Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt. Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje. Když vozidlo zastaví nebo když se pohybuje pomalou rychlostí, systém za jízdy (v závislosti na typu vozidla) zastaví motor (přepnutí do pohotovostního režimu). Varovná kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Podmínky pohotovostního režimu při nízké rychlosti

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- Převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

Pokud kontrolka bliká, znamená to, že brzdový pedál není dostatečně stisknutý.

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová nebo, v závislosti na typu vozidla, jakmile je rychlost nižší než prahová hodnota specifická pro vozidlo.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- převodovka je na neutrálu;

a

- spojkový pedál je volný. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky musí být zcela uvolněný.

a

- rychlost vozidla je nižší než prahová hodnota specifická pro vozidlo.

U všech vozidel:

Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí a upozorní Vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Přepne-li se motor do pohotovostního režimu, posilovač řízení nemusí fungovat.

V takovém případě začne opět fungovat, jakmile se motor přepne z pohotovostního režimu nebo rychlost vozidla překročí přibližně 1 km/h (z kopce, na svahu atd.).

Když je motor v pohotovostním režimu, nezatáhne se automatická parkovací brzda automaticky (podle typu vozidla).

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu) SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU.

Podmínky pohotovostního režimu při vysoké rychlosti

V závislosti na vozidle může být pohotovostní režim aktivován ve volnoběžném režimu. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, ECO JÍZDA.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- převodovka je v poloze Dnebo M;

a

- brzdový pedál je uvolněný;

a

- plynový pedál je uvolněný.

Pokud je motor v pohotovostním režimu, kontrolka na přístrojové desce svítí.

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro automatickou převodovku:

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

- pedál brzdy je nesešlápnutý, pozice D, M nebo N aktivované;

nebo

- Převodovka je v poloze R ;

nebo

- Pedál akcelerace je sešlápnutý;

nebo

- v ručním režimu jsou aktivní páčky řazení.

Palivo lze doplnit, pokud je motor zastavený (nikoli pouze v pohotovostním režimu u vozidel vybavených funkcí Stop and Start), musíte vypnout zapalování SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU.

Funkce „AUTOHOLD“ aktivována FUNKCE „AUTOHOLD“, brzdový pedál je možné uvolnit zachovat pohotovostní režim motoru.

Pro opuštění pohotovostního režimu motoru s uvolněným brzdovým pedálem sešlápnete pedál akcelerace.

Pro manuální převodovky:

- při otevření dveří řidiče bez zařazeného rychlostního stupně a s uvolněným spojkovým pedálem;

nebo

- když rozepněte bezpečnostní pás, bez zařazeného rychlostního stupně a uvolněným spojkovým pedálem;

nebo

- převodovka je na neutrálu a je lehce sešlápnut spojkový pedál;

nebo

- zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Pro vozidla vybavená mechanickou převodovkou:

opětovné startování se může přerušit, pokud je pedál spojky uvolněn příliš rychle a je zařazen rychlostní stupeň.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý;

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- sklon je příliš prudký pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- Je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE;

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní vás, že motor nelze uvést do pohotovostního režimu.

Před provedením jakékoli operace v motorovém prostoru musí být motor vypnutý (ne uveden do pohotovostního režimu).

Musíte vypnout zapalování SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- Je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Kontrolka na přístrojové desce rozsvícením upozorní na automatické restartování motoru.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Na přístrojové desce se objeví zpráva „Stop & Start neaktivní“ a rozsvítí se kontrolka zapalování 1.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Stop & Start aktivní“ a spínač 1 zmizí.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla pomocí tlačítka start SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU.

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícením spínače 1, znamená to, že je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu) SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ MOTORU.

Zvláštnost: pokud je motor v pohotovostním režimu, stisknutím spínače 1 se automaticky znovu nastartuje.

stop a start

optimalizace dojezdu a spotřeby