Zpět na seznam

ELEKTRONICKÁ PARKOVACÍ BRZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asistovaná funkce

Zatažení automatické parkovací brzdy

Při zastaveném vozidle lze elektronickou parkovací brzdu použít ke znehybnění vozidla:

- stisknutím tlačítka spuštění/zastavení motoru 1;

nebo

- když není bezpečnostní pás řidiče zapnutý;

nebo

- při otevření dveří řidiče;

nebo

- u vozidel vybavených automatickou převodovkou, když je zařazena poloha P .

Ve všech ostatních případech, například když se motor zastavil nebo je v pohotovostním režimu kvůli systému Stop and Start FUNKCE STOP AND START se automatická parkovací brzda automaticky neaktivuje. Musíte tedy použít ruční režim. U modelů pro některé konkrétní země není funkce asistovaného zatažení brzdy aktivována. Přejděte na odstavec „Ruční funkce“.

Zatažení elektronické parkovací brzdy je potvrzeno kontrolkou } na přístrojové desce a kontrolkou 2 na spínači 3.

Po vypnutí motoru kontrolka 2 zhasne několik minut po zatažení automatické parkovací brzdy a kontrolka } zhasne při zamknutí vozidla.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří. V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Automatická funkce (pokračování)

Poznámka: v některých situacích (poruchy automatické parkovací brzdy, ruční povolení parkovací brzdy atd.), se ozve zvukový signál a na přístrojovém panelu se zobrazí zpráva „Zatáhnout parkovací brzdu“ s varováním, že automatická parkovací brzda byla uvolněna.

- motor běží: při otevření dveří řidiče;

- motor zastaven (např. v případě zhasnutí motoru): při otevření předních dveří.

V takovém případě zatáhněte za spínač 3 a následně jej uvolněte, abyste zatáhli automatickou parkovací brzdu.

Asistované uvolnění parkovací brzdy

Parkovací brzda se uvolní:

- jakmile vozidlo začne zrychlovat;

nebo

- při řazení z polohy P u vozidel vybavených automatickou převodovkou.

Ruční funkce

Automatickou parkovací brzdu můžete aktivovat ručně.

Ruční zatažení elektronické parkovací brzdy

Zatáhněte za spínač 3. Kontrolka 2 a kontrolka } na přístrojové desce se rozsvítí.

Elektronickou parkovací brzdu lze použít k znehybnění vozidla. Před tím, než opustíte vozidlo, zkontrolujte řádné zatažení pomocné parkovací brzdy. Zatažení signalizuje na přístrojové desce kontrolka 2 na spínači 3 a kontrolka } rozsvícená až do zamknutí dveří.

V závislosti na vozidle se v horní části čelního skla nachází nálepka, která vám tuto skutečnost připomíná.

Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy

Stiskněte spínač 1 bez sešlápnutí pedálů a zapněte zapalování. Sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte spínač 3: na přístrojovém panelu zhasnou kontrolka 2 na spínači a kontrolka }.

Okamžité zastavení

Ruční aktivace automatické parkovací brzdy (při stání na červenou nebo při stojícím vozidle s běžícím motorem atd.): zatáhněte a uvolněte spínač 3. Uvolnění brzdy je provedeno automaticky při opětném rozjezdu vozidla.

Zvláštní případy

Pro parkování na svahu nebo např. s přívěsem zatáhněte za spínač 3 na několik sekund, abyste dosáhli maximální zabrzdění.

Pro parkování s uvolněnou pomocnou parkovací brzdou (například při námraze):

- zařaďte polohu P: hnací kola budou mechanicky zajištěna z hnací hřídele;

- zastavte motor stisknutím tlačítka 1 pro spuštění/vypnutí motoru;

- uvolněte bezpečnostní pás řidiče;

- otevřete dveře řidiče;

- ručně uvolněte elektronickou parkovací brzdu (viz informace v části „Ruční uvolnění elektronické parkovací brzdy“ na předchozí stránce);

- v závislosti na typu vozidla se parkovací brzda zabrzdí automaticky. Budete ji muset uvolnit ručně.

Viz předchozí oprava téhož textu (= Pokud nejsou údaje na přístrojové desce čitelné, jedná se o poruchu. V takovém případě okamžitě vozidlo odstavte v souladu s podmínkami silničního provozu. Zajistěte, že vozidlo je správně zaparkováno a obraťte se na značkový servis.

Nikdy neopouštějte vozidlo bez zařazení polohy P a vypnutí motoru. Pokud je totiž vozidlo zastaveno, motor běží a je zařazena rychlost, může se vozidlo rozjet, pokud dojde k pohybu pedálu akcelerace.

Hrozí nebezpečí nehody.

Funkční problémy

- V případě závady se na přístrojové desce zobrazí kontrolka © spolu se zprávou „Zkontrolovat parkovací brzdu“, v určitých případech spolu s kontrolkou }. Obraťte se urychleně na autorizovaný servis.

- V případě závady automatické parkovací brzdy se rozsvítí kontrolka ® spolu se zprávou „Brzdový systém porucha“ a zvukovým signálem, v některých případech navíc s rozsvícením kontrolky }. To znamená, že musíte co nejdříve zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu.

Vozidla s automatickou převodovkou

Při otevřených nebo špatně zavřených dveřích řidiče a běžícím motoru je z bezpečnostních důvodů automatické uvolnění deaktivováno (aby bylo zamezeno samovolnému rozjetí vozidla bez řidiče).

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Uvolnit parkovací brzdu“ ve chvíli, kdy řidič sešlápne pedál akcelerace.

Pokud se objeví zpráva „Závada elektroinstalace“, zpráva „Zkontrolujte akumulátor“ nebo zpráva „Brzdový systém porucha“, musíte vozidlo znehybnit zařazením prvního rychlostního stupně (u manuální převodovky), zařazením polohy P (u automatické převodovky) nebo zatažením spínače 3 na přibližně 10 sekund.

Pokud to sklon a podmínky vyžadují, umístěte pod kola vozidla klín.

Nebezpečí ztráty znehybnění vozidla.

Kontaktujte značkový servis.

automatická parkovací brzda a funkce autohold