BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivace airbag spolujezdce vpředu

(podle typu vozidla)

Před instalací dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce:

- zkontrolujte, zda lze na toto sedadlo dětskou sedačku instalovat;

- Je nezbytné deaktivovat airbag pro dětské sedačky zády ke směru jízdy.

Pokud chcete deaktivovat airbag: stojí-li vozidlo s vypnutým motorem, stiskněte a otočte zámkem 1 do polohy OFF.

Při zapnutém zapalování je bezpodmínečně nutné zkontrolovat, zda svítí kontrolka ¹ na displeji 2.

Tato kontrolka zůstane trvale rozsvícena, aby bylo potvrzeno, že můžete instalovat dětskou sedačku.

Aktivaci nebo deaktivaci airbagu předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å a ©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbag u spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAG. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Tyto instrukce vám připomíná označení na přístrojové desce a štítky A na každé straně sluneční clony spolujezdce 3 (například výše uvedený štítek).

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbag u spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAG. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Aktivace airbag spolujezdce vpředu

(podle typu vozidla)

Když odstraníte dětskou sedačku ze sedadla předního spolujezdce, opět airbag aktivujte, abyste zajistili ochranu spolujezdce vpředu v případě nárazu.

Postup opětovného zapnutí airbagu: u stojícího vozidla s vypnutým zapalováním stiskněte a otočte zámkem do polohy 1 ON.

Povinně zkontrolujte, zda je po zapnutí zapalování kontrolka ¹ zhasnutá a kontrolka na displeji 2 se skutečně rozsvítí na přibližně jednu minutu po každém nastartování.

airbag předního spolujezdce je aktivovaný.

Provozní závady

V případě poruchy systému aktivace/deaktivace airbag spolujezdce vpředu je instalace dětské sedačky zády ke směru jízdy na sedadlo předního spolujezdce zakázána.

Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Aktivaci nebo deaktivaci airbagu předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se nyní airbag nachází, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.