Zpět na seznam

360° KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z kamer 123 nacházejících se v předním nárazníku, zpětných zrcátkách a dveřích zavazadlového prostoru, stejně jako ultrazvukových snímačů 4 umístěných v náraznících vozidla, funkce pomáhá s obtížnými manévry (např. parkování) zobrazením okolí vozidla.

Úkon

Kamery přenáší čtyři samostatná zobrazení na multimediální obrazovku 5.

Umožňují vám zobrazit okolí vozidla:

- pohled zepředu: využívá kameru 1;

- pohled dozadu: využívá kameru 3;

- pohled z výšky: využívá kamery 123;

- pohled zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla): používá kameru 2 (na straně spolujezdce).

Ultrazvukové snímače zjišťují překážky vepředu, vzadu a (v závislosti na typu vozidla) na boku vozidla.

Poznámka: ujistěte se, že kamery nejsou zakryté (nečistotami, blátem, sněhem apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).

Pohled zepředu 1

Zobrazení přední kamery se zobrazí na multimediální obrazovce 5.

Pevná prostorová křivka 6

Pohled vpřed nebo vzad přenášený na multimediální obrazovku 5 se zobrazí spolu s jednou nebo dvěma vodicími čárami 67.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více čar(pohyblivou, která ukazuje předpokládanou dráhu a pevnou která ukazuje vzdálenost).

Pevná prostorová křivka se skládá z barevných značek AB vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

-  B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla;

-  A (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Pohyblivá křivka 7 (podle typu vozidla)

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 5. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu u pohledu vpřed.

Řidič si musí uvědomovat, že v oblasti do 40 cm od konce předního nárazníku má 360° kamera v režimu „Pohled vpřed“ mrtvý úhel. Aby nevzniklo riziko nehody, musí řidič reagovat na vizuální a zvuková varování, která vydává systém parkovacího asistenta. Systém parkovacího asistenta zobrazuje v 360° zobrazení vzdálenost pomocí barevných naváděcích čar u každého snímače, který zaznamená překážku.

Pohled zezadu 3

Zobrazení zadní kamery se zobrazí na multimediální obrazovce 5.

Pevná prostorová křivka 6

Pohled vzad přenášený na multimediální obrazovku 5 se zobrazí spolu s jednou nebo dvěma naváděcími čarami 67.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více čar(pohyblivou, která ukazuje předpokládanou dráhu a pevnou která ukazuje vzdálenost).

Pevná prostorová křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

-  C (červená) asi 30 cm od vozidla (pouze u pohledu vzad);

-  B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla;

-  A (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Pohyblivá křivka 7 (podle typu vozidla)

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 5. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu u pohledu vzad.

Multimediálním obrazovka 5 zobrazí převrácený obraz pohledu zezadu 3 jako ve zpětném zrcátku.

Pohled dopředu nebo dozadu: při manévrování na svahu se objekty zobrazované na multimediální obrazovce mohou nacházet blíže nebo dále než se zdají.

Pamatujte na to při posuzování vzdálenosti před provedením jakéhokoli manévru.

Vodící čáry v pohledu dopředu, dozadu a bočním pohledu jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené na okraji multimediální obrazovky se mohou zdát deformované.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

V kombinovaném zobrazení z kamer:

- vyvýšené objekty (chodník, vozidlo atd.) se v pohledu z ptačí perspektivy zpravidla zobrazují zkresleně;

- nezobrazí se žádné objekty na vozidle.

Pohled z ptačí perspektivy

Pohled z ptačí perspektivy je zobrazení složené z kamer 123.

Zobrazuje pohled shora na vozidlo a jeho okolí.

Lze ho použít k ověření zobrazení polohy vozidla vzhledem k bezprostřednímu okolí (vepředu, vzadu a z boku).

Pohled 8 uvádí polohu vozidla. Oblasti 9 nepokryté kamerami jsou vyobrazeny černě.

V režimu pohledu z ptačí perspektivy jsou objekty zobrazené na multimediální obrazovce ve skutečnosti dále než se zdá.

Pamatujte na to při posuzování vzdálenosti před provedením jakéhokoli manévru.

Pohled zepředu z boku na straně spolujezdce 2

(podle typu vozidla)

Kamera ve zpětném zrcátku, přenáší pohled z boku na multimediální obrazovku 5.

V závislosti na typu vozidla můžete multimediální obrazovku použít ke změně pohledu z ptačí perspektivy na pohled vpřed. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Boční pohled vpřed na straně spolujezdce se přenáší na multimediální obrazovku s naváděcími čarami a měří vzdálenost.

Pevné vodicí čáry 10,  11 a 12

Pevné vodicí čáry 10 ukazují přední část vozidla.

Pevné vodicí čáry 12 ukazují šířku vozidla včetně zpětných zrcátek.

Pevné vodicí čáry 11 se zobrazí červeně a tečkovaně. Toto jsou prodloužení pevných vodicích čar 1012.

V závislosti na typu vozidla můžete multimediální obrazovku použít ke změně pohledu z ptačí perspektivy na pohled vpřed. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Detekce překážky

Pokud je systém aktivován a funkce Parkovací asistent zjistí jednu nebo více překážek v okolí vozidla, pak se zobrazí naváděcí čáry 13:

- v pohledu z ptačí perspektivy;

- v pohledu zepředu z boku na straně spolujezdce (v závislosti na typu vozidla).

Kromě zvukového upozornění ukazují tyto naváděcí čáry blízkost překážek prostřednictvím různých barev:

- Zelená: překážka ve vzdálenosti od 50 do 70 cm;

- Žlutá: překážka ve vzdálenosti od 30 do 50 cm;

- Červená: překážka ve vzdálenosti do 30 cm.

Tyto naváděcí čáry také ukazují polohu zjištěných překážek vzhledem k symbolu vozidla.

Další informace POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

Aktivace/deaktivace

Automatický režim

Při běžícím motoru a stojícím vozidle se automatický režim aktivuje, když zařadíte zpětný chod. Na multimediální obrazovce 5 se objeví pohled vzad a pohled z ptačí perspektivy.

Při rychlém přeřazení ze zpětného chodu do polohy pro jízdu vpřed se pohled vzad a pohled z ptačí perspektivy na multimediální obrazovce 5 změní za pohled vpřed a pohled z ptačí perspektivy.

Automatický režim je deaktivován:

- je-li řadicí páka v neutrální poloze (mechanická převodovka) nebo v poloze N nebo P (automatická převodovka) přibližně tři sekundy;

- když rychlost vozidla při pohybu vpřed překročí 10 km/h.

Manuální režim

Pro aktivaci manuálního režimu stiskněte u stojícího vozidla se zapnutým motorem spínač 14. Na multimediální obrazovce se objeví pohled vpřed a pohled z ptačí perspektivy.

Ruční režim je deaktivován:

- když rychlost vozidla při pohybu vpřed dosáhne 10 km/h;

- pokud se řadicí páka nepoužívá tři minuty;

- stisknutím tlačítka 14.

- Tuto funkci nepoužívejte, pokud jsou vnější zpětná zrcátka ve složené poloze.

- Před použitím této funkce dbejte, aby byly dveře zavazadlového prostoru správným způsobem zavřeny.

- Před kamery nebo na kamery nepokládejte žádné předměty.

Rozdíl mezi předpokládanou vzdáleností a skutečnou vzdáleností

Jízda vpřed nebo couvání směrem do prudkého kopce

Pevné vodicí čáry 15 ukazují vzdálenosti blíže než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazované na obrazovce jsou ve skutečnosti dále na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti D, skutečná vzdálenost předmětu bude činit E.

Jízda vpřed nebo couvání směrem z prudkého kopce

Pevné vodicí čáry 15 ukazují vzdálenosti dále než ve skutečnosti jsou.

Objekty zobrazené na obrazovce jsou tedy ve skutečnosti blíže na svahu.

Pokud se na obrazovce zobrazí předmět ve vzdálenosti G, skutečná vzdálenost předmětu bude činit F.

Jízda nebo couvání k vyčnívajícímu předmětu

Poloha H se zdá dále než poloha J na obrazovce. Poloha H je však ve stejné vzdálenosti jako poloha K.

Trajektorie naznačená pevnými a mobilními vodicími čárami nebere v úvahu výšku předmětu. Takže hrozí nebezpečí, že může nastat kolize vozidla s předmětem při couvání do polohy K.

Omezení funkce

Systém nedokáže zobrazit předměty nacházející se v určitých oblastech.

V režimu pohledu dopředu nebo dozadu nelze systém použít k zobrazení předmětu v oblasti L.

V režimu pohledu z ptačí perspektivy nelze systém použít k zobrazení velkého předmětu v oblasti M (poblíž okraje zobrazené oblasti).

Nastavení zobrazení

Při zapnutém zapalování stiskněte přepínač 14 nebo přesuňte volicí páku do polohy R (s automatickou převodovkou) nebo zařaďte zpátečku (u mechanické převodovky), aby bylo možné funkci použít.

Funkce na obrazovce zobrazí různé pohledy podle polohy řadicí páky.

Podle typu vozidla můžete zvolit pohled z ptačí perspektivy nebo přední boční pohled na straně spolujezdce.

Z bezpečnostních důvodů tato nastavení provádějte u stojícího vozidla.

Pokud je řadicí páka v poloze R (u automatické převodovky) nebo je zařazena zpátečka (u mechanické převodovky), jsou k dispozici následující zobrazení:

- obrazovka je rozdělena na pohled vzad a pohled z ptačí perspektivy;

nebo

- rozdělená obrazovka mezi zadním pohledem/pohledem zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla).

Při řazení ze zpátečky do polohy P (u automatické převodovky) nebo do neutrální polohy (u mechanické převodovky) jsou k dispozici následující pohledy:

- obrazovka je rozdělena na pohled vzad a pohled z ptačí perspektivy;

nebo

- rozdělená obrazovka mezi zadním pohledem/pohledem zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla).

Při řazení ze zpátečky do polohy D (u automatické převodovky) nebo do převodu pro jízdu vpřed (u mechanické převodovky) jsou k dispozici následující pohledy:

- obrazovka je rozdělena na pohled vpřed a pohled z ptačí perspektivy;

nebo

- rozdělená obrazovka mezi předním pohledem/pohledem zepředu z boku (v závislosti na typu vozidla).

Úprava nastavení kamery

Zde můžete modifikovat následující parametry:

- jas;

- barev;

- kontrast.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Poznámka: z bezpečnostních důvodů se za jízdy v nabídce nastavení pohledy nezobrazí.