Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Vozidlo je systémem vybaveno, je-li ve vozidle štítek 1.

Pro kontrolu její přítomnosti otevřete dveře řidiče.

Funkční princip

Tento systém rozpozná ztrátu tlaku v jedné z pneumatik měřením rychlosti kol během jízdy.

Kontrolka  2 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Funkční podmínky

Systém je třeba znovu inicializovat s tlakem nahuštění, který se rovná tlaku zapsanému na štítku s tlaky nahuštění pneumatik. V opačném případě by systém mohl podávat nespolehlivá hlášení v případě výrazného poklesu tlaku. TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH.

V následujících situacích může systém fungovat zpožděně nebo nesprávně:

- systém nebyl inicializován po novém nahuštění nebo po jiném zákroku na pneumatikách;

- systém byl špatně inicializován: tlaky nahuštění se liší od doporučených tlaků;

- výrazná změna nákladu nebo rozložení nákladu k jedné straně vozidla;

- sportovní jízda s častým zrychlováním;

- jízda po zasněžené nebo kluzké vozovce;

- jízda se sněhovými řetězy;

- montáž pouze jedné nové pneumatiky;

- použití pneumatik, které nejsou homologované značkovými servisy;

-...

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Musí být provedeno po zastavení vozidla:

- po každém novém nahuštění nebo úpravě tlaku v jedné z pneumatik;

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně kola;

- po použití sady pro huštění pneumatik;

- po výměně např. předního kola za zadní (ačkoliv tento postup nedoporučujeme).

Je nutné ji provádět vždy po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Postup inicializace

Při zapnutém zapalování, se zastaveným vozidlem:

- krátce stiskněte spínač 4 tolikrát, kolikrát je nutné pro otevření karty „Vozidlo“ (nebo, podle typu vozidla, stránku Informace);

- krátce stiskněte spínač 5 nebo 6 a otevřete stránku vynulování tlaku vzduchu v pneumatikách;

- stiskněte a podržte spínač 7 OK pro spuštění vynulování.

Zobrazení zprávy „Pokud tlaky OK [přidržte]“ po dobu cca pět sekund ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách je správně zaregistrován.

Nová inicializace se spustí po několika minutách jízdy. Zpráva „Operace ukončena“ znamená, že referenční hodnota tlaku vzduchu v pneumatikách byla vynulována.

Zobrazení

Displej 3 na přístrojové desce Vás informuje o případných poruchách nahuštění (podhuštěná pneumatika, defekt pneumatiky atd.).

„Nastavit tlak pneu a inic.“

Kontrolka se rozsvítí spolu se zprávou „Nastavit tlak pneu a inic.“. Upozorňují na to, že nejméně jedna z pneumatik je podhuštěná nebo má defekt.

V případě podhuštění dotčenou pneumatiku dohustěte.

V případě defektu pneumatiku vyměňte nebo zavolejte značkový servis.

Za studena zkontrolujte a upravte tlak ve všech čtyřech pneumatikách a spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Kontrolka zhasne po zahájení inicializace doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

„TPW nedostupné

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „TPW nedostupné“.

Ukazují, že vozidlo je vybaveno rezervním kolem jiné velikosti, než ostatní čtyři kola, a že je namontováno na vozidlo.

„Zkontrolovat TPW

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „Zkontrolovat TPW“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©.

Ukazují poruchu systému, obraťte se na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvyšte doporučený tlak o 0,2 až 0,3 bar (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Po každém dohuštění nebo úpravě tlaku v pneumatikách spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Výměna kol a pneumatik

Používejte pouze vybavení homologované sítí, jinak hrozí systém pozdní aktivace nebo nesprávná funkce systému. PNEUMATIKY.

Po každé výměně kola/pneumatiky upravte tlak v pneumatikách a spusťte inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách.

Rezervní kolo

Pokud je jím vozidlo vybaveno a je namontován na vozidlo, upravte tlak v pneumatikách a zahajte inicializaci doporučených hodnot tlaku v pneumatikách.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

Používejte pouze vybavení homologované sítí, jinak hrozí systém pozdní aktivace nebo nesprávná funkce systému. SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK.

Po použití sady pro huštění pneumatik upravte tlak v pneumatikách a zahajte inicializaci doporučených hodnot pro tlak v pneumatikách.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH