Zpět na seznam

REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce regulátoru rychlosti ovládá motor a brzdový systém, aby vozidlo nepřekročilo zvolenou rychlost jízdy, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tuto cestovní rychlost lze nastavit na jakoukoli rychlost mezi 30 km/h až 180 km/h.

U některých vozidel symbol na ovladači 2 značí, že jste vybaveni standardním regulátorem rychlosti:

- s adaptivním tempomatem ADAPTIVNÍ TEMPOMAT;

- s „Active Driver Assist“ ACTIVE DRIVER ASSIST.

Ovládání

1 Spínač zapnutí/vypnutí omezovače rychlosti .

2 Spínač regulátoru rychlosti (tempomatu) .

3 Vyskakovací tlačítko (u některých typů vozidel): přizpůsobení nastavené hodnoty rychlosti podle zjištěných rychlostních omezení ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.

4 - Nahoru: aktivace, zvýšení regulované rychlosti nebo vyvolání uložené regulované rychlosti (RES/+).

- Dolů: aktivace, snížení cestovní rychlosti nebo uložení aktuální rychlosti (SET/-).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (0).

V závislosti na vozidle můžete funkci regulované rychlosti spojit s funkcí „Detekce dopravních značek“ ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK stisknutím spínače 3.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Zapnutí

Aktivujte spínač 2.

Kontrolka 6 se zobrazí šedou barvou.

Zpráva „Tempomat OK SET pro aktivaci“ se zobrazí na přístrojové desce spolu s čárkami udávajícími, že je funkce tempomatu v provozu a čeká na uložení udržované rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilní rychlosti vyšší než přibližně 30 km/h stiskněte spínač 4 nahoru (RES/+) nebo dolů (SET/-): funkce je aktivována a v úvahu se bere aktuální rychlost. Udržovaná rychlost nahradí čárky.

Tempomat je potvrzen, když se uložená rychlost a kontrolka zobrazí zeleně 6.

Pokud se pokusíte aktivovat funkci při rychlosti nižší než 30 km/h, zobrazí se zpráva „Neplatná rychl.“ a funkce zůstane neaktivní.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost zaregistrovaná a tempomat je aktivován, můžete sundat nohu z plynu.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Omezení regulované rychlosti můžete změnit stisknutím tlačítka 4:

- nahoru (RES/+) rychlost zvýšíte;

- dolů (SET/-) rychlost snížíte.

Poznámka: Stisknutím a podržením nahoru nebo dolů na spínači 4 změníte rychlost postupnými přírůstky o 10 km/h.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v případě potřeby regulovanou rychlost kdykoliv překročit.

Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce žlutě bliká hodnota udržované rychlosti. Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Pokud již regulátor rychlosti nelze zapnout (po několika pokusech o jeho aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí:

- spínač 5 (0);

- brzdový pedál;

- spojkový pedál po delší dobu nebo při prodloužené neutrální poloze u vozidel vybavených manuální převodovkou.

Udržovaná rychlost se uloží do paměti a zobrazí šedou barvou na přístrojové desce.

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky…). Stiskněte spínač 4 nahoru (RES/+), pokud je rychlost vozidla vyšší než 30 km/h.

Když se objeví připomínka uložené rychlosti, je aktivace regulátoru rychlosti potvrzena zobrazením regulované rychlosti zeleně a v závislosti na typu vozidla se rozsvítí kontrolka 6.

Poznámka: je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost aktuální, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li funkce regulátoru rychlosti pozastavena, tak se stisknutím spínače 4 dolů (SET/-) opět aktivujte funkce regulátoru rychlosti, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.

Vypnutí funkce

Funkce tempomatu je přerušena:

- stisknutím spínače 2. V tomto případě v paměti neexistuje žádná uložená rychlost;

- stisknutím spínače 1. V tomto případě se zvolí omezovač rychlosti a nedojde k uložení rychlosti.

Kontrolka 6 zmizí z přístrojové desky, což znamená, že funkce již není aktivní.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.

tempomat