Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Vypínač omezovače rychlosti.

2 Vypínač tempomatu.

3 Spínač pro aktivaci a snížení omezené rychlosti (SET/-).

4 Spínač pro aktivaci a zvýšení omezené rychlosti nebo k nastavení rychlosti uložené v paměti (RES/+).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (0).

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost nastavena, ale nebyla dosud dosažena, řízení je obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Omezovač rychlosti můžete propojit s funkcí „Detekce silničních značek“. ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Zapnutí

Aktivujte spínač 1. Varovná kontrolka 6 se zobrazí šedou barvou. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Omezovač rychl. aktivní“ spolu s čárkami udávajícími, že funkce omezovače rychlosti je v provozu a čeká na uložení omezené rychlosti.

K uložení současné rychlosti stiskněte spínač 4 (RES/+) nebo spínač 3 (SET/- ): omezená rychlost nahradí čárky a, podle typu vozidla, se kontrolka 6 zobrazí bílou barvou.

Minimální uložená rychlost je 30 km/h.

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit (postupným nebo souvislým stisknutím) pomocí:

- spínače 4 (RES/+) pro zvýšení rychlosti;

- spínače 3 (SET/-) pro snížení rychlosti.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoli překročit. Postup: stiskněte pedál akcelerace důrazně a plně (až do překročení bodu odporu pedálu).

Po dobu překračování rychlosti údaj o omezené rychlosti bliká červeně na přístrojové desce. Potom uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Pokud není omezovač rychlosti dostupný (po několika pokusech o aktivaci), obraťte se na značkový servis.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

Při jízdě ze strmého svahu nemusí být systém schopen omezenou rychlost udržovat: omezená rychlost bliká na přístrojové desce červeně a v pravidelných intervalech zní zvukový signál, aby vás o tom informoval.

Abyste byli připraveni rychle reagovat v případě nouze, musíte mít nohy blízko pedálů.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače 5 (0). Omezená rychlost se uloží do paměti a zobrazí šedou barvou na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 4.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je vypnuta:

- stisknutím spínače 1. v tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti;

- stisknutím spínače 2. V tomto případě se zvolí tempomat a nedojde k uložení rychlosti.

Varovná kontrolka 6 na přístrojové desce zhasne a pro potvrzení deaktivace funkce se zobrazí zpráva „Omezovač je vypnutý“.

Je-li omezovač v režimu standby, stisknutí spínače 3 ho znovu aktivuje bez ohledu na rychlost uloženou v paměti. Použije se rychlost, kterou se vozidlo pohybuje.

OMEZOVAČE RYCHLOSTI