě nahradit pozornost a zodpovědnost během manévrů (řidič musí být za všech okolností připraven brzdit).

Při manévrování se může volant rychle otočit: nestrkejte dovnitř ruce a dbejte na to, aby se uvnitř volantu nic nezachytilo.

Přerušení/obnovení manévru

Manévr se přeruší v následujících případech:

- uchopíte volant;

- vozidlo stojí příliš dlouho;

- překážka v jízdní dráze brání ukončení manévru;

- motor se zastaví;

- jsou otevřené boční dveře nebo dveře zavazadlového prostoru.

Kontrolka na spínači 2 zhasne, kontrolka na přístrojové desce zmizí a zvukový signál potvrdí, že byl manévr pozastaven. Na multimediální obrazovce se zobrazí důvod přerušení manévru 1.

Ujistěte se, že:

- pustili jste volant;

a

- že jsou zavřeny všechny dveře, včetně dveří zavazadlového prostoru;

a

- že ve směru pohybu nejsou žádné překážky;

a

- že motor je nastartovaný.

Pokud kontrolka na spínači 2 bliká, znamená to, že je systém znovu k dispozici pro pokračování v manévru.

Chcete-li pokračovat v manévru, stiskněte a podržte spínač 2. Objeví se kontrolka spínače 2 a na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka .

Řiďte se pokyny na multimediální obrazovce 1.

Zrušení manévru

Manévr se zruší v následujících případech:

- rychlost vozidla překročila 7 km/h;

- stisknutím spínače 2;

- provedli jste více než 10 pohybů vpřed/vzad v rámci jednoho manévru;

- snímače asistovaného parkování jsou znečištěné nebo zanesené;

- kola vozidla proklouzla;

- manévr byl příliš dlouho pozastaven.

Zhasne kontrolka spínače 2 i kontrolka na přístrojové desce a zvukový signál potvrdí, že byl manévr zrušen. Na multimediální obrazovce se zobrazí důvod zrušení manévru 1.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem. Dbejte na to, aby manévry odpovídaly pravidlům silničního provozu platným pro příslušné jízdní pruhy.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan, tažné příslušenství apod.).

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání snímačů, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v okolí snímačů (opravy, výměny, úpravy ozdobných lišt atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Některé podmínky mohou narušit nebo omezit funkci systému, například nepříznivé počasí (sníh, kroupy, námraza apod.).

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Nebezpečí falešných poplachů.

Omezení funkčnosti systému

- Systém nemůže rozpoznat předměty nacházející se v mrtvých bodech snímačů.

- Neustále parkovací místo navržené systémem vizuálně kontrolujte, abyste se ujistili, že je stále volné a bez překážek.

- Systém nepoužívejte v případě, že je za vozidlem připojen přívěs, nebo pokud je na vozidle nebo na okolních vozidlech namontované tažné zařízení.