Zpět na seznam

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozidlo bylo navrženo s nejvyšším ohledem na ochranu životního prostředí po celou dobu jeho životnosti: při výrobě, používání i při jeho likvidaci.

Výroba

Výroba vozidla byla realizována v průmyslové oblasti s uplatněním rozvinutých opatření ke snížení dopadů na životní prostředí, místní obyvatele a přírodu (snížení spotřeby vody a energie, škodlivých účinků vizuálních i akustických, znečišťování ovzduší a vod, třídění a zhodnocování odpadů).

Přispějte také Vy k ochraně životního prostředí

- Opotřebované díly vyměněné při běžné údržbě vašeho vozidla (akumulátor vozidla atd.) musí být předány k likvidaci pověřeným orgánům.

- Vozidlo musí být po vyřazení z provozu předáno schváleným střediskům, aby byla zajištěna jeho recyklace.

- V každém případě je nutné dodržovat platné místní zákony.

Recyklace

Vaše vozidlo je vyrobeno ze součástí z 85 % recyklovatelných a z 95 % zhodnotitelných.

Pro dosažení těchto cílů byly mnohé díly vozidla sestaveny tak, aby bylo možné je recyklovat. Struktura vozidla a použitý materiál byly sestaveny tak, aby usnadnily demontáž jednotlivých součástí a jejich opětovné zpracování v příslušných institucích.

S cílem dosáhnout co nejvyšší míry uchování přírodních zdrojů a prostředí obsahuje toto vozidlo mnoho součástí z recyklovaných plastů nebo z opětovně použitelného materiálu (rostlinný či živočišný materiál, především jako bavlna nebo vlna).