Zpět na seznam

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací z radaru nebo kamery, funkce adaptivního tempomatu (nebo Stop and Go funkce adaptivního tempomatu u vozidel vybavených automatickou převodovkou) umožňuje udržovat zvolenou rychlost (cestovní rychlost) při zachování vzdálenosti za vozidlem jedoucím vpředu ve stejném jízdním pruhu.

U některých vozidel může systém po spuštění funkce „Detekce dopravních značek“ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK upravovat rychlost vozidla podle značek omezení rychlosti, které rozpoznává kamera.

V závislosti na konkrétní zemi a dostupnosti předplatného bude systém pomocí kamery a mapy předem upravovat rychlost vozidla podle situace (kruhové objezdy, zatáčky, blížící se dopravní značky nebo zóny s omezenou rychlostí) a dopravních nehod.

U vozidel vybavených automatickou převodovkou může dojít k tomu, že pokud vozidlo vepředu zastaví, Stop and Go funkce adaptivního tempomatu může vozidlo zabrzdit až do úplného zastavení předtím, než se vozidlo může znovu rozjet.

Systém ovládá zrychlování a zpomalování vozidla pomocí motoru a brzdového systému.

Maximální dosah systému je přibližně 130 metrů. To se může lišit podle stavu vozovky (reliéf terénu, povětrnostní podmínky atd.).

V závislosti na silničních podmínkách provozu (provoz, počasí atd.) lze adaptivní tempomat aktivovat při rychlostech:

- 0 km/h až 180 km/h u vozidel vybavených automatickou převodovkou;

- 30 km/h až 180 km/h u vozidel vybavených mechanickou převodovkou.

Funkce je označena symbolem .

Poznámka:

- řidič musí dodržovat maximální povolenou rychlost a bezpečné vzdálenosti v zemi, ve které zrovna řídí;

- adaptivní regulátor rychlosti může vozidlo brzdit až přibližně jednou třetinou jeho brzdové síly. V závislosti na situaci se může stát, že řidič musí brzdit silněji.

Adaptivní regulace rychlosti nespouští nouzové brzdění a jeho schopnost brzdit je omezená.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti věnovat v plné míře pozornost jízdě a dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost jízdy prostředí a podmínkám provozu.

Adaptivní regulátor rychlosti používejte mimo zastavěné oblasti na širokých silnicích s viditelnými čarami.

Použitelnost regulátoru rychlosti může být omezená na výrazně křivolaké nebo silně namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) nebo za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Umístění kamery 1

Čelní sklo nesmí být zakryto (nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Umístění radaru 2

Zajistěte, aby ochranný štít radaru nebyl za překážkami (špínou, blátem, sněhem nebo nesprávně připevněnou registrační značkou), neutrpěl náraz, nebyl upravován (ani přelakován) či zakryt montáží případného příslušenství na přední část vozidla (na mřížce či na logu apod.).

Ovládání

3 - Nahoru: aktivace, zvýšení regulované rychlosti nebo vyvolání uložené regulované rychlosti (RES/+).

- Dolů: aktivace, snížení cestovní rychlosti nebo uložení aktuální rychlosti (SET/-).

4 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (0).

5 Nastavení vzdálenosti od předcházejícího vozidla.

6 Hlavní spínač pro zapnutí/vypnutí adaptivní regulace rychlosti .

7 Vyskakovací tlačítko (u některých typů vozidel): přizpůsobení nastavené hodnoty rychlosti podle zjištěných rychlostních omezení ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.

U některých vozidel symbol na ovladači 6 značí, že jste vybaveni funkcí „Active Driver Assist“ ACTIVE DRIVER ASSIST.

V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

Zobrazení

8 Kontrolka adaptivního regulátoru rychlosti.

9 Uložená regulovaná rychlost.

10 Vozidlo vpředu.

11 Uložený bezpečný odstup

Zapnutí

Aktivujte spínač 6.

Kontrolka 8 se zobrazí šedě a na ovládacím panelu se objeví zpráva „Adaptivní tempomat aktivní“ doprovázená čárkami, což udává, že funkce regulátoru je funkční a čeká na uložení regulované rychlosti.

Tuto funkci nelze aktivovat, když:

- je zatažená parkovací brzda;

- je již aktivovaná funkce Parkovací asistent AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva Adaptivní temp. nedostupný.

Pro režimy MULTI-SENSE „All-Terrain“ a „Snow“ MULTI-SENSEnení možné tuto funkci aktivovat, popř. se automaticky deaktivuje při přepnutí do některého z těchto režimů.

Důležité: Za všech okolností byste měli mít nohy blízko pedálů, abyste byli připraveni na jakoukoli situaci.

Poznámka: u vozidel vybavených systémem „Active Driver Assist“ ACTIVE DRIVER ASSIST s funkcí „Centrování v jízdním pruhu.“ dříve aktivovanou v multimediálním systému nebo stisknutím spínače 12 (kontrolka spínače 12 svítí) se adaptivní regulátor rychlosti aktivuje automaticky při aktivaci funkce „Centrování v jízdním pruhu.“ ACTIVE DRIVER ASSIST.

Nastavení regulace rychlosti

Když vozidlo stojí (vozidla vybavená automatickou převodovkou) nebo když se vozidlo pohybuje stálou rychlostí (všechna vozidla), přesunem ovladače 3 nahoru (RES/+) nebo dolů (SET/-): aktivujete funkce a uložení aktuální rychlosti.

Minimální regulovaná rychlost je 30 km/h.

Místo čárek se zobrazí regulovaná rychlost 9 a nastavení regulátoru rychlosti se potvrdí zobrazením regulované rychlosti zeleně a kontrolky 8.

Pokud se pokusíte aktivovat tuto funkci, když je rychlost vozidla vyšší než 180 km/h nebo nižší než 30 km/h (u vozidel vybavených manuální převodovkou), zobrazí se zpráva „Neplatná rychl.“ a funkce se neaktivuje.

Jakmile je jedna regulovaná rychlost ulo- žena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

Speciální funkce vozidel s automatickou převodovkou: pokud je rychlost vozidla nižší než přibližně 30 km/h, bude cestovní rychlost automaticky nastavena na 30 km/h. Vozidlo bude zrychlovat až do dosažení uložené cestovní rychlosti.

Aktivace regulátoru rychlosti s rozpoznáváním značek omezení rychlosti (zobrazení A)

(podle typu vozidla)

Je-li vozidlo vybaveno funkcí „Detekce dopravních značek“ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK, stisknutím kontextového tlačítka 7 přizpůsobíte rychlost vozidla omezením rychlosti 13 detekovaným kamerou.

Po ověření bude při míjení značky rychlost jízdy 9 přizpůsobena detekované rychlosti 13.

Nastavení

Na rychlost jízdy můžete aplikovat 9 systematickou odchylku rychlosti ve vztahu ke zjištěným rychlostním limitům 13.

Na multimediální obrazovce v části „Vozidlo“ zvolte možnost „Asistenční systémy“. Poté v nabídce „Řízení rychlosti“ aktivujte funkci „Upravit omezení rychlosti“ a vyberte požadovaný rozdíl (od −10 km/h do 10 km/h, nad 50 km/h).

Aktivace regulátoru rychlosti s předběžným rozpoznáváním značek omezení rychlosti (zobrazení B)

(vozidla vybavená automatickou převodovkou a předplatným).

Pomocí kamery funkce „Detekce dopravních značek“ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK a mapy přidružené k předplatnému systém předpokládá automatické přizpůsobování rychlosti vozidla až do další značky nebo rozpoznané zóny s omezenou rychlostí (obec apod.) 14.

Aktivace regulátoru rychlosti s předběžným rozpoznáváním značek omezení rychlosti (zobrazení B) (pokračování)

Aktivace/deaktivace

Na multimediální obrazovce v části „Vozidlo“ zvolte možnost „Asistenční systémy“. Poté v nabídce „Řízení rychlosti“ vyberte možnost „Omezení rychlosti“ v poli „Adaptivní regulace“.

Písmeno „A“ 15 je zobrazené na přístrojové desce k potvrzení aktivace regulátoru rychlosti s předběžným rozpoznáváním značek omezení rychlosti.

Poznámka: aktivace a deaktivace funkce je také možná stisknutím a podržením kontextového tlačítka 7.

Úkon

Je-li funkce aktivována, zobrazí se na přístrojové desce tyto rychlosti:

- regulovaná rychlost 9;

- aktuální systémem detekovaná maximální povolená rychlost na úseku vozovky, po které vozidlo jede 13;

- systémem detekovaná rychlost na dalším úseku vozovky nebo v nadcházející zóně s omezenou rychlostí 14.

Detekovaná rychlost 14 je systémem zohledňována. Rychlost vozidla se bez zásahu řidiče postupně mění, dokud nedosáhne nastavené tempomatové rychlosti 9. Rychlost znázorněná ukazatelem 14 se při minutí zjištěné značky nebo zóny zobrazí v ukazateli 13.

Když funkce není aktivována nebo předplatné již není aktivní, postup je stejný jako při nastavení cestovní rychlosti pomocí detekce značek omezení rychlosti (zobrazení A, viz předchozí stránku).

Řidič musí vždy dávat pozor na rychlost aplikovanou systémem a zůstává odpovědný za rychlost vozidla.

Nastavení

Na rychlost jízdy můžete aplikovat 9 systematickou odchylku rychlosti ve vztahu ke zjištěným rychlostním limitům 13.

Na multimediální obrazovce v části „Vozidlo“ zvolte možnost „Asistenční systémy“. Poté v nabídce „Řízení rychlosti“ aktivujte funkci „Upravit omezení rychlosti“ a vyberte požadovaný rozdíl (od −10 km/h do 10 km/h, nad 50 km/h).

Předběžné rozpoznávání značek omezení rychlosti u regulátoru rychlosti je spojené s předplatným. Pokud předplatné nemáte sjednané, není možné tuto funkci aktivovat.

Informace o správě předplatného najdete v příručce k multimediálnímu systému.

Aktivace regulátoru rychlosti s předběžným rozpoznáváním uspořádání vozovky (zobrazení C)

(vozidla vybavená automatickou převodovkou a předplatným)

Pomocí kamery funkce „Detekce dopravních značek“ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK a předplacené mapy systém dokáže předvídat a řídit automatické přizpůsobování rychlosti vozidla 9, když se blížíte ke kruhovému objezdu nebo zatáčce.

Když se vozidlo blíží k zatáčce nebo kruhovému objezdu, na přístrojové desce se zobrazí symbol 16. Vozidlo podle zjištěné situace přizpůsobí svou rychlost.

Řidič musí vždy dávat pozor na rychlost aplikovanou systémem a zůstává odpovědný za rychlost vozidla.

Aktivace/deaktivace

Na multimediální obrazovce v části „Vozidlo“ zvolte možnost „Asistenční systémy“. Následně v menu „Řízení rychlosti“ vyberte možnost „Zobrazit omezení rychlosti“.

V menu „Adaptivní regulace“ vyberte možnost „Kontext Na silnici“.

(Pokud funkce není aktivována nebo předplatné již není aktivní, postup je stejný jako při nastavení cestovní rychlosti pomocí rozpoznávání značek omezení rychlosti (zobrazení A, viz předchozí stránky) nebo, podle předplatného, nastavení cestovní rychlosti s detekcí značek omezení rychlosti (zobrazení B, viz předchozí stránky).

Následující symboly znázorňují zjištěné prvky, které systém zohledňuje:

- kruhový objezd;

- zatáčka.

Regulátor rychlosti s předběžným rozpoznáváním uspořádání vozovky je spojen s předplatným.

Pokud předplatné nemáte sjednané, není možné tuto funkci aktivovat.

Informace o správě předplatného najdete v příručce k multimediálnímu systému.

Nastavování regulované rychlosti 9

Kontrolu nad rychlostí vozidla můžete kdykoli znovu převzít následujícími způsoby:

- přepnutí funkce do pohotovostního režimu:

- sešlápnutím brzdového pedálu;

nebo

- stiskem spínače 4 (0);

- sešlápnutím a přidržením pedálu spojky (vozidla vybavená manuální převodovkou);

- deaktivace funkce stisknutím hlavního spínače Start/Stop 6.

U vozidel vybavených automatickou převodovkou je při automatickém přizpůsobování rychlosti značkám a/nebo povrchu vozovky možné tyto události ignorovat. Stiskněte ovladač 3:

- nahoru (RES/+) pro návrat k uložené cestovní rychlosti;

- dolů (SET/-) pro uložení a udržování aktuální rychlosti.

Aktivace kontroly bezpečné vzdálenosti

Jakmile je aktivován regulátor rychlosti, zobrazí se zeleně na přístrojové desce základní bezpečná vzdálenost 11. Základní bezpečná vzdálenost odpovídá přibližně dvěma sekundám (viz následující stránky).

Pokud systém rozpozná ve vašem jízdním pruhu vozidlo, zobrazí se obrys vozidla 10 na měřidle vzdálenosti 11 na přístrojové desce.

Vaše vozidlo přizpůsobí svou rychlost vpředu jedoucímu vozidlu a v případě potřeby začne brzdit (rozsvítí se brzdová světla), aby udrželo bezpečnou vzdálenost zobrazenou na přístrojové desce.

Poznámka: velikost 10 obrysu se liší podle vzdálenosti mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem. Čím větší obrys, tím blíže je vpředu jedoucí vozidlo.

Nastavení regulované rychlosti

Rychlost můžete měnit opakovaným stisknutím (drobná změna) nebo stisknutím a podržením (velká změna) ovladače 3:

- nahoru (RES/+) pro zvýšení rychlosti;

- dolů: (SET/-) pro snížení rychlosti.

Nastavení vzdálenosti od předcházejícího vozidla

Bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla můžete kdykoli upravit opakovaným stisknutím spínače 5.

Měřidlo horizontální vzdálenosti na přístrojové desce ukazuje různé bezpečné vzdálenosti:

- měřidlo vzdálenosti D: velká vzdálenost (odpovídající přibližně 2,4 sekundám);

- měřidlo vzdálenosti E: střední vzdálenost 2 (odpovídající přibližně 2 sekundám);

- měřidlo vzdálenosti F: střední vzdálenost 1 (odpovídající přibližně 1.6 sekundám);

- měřidlo vzdálenosti G: krátká vzdálenost (odpovídající přibližně 1,2 sekundám).

Měřidlo vybrané vzdálenosti se zobrazuje zeleně na přístrojové desce. Ostatní měřidla zůstávají šedé.

Poznámka: Nastavená vzdálenost musí zohledňovat hustotu provozu, místní předpisy a aktuální počasí.

Ve výchozím nastavení se bezpečná vzdálenost nastavuje na měřidlu vzdálenosti E.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v případě potřeby regulovanou rychlost kdykoliv překročit.

Při překročení se regulovaná rychlost 9 zobrazí žlutě.

Měřidlo vzdálenosti bliká, pokud je vzdálenost mezi vaším a vpředu jedoucím vozidlem menší než zvolená bezpečná vzdálenost: funkce kontroly bezpečné vzdálenosti již není aktivní.

Poté uvolněte pedál akcelerace; regulátor rychlosti a kontrola bezpečné vzdálenosti automaticky obnoví svoji funkci podle původně zadaných pokynů k rychlosti a vzdálenosti.

Předjíždění

Pokud si přejete předjet vpředu jedoucí vozidlo, zapnutím směrového světla dočasně přerušíte kontrolu bezpečné vzdálenosti a budete moci nabrat rychlost potřebnou k dokončení předjíždění.

Zastavení a rozjezd vozidla vybaveného automatickou převodovkou

Pokud vpředu jedoucí vozidlo zpomalí, přizpůsobí systém rychlost vašeho vozidla a v případě potřeby ho může až zastavit (např. v hustém provozu). Vozidlo zastaví několik metrů od vozidla před vámi. Funkce Stop and Start může uvést motor do pohotovostního režimu FUNKCE STOP AND START.

Když se vozidlo před vámi znovu rozjede:

- pokud zastavení trvá méně než 30 sekund, vozidlo se znovu rozjede bez jakéhokoli zásahu řidiče.

Poznámka: řidič by měl být během jízdy vždy připraven na náhlé události a zůstává odpovědný za ovládání vozidla: pokud systém detekuje chodce v okolí vozidla, automatický rozjezd bude deaktivován až do dalšího zastavení.

- pokud délka zastavení překročí přibližně třicet sekund, musíte sešlápnout pedál akcelerace nebo přesunout ovladač 3 (RES/+) nahoru, aby se vozidlo opět rozjelo. Na přístrojové desce se pro vaši informaci zobrazí zpráva „Stiskněte RES/+ nebo zrychlete“;

pokud délka zastavení překročí přibližně tři minuty, zatáhne se automaticky elektronická parkovací brzda a adaptivní regulace rychlosti se deaktivuje. Kontrolka 8 zhasne pro potvrzení, že je funkce deaktivována.

Vypnutí funkce

Funkci můžete uvést do pohotovostního režimu, když:

- stisknete spínač 4 (0);

- je vozidlo v pohybu a vy sešlápnete brzdový pedál.

Systém tuto funkci deaktivuje, když:

- nastavíte automatickou převodovku na P nebo N;

- zařadíte zpátečku;

- pokud je rychlost nižší než 30 km/h, u vozidel vybavených mechanickou převodovkou;

- odepnete bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete jedeny z dveří;

- stiskněte tlačítko spuštění/zastavení motoru;

- je svah příliš prudký;

- spustí se některé pomocné funkce a zařízení pro korekci jízdy (aktivní nouzové brzdění, ABS, ESC atd.);

- když sešlápnete spojkový pedál po delší dobu nebo při delší poloze v neutrálu u vozidel vybavených manuální převodovkou.

Poznámka: podle vozidla platí, že pokud není příjem připojených dat optimální, systém funkce předběžného rozpoznání značek omezení rychlosti a/nebo předběžného rozpoznání uspořádání vozovky automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Obě funkce se automaticky znovu aktivují, jakmile bude příjem mapových dat opět optimální.

Za všech okolností pohotovostní režim potvrdí šedé kontrolky a zpráva „Adapt. tempomat odpojen“, která se zobrazí na přístrojové desce.

Uvedení adaptivní regulace rychlosti do pohotovostního režimu nebo její vypnutí nepovede k prudkému snížení rychlosti: v případě potřeby musíte zabrzdit sešlápnutím brzdového pedálu.

Opuštění pohotovostního režimu

Na základě uložené regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…). Přesuňte ovládací prvek 3 (RES/+) nahoru v rozsahu platných rychlostí.

Při vyvolání uložené rychlosti se zapnutí regulátoru rychlosti potvrdí rozsvícením regulované rychlosti zeleně.

Poznámka: Je-li původní uložená rychlost vyšší než rychlost aktuální, vozidlo zrychlí až na tuto rychlost.

Podle aktuální rychlosti

Je-li funkce regulátoru pozastavena, přesunem spínače 3 (SET/-) dolů funkci regulátoru znovu aktivuje, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Upozornění „Ujměte se kontroly nad vozidlem“

V některých situacích (např. když potkáte mnohem pomalejší vozidlo, vozidlo před vámi rychle přejíždí mezi pruhy atd.) nemusí mít systém dostatek času na reakci.

V závislosti na situaci vyšle systém zvukový signál spojený s:

- oranžovým upozorněním H, pokud situace vyžaduje pozornost řidiče;

nebo

- červeným upozorněním J spolu se zprávou „Brzděte“, pokud situace vyžaduje okamžitou pozornost řidiče.

V každé situaci reagujte odpovídajícím způsobem a provádějte přiměřené úkony.

Vypnutí funkce

Funkce Adaptivní regulace rychlosti se deaktivuje stisknutím hlavního spínače Start/Stop 6.

Kontrolka 8 zmizí z přístrojové desky, což znamená, že funkce již není aktivní.

Dočasná nedostupnost (radar)

Radar dokáže rozpoznávat vozidla před vámi. Systém nemůže fungovat správně, pokud je detekční oblast radaru cloněná nebo je-li rušen jeho signál.

Pokud je detekční oblast radaru cloněná nebo je rušen radarový signál, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Čelní radar bez viditelnosti“ a adaptivní regulace rychlosti se přeruší. Zelená kontrolka 8 zmizí, což signalizuje, že funkce se automaticky deaktivovala.

Zajistěte, aby oblast radaru zůstala čistá a nebyla zakrytá sněhem, blátem, špatně namontovanou SPZ nebo jakýmkoli příslušenstvím namontovaným na přední části vozidla (na mřížce chladiče), nebo překrytá jakýmkoli příslušenstvím namontovaným na přední části vozidla (na mřížce nebo logu atd.).

Vlivem podmínek může v některých místech dojít k narušení funkce, například:

- v suchých oblastech, tunelech, na dlouhých mostech nebo na silnicích s nízkým provozem a bez vyznačených pruhů, značek nebo lemujících stromů;

- u letiště nebo vojenského areálu.

Aby funkce pracovala správně, musíte takové oblasti opustit.

V každém případě, pokud zpráva nezmizí po opětovném nastartování motoru, obraťte se na značkový servis.

Dočasná nedostupnost (kamera)

Systém nemůže fungovat, pokud je kamera zakrytá (nečistotami, blátem, sněhem, kondenzací apod.).

V případě zhoršené viditelnosti kamery bude funkce adaptivního regulátoru rychlosti omezená. Zachovejte bdělost.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí provozní poruchu funkce, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolujte adaptivní regulátor rychlosti“ a funkce adaptivního regulátoru rychlosti se vypne.

V případě zjištění provozní poruchy jedné nebo více součástí systému se fungování adaptivní regulace rychlosti přeruší.

Na přístrojové desce se zobrazí kontrolka © a, v závislosti na typu závady, jedna z následujících zpráv:

- „Zkontrolovat čelní kameru“;

- „Zkontrolovat čelní radar“;

- „Zkontrolovat kameru/radar“;

- „Zkontrolovat vozidlo“.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Omezení funkčnosti systému

Detekce vozidel

Systém rozpoznává pouze vozidla (osobní, nákladní, motorky), která se pohybují ve stejném směru, jako vaše vozidlo.

Vozidlo odbočující do stejného jízdního pruhu (např. K) bude zaregistrováno, až když se dostane do detekčních oblastí kamery a radaru.

Systém může začít brzdit nevhodně nebo pozdě.

Systém nedokáže rozpoznat:

- vozidla přijíždějící na křižovatky: objezdy (např. L) atd.;

- vozidla jedoucí po nesprávné straně silnice nebo couvající směrem k vám.

Adaptivní regulátor rychlosti se smí používat pouze mimo zastavěné oblasti na širokých silnicích s viditelnými čarami.

Detekce při zatáčení

Při vjíždění do zatáčky může radar nebo kamera dočasně ztratit schopnost rozpoznat vpředu jedoucí vozidlo (např. M).

Systém tak může začít zrychlovat.

Při výjezdu ze zatáčky může být schopnost systému rozpoznat vpředu jedoucí vozidlo narušena nebo zpomalena.

Systém může začít brzdit nevhodně nebo pozdě.

Rozpoznání vozidla v přilehlých jízdních pruzích

Systém může omylem rozpoznávat vozidla jedoucí v přilehlém jízdním pruhu, když:

- vjíždíte do zatáčky (např. N);

- jedete po silnici s úzkými jízdními pruhy;

- rychlost vozidla v přilehlém jízdním pruhu je nižší a když jedno z těchto vozidel jede příliš blízko pruhu druhého vozidla.

Systém může omylem začít zpomalovat vozidlo nebo brzdit.

Vozidla nerozpoznatelná kvůli různorodosti terénu

Systém nerozpozná vozidla maskovaná různorodostí terénu, nebo ta, která se nacházejí mimo detekční oblasti kamery a radaru při jízdě do kopce nebo z kopce.

Vozidla mimo detekční oblasti kamery a radaru.

Systém zareaguje pozdě nebo vůbec, jsou-li rozpoznaná vozidla mimo detekční zóny kamery a radaru, a to zejména v následujících případech:

- vozidla přepravující dlouhé předměty, které přesahují čáru;

- skutečná délka vysokých vozidel (např. P) přesahuje detekční oblast radaru (stavební stroje, zemědělská zařízení, tažná vozidla atd.);

- vozidla, která nejedou dostatečně uprostřed jízdního pruhu;

- úzká vozidla, která jsou velmi blízko (např. Q).

Stojící a pomalu jedoucí vozidla

Jedete-li rychlostí vyšší než přibližně 50 km/h, systém nerozpoznává:

- stojící vozidla (např. R);

- velmi pomalu jedoucí vozidla.

Jedete-li rychlostí nižší než přibližně 50 km/h, systém nemusí reagovat nebo může reagovat s velkým zpožděním na:

- stojící vozidla (např. R);

- velmi pomalu jedoucí vozidla;

- vpředu jedoucí vozidlo 17 změní jízdní pruh a odhalí před ním stojící vozidlo 18 (např. S);

- když je vozidlo v klidu 19, když změníte jízdní pruh (např. T).

Vždy buďte připraveni reagovat za všech okolností.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Adaptivní regulace rychlosti nespouští nouzové brzdění a jeho schopnost brzdit je omezená.

Nedetekuje pevné překážky a malé předměty

Systém nedokáže rozpoznat:

- chodce, kola, skútry atd.;

- zvířata;

- pevné překážky (závory mýtných bran, zdi atd.) (např. U).

Systém je neregistruje. Systém na ně neupozorňuje ani nereaguje.

Detekce vozidel jedoucích do jízdního pruhu vysokou rychlostí

Pokud je vaše vozidlo předjížděno jiným vozidlem jedoucím vysokou rychlostí 20 (motocykl, auto atd.) a vozidlo je dočasně mezi vámi a vozidlem před vámi 21, systém může spustit nepřiměřenou akceleraci, zpomalení nebo brzdění.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. V žádném případě nezbavuje řidiče povinnosti věnovat v plné míře pozornost jízdě a dodržovat povolenou rychlost a bezpečnou vzdálenost.

Řidič musí mít vždy kontrolu nad vozidlem.

Kromě značek omezujících rychlost a mapových informací z mapování (vozidla vybavená funkcí „Detekce dopravních značek“ a předplatným) systém nereaguje na další dopravní informace (semafory, přechody pro chodce atd.). Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost jízdy prostředí a podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Adaptivní regulátor rychlosti používejte mimo zastavěné oblasti na širokých silnicích s viditelnými čarami.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte systém a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy v blízkosti radaru nebo kamery (výměny, opravy, úpravy čelního skla, lakování atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy);

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- řídíte vozidlo v tunelu nebo v blízkosti kovové struktury;

- vozidlo přijede k mýtné bráně, úseku s probíhajícími pracemi nebo k úzkému jízdnímu pruhu;

- vozidlo jede po výrazně křivolaké vozovce (horské silnice apod.);

- řídíte vozidlo do nebo z velmi prudkého svahu;

- je špatná viditelnost (oslňující slunce, mlha atd.);

- řídíte vozidlo po kluzké vozovce (déšť, sníh, štěrk atd.);

- je nepříznivé počasí (déšť, sníh, boční vítr atd.);

- dojde k poškození v oblasti radaru (nárazy atd.);

- oblast kamery byla poškozena (např. na vnitřní nebo vnější straně čelního skla);

- čelní sklo je prasklé nebo zdeformované.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- čelní sklo nebo nárazník jsou v oblasti radaru zakryty (nečistotami, ledem, sněhem, kondenzací, registrační značkou atd.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzká nebo křivolaká silnice plná zatáček (ostré zatáčky atd.);

- vozidlo s velkým rozdílem v rychlosti;

- použití koberečků neuzpůsobených pro vozidlo. Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe. Nebezpečí zablokování pedálů.

V takovém případě může systém neúmyslně brzdit nebo akcelerovat.

Funkci systému může narušit mnoho nepředvídaných situací. Určité předměty nebo vozidla, která se mohou objevit v oblasti detekce kamery nebo radaru, může systém vyhodnotit nesprávně a případně reagovat nevhodným zrychlením nebo brzděním.

Musíte být vždy ve střehu, pokud jde o náhlé události, ke kterým může dojít během jízdy. Vždy mějte své vozidlo pod kontrolou tím, že ponecháte nohy v blízkosti pedálů, abyste byli kdykoli připraveni reagovat.

autoadaptační regulátor rychlosti s funkcí zastavení a rozjezdu