Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače označené šipkami 1 jsou namontované v náraznících k měření vzdálenosti mezi vozidlem a překážkou.

V závislosti na vozidle systém rozpoznává překážky před vozidlem, za ním a na bocích vozidla.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Funkce nebere v úvahu systémy odtahování nebo tažných zařízení, které systém nerozpoznal.

Toto měření je signalizováno zvukovými signály, jejichž frekvence stoupá s přiblížením se k překážce a které přejdou v souvislý zvuk, jakmile se překážka nachází přibližně mezi 20. a 30. centimetry od vozidla.

Umístění ultrazvukových snímačů 1

Zajistěte, aby ultrazvukové snímače označené šipkami 1 nebyly zakryty (nečistotami, blátem, sněhem, nesprávně namontovanou/připevněnou registrační značkou), nebyly vystavovány nárazům, upravovány (včetně lakování) a nebyly zakryty žádným příslušenstvím přimontovaným k zadní a/nebo, v závislosti na vozidle, k přední nebo boční straně vozidla.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při couvání.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Poznámka: Displej 2 zobrazuje okolí vozidla a vydává zvukové signály.

Aby se aktivovala boční detekce, je nutné ujet několik metrů.

Pokud mají všechny oblasti šedý podklad, je monitorováno celé okolí vozidla:

- A: probíhá analýza okolí vozidla;

- B: probíhá analýza aktuálního okolí vozidla.

Poznámka: u vozidel vybavených funkcí „360° kamera“ 360° KAMERA, analýza okolí vozidla (oblasti AB) nejsou zobrazeny v režimu „Pohled z ptačí perspektivy“ nebo „Boční pohled“.

Funkce

Je rozpoznána většina předmětů v blízkosti vozidla vpředu, vzadu a po jeho stranách.

Podle vzdálenosti od překážky bude frekvence zvukového signálu stále vyšší směrem k překážce, až zhruba 20 cm před překážkou na boční straně a zhruba 30 cm před překážkou vpředu nebo vzadu přejde v souvislý tón. Zelené, oranžové (nebo žluté, podle typu vozidla) a červené oblasti se zobrazují na obrazovce C.

Poznámka: v případě změny trasy během manévru může být nebezpečí srážky s překážkami oznámeno opožděně.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Detekce překážek na boku

Podle natočení kol systém určuje dráhu vozidla a upozorní vás na případné nebezpečí srážky s překážkou 3 nacházející se na boku vozidla.

Pokud je rozpoznána překážka na boku:

- existuje-li nebezpečí srážky, rozezní se zvukové signály s vzestupnou frekvencí, jak se vozidlo přibližuje k překážce, až se nakonec ozve souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti D;

- pokud žádné nebezpečí srážky nehrozí, neozve se při přiblížení k překážce žádný signál. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené šrafované oblasti D.

Poznámka: V případě změny trasy během manévru může být nebezpečí srážky s překážkami oznámeno opožděně.

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 4

Informace o aktivaci nebo deaktivaci různých oblastí pokrytých ultrazvukovými snímači na multimediální obrazovce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Se stojícím vozidlem stiskněte spínač 6 a deaktivujte parkovacího asistenta. Rozsvítí se kontrolka spínače. Dalším stisknutím spínače 6 funkci aktivujte. Kontrolka spínače 5 zhasne.

nastavení

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 4

Při běžícím motoru lze, podle typu vozidla, některá nastavení upravit na multimediální obrazovce 4. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Hlasitost pomocného parkovacího systému

Nastavte hlasitost parkovacího asistenta stisknutím + nebo -.

Zvuk systému

Umožňuje zvolit zvuk systému.

Deaktivace zvuku systému

Aktivujte nebo deaktivujte zvuk pomocného parkovacího systému.

Poznámka: pokud deaktivujete zvuk, nebudete již na překážky upozorňováni prostřednictvím zvukových signálů.

Když rychlost vozidla klesne pod cca 10 km/h, mohou určité zdroje hluku (motocykly, kamiony, sbíječka atd.) vyvolat spuštění zvukového signálu pomocného parkovacího systému.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Po zastavení vozidla mačkejte spínač 7, dokud se neotevře karta „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovládání 8 nebo 9 pro otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 10 OK.

- opakovaně stiskněte ovládání 8 nebo 9 pro otevření nabídky „PARK. ASISTENT“. Stiskněte spínač 10 OK.

- Pro nastavení hlasitosti parkovacího asistenta vyberte „Hlasitost BIP“ pomocí ovladačů 8 nebo 9.

Manuální deaktivace parkovacího asistenta

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- v případě, že se před ultrazvukovými snímači nachází tažná nebo převážená zařízení či přívěsy, které systém nerozpoznal;

- v případě poškození ultrazvukových detektorů.

Automatická deaktivace pomocného parkovacího systému

Systém se deaktivuje:

- pokud rychlost vozidla překročí cca 10 km/h;

- podle typu vozidla, když vozidlo zastaví na více než pět sekund a je detekována překážka (například při dopravní zácpě apod.);

- pokud jste v neutrálu s mechanickou převodovkou, anebo v poloze N nebo P s automatickou převodovkou;

- při zjištění provozní poruchy.

Poznámka: pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením rozpoznatelným systémem, deaktivuje se pouze funkce zadního parkovacího asistenta.

Funkční problémy

Při zjištění funkční poruchy systému zazní při každém zařazení zpátečky asi na tři sekundy zvukový signál a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolujte parkovacího asistenta“. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformace nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání snímačů, což může ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž snímačů (opravy, výměny atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- nepříznivé počasí (déšť, sníh, krupobití, náledí atd.);

- působení silných elektromagnetických vln (pod vedením vysokého napětí atd.);

- některé druhy hluku (motocykl, nákladní automobil, pneumatická vrtačka atd.);

- namontování nevhodné tažné koule nebo háku.

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Omezení funkčnosti systému

- Oblast kolem snímačů se musí udržovat v čistotě a nesmí se na ní provádět žádné úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Drobné objekty pohybující se v blízkosti vozidla (motorky, kola, chodci apod.) nemusí být systémem rozpoznány.

- Systém nemusí detekovat předměty, které jsou příliš blízko vozidla.

- Systém vás nemusí upozornit, když se ostatní vozidla nebo předměty pohybují velmi odlišnou rychlostí.

- Během změny trajektorie při provádění manévru může systém hlásit překážky se zpožděním.

- Pokud vozidlo táhne přívěs, musí být zadní parkovací asistent deaktivován.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- oblast kolem senzorů byla poškozena (zadní nárazník);

- vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které systém nerozpoznal (koule, hák, adaptér atd.).

POUŽÍVÁNÍ ZADNÍHO, PŘEDNÍHO A BOČNÍHO PARKOVACÍHO ASISTENČNÍHO SYSTÉMU

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EASY PARK ASSIST