Zpět na seznam

ASISTENT PRO UDRŽOVÁNÍ VOZIDLA V JÍZDNÍM PRUHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z kamery 1 funkce aktivuje opravnou akci řízení systému při přejetí plné nebo přerušované čáry nebo při přiblížení ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivace ukazatele směru.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Pohybem volantu je možné kdykoliv opět převzít řízení.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě, za ovládání volantu zodpovídá řidič. Tento systém nenahrazuje řidiče, který musí při jízdě řídit s rukama na volantu.

Při jízdě buďte vždycky opatrní, jelikož systém se může chovat neočekávaně nebo vypnout, případně může fungovat zbytečně v závislosti na stavu vozovky a stavu pozornosti řidiče.

Aktivace/deaktivace

Pro zapnutí funkce stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je nutné k výběru možnosti „Asistent udržování jízdního pruhu“ na přístrojové desce.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Udržování dráhy aktivní“ a rozsvítí se varovná kontrolka „“.

Je-li asistent udržování jízdního pruhu aktivován, automaticky se aktivuje funkce „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“. UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z JÍZDNÍHO PRUHU

Chcete-li funkci vypnout, stiskněte na přístrojové desce spínač 2 tolikrát, kolikrát je nutné pro volbu „Udržování dráhy neaktivní“.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Poznámka: deaktivace funkce „Asistent udržování jízdního pruhu“ způsobí deaktivaci funkce „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“.

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Funkce

Při aktivaci funkce se na přístrojové desce šedou barvou zobrazí kontrolka a levá a pravá čára 3.

Funkce je uvedena do provozu, když se rychlost vozidla nachází v rozmezí přibližně 70 km/h a 180 km/h a pokud se kontrolka a korekční ukazatele 3 zbarví bíle.

Funkce pracuje, pokud vozidlo přejede čáru nebo se přiblíží ke krajnici (oddělovač, překážka, chodník, násep apod.) bez aktivovaného ukazatele směru.

Pokud se tak stane:

- funkce spustí opatření v podobě zásahu do řízení vozidla k opravě jeho dráhy;

- ukazatel 3 na straně přejeté čáry se na přístrojové desce zbarví žlutě.

Poznámka: V zatáčkách tato funkce umožňuje jejich trochu ostřejší průjezd.

Pokud není zásah do systému řízení dostatečný, kontrolka a ukazatel 3 na straně přejeté čáry na přístrojové desce se zbarví červeně spolu s údajem o vibracích volantu.

Zvláštní případ

Při použití tohoto systému:

- Pokud systém již nedetekuje zásah řidiče do volantu, zobrazí se na přístrojové desce oranžová varovná kontrolka , doprovázená zprávou „Nechte ruce na volantu“ a zvukovým signálem.

- pokud je systém příliš dlouho aktivní, zazní zvukový signál spolu s blikáním bočních ukazatelů 3 na boku vozidla, dokud řidič nepřevezme kontrolu nad vozem.

Korekci dráhy můžete kdykoliv přerušit otočením volantu.

Upozorňujeme, že když jsou ruce řidiče mimo volant, může se v závislosti na stavu vozovky varování systému zobrazit opožděně.

Při jízdě mějte ruce vždy na volantu.

Systém může řidiče varovat, že nedrží volant i v okamžiku, kdy řidič ovládá volant příliš agresivně nebo drží volant moc jemně.

Dočasně není k dispozici

- velmi rychlé přejetí čáry;

- trvalá jízda na čáře;

- přibližně čtyři sekundy po změně jízdního pruhu;

- ostré zatáčky;

- nestejnoměrná viditelnost;

- zapnutí jednoho ze směrových světel;

- prudké zrychlení;

- nouzové brzdění;

-...

V případě, že není funkce k dispozici, zobrazí se přístrojové desce šedou barvou na kontrolka a výstražná světla korekce vlevo/vpravo 3.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat v případě, že:

- zpětný chod byl zařazen;

- zorné pole kamery je blokováno;

- zobrazí se kontrolka û.

Na přístrojové desce se šedě zobrazí kontrolka a výstražná světla korekce vlevo/vpravo.

Nastavení

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou.

Informace o přístupu k nastavení funkcí multimediální obrazovky 4 naleznete v návodu k multimediální výbavě:

- „Intenzita vibrování“: nastavení vibrací volantu funkce „Upozornění na vyjetí z jízdního pruhu“;

- „Výstraha“: Můžete nastavit úroveň citlivosti detekce čar. Za tímto účelem vyberte:

- „Pozdě“: rozpoznání čáry při přejíždění;

- „Standardní“: detekována blížící se čára;

- „Rychle“: detekována čára v blízkosti.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Nastavení (pokračování)

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Když vozidlo stojí, stiskněte spínač 5 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovladač 6 nebo 7 k otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 8 OK.

- opakovaně stiskněte ovladač 6 nebo 7 k otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 8 OK.

- pomocí krátkých postupných stisknutí tlačítka 6 nebo 7 najděte nabídku „Udržování dráhy citlivost“. Stiskněte spínač 8 OK .

- pomocí krátkých postupných stisknutí tlačítek 6 nebo 7 upravte nastavení. Stiskněte spínač 8 OK.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí provozní poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce kontrolka © a zároveň se zobrazí zpráva „Zkontrolovat čelní kameru“.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha kamery, což může následně ovlivnit její funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoliv úkony, které se týkají bezprostředního okolí kamery (opravy, úpravy čelního skla atd.), musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- zašpinění předního skla (štěrkem, ledem, sněhem, kondenzací apod.);

- členité prostředí (tunel atd.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, krupobití, náledí atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- značení na silnici je nepravidelné nebo obtížně rozpoznatelné (např. částečně smazané, s nadměrnými mezerami, vozovka je poškozená);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké, klikaté nebo křivolaké silnice (ostré zatáčky atd.);

- malá vzdálenost od vozidla jedoucího v před vámi.

V takovém případě nemusí asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu reagovat správně, případně vůbec.

Nebezpečí nechtěné, chybné, či dokonce nulové korekce dráhy.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- došlo k poškození okolí kamery (na čelním skle či v okolí vnitřního zpětného zrcátka);

- při kluzké vozovce (sníh, námraza, mokrá vozovka, štěrk atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- pokud je čelní sklo prasklé nebo deformované (čelní sklo v tomto místě neopravujte a svěřte jeho výměnu autorizovanému servisu);

- za vozidlo je připojen přívěs nebo karavan;

- pokud vozidlo vjíždí do místa s komplikovaným vodorovným značením (např. „práce na silnici“ atd.).

ASISTENT UDRŽENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

UPOZORNĚNÍ NA OPUŠTĚNÍ JÍZDNÍHO PRUHU