Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Displej 1

Na displeji 1 na přístrojové desce se zobrazuje poloha ovládání výběru 2.

Ovládání výběru 2

D: jízda vpřed

N: neutrál

R: zpětný chod

Rozjíždění

- Zapněte zapalování;

- nastartujte motor;

- při sešlápnutém brzdovém pedálu povolte ruční brzdu (viz odstavec „Ruční brzda“ v kapitole 2). Nyní bude možné uvést vozidlo do pohybu.

Nastavení volicí páky do polohy D nebo R provádějte pouze při stojícím vozidle, sešlápnutém brzdovém pedálu a uvolněném pedálu akcelerace.

Pro ochranu nabíjecího kabelu před rozjetím vždy zkontrolujte, zda je řádně uložen ve svém krytu.

Způsob jízdy

Stiskněte spínač D, zazní zvukový signál. Za jízdy sešlápnutím pedálu akcelerace zrychlete na požadovanou rychlost.

Rozjíždění do kopce

Při rozjíždění na svahu před stisknutím pedálu akcelerace uvolněte ruční brzdu při současném sešlápnutí brzdového pedálu.

Rozjezd do strmého kopce

Při rozjezdu do strmého kopce:

- Sešlápnutím brzdového pedálu levou nohou uvolněte ruční brzdu.

- Zrychlete sešlápnutím pedálu akcelerace pravou nohou a současně uvolněte levou nohu z brzdového pedálu, abyste zabránili couvnutí vozidla.

Zpětný chod

Stiskněte spínač R.

Po zařazení zpětného chodu se rozsvítí couvací světla (při zapnutém zapalování). Ozve se pípnutí.

Vozidlo je možné nastartovat jedině tehdy, když je nabíjecí kabel odpojen od vozidla a uložen.

Zaparkování vozidla

Při stojícím vozidle stiskněte spínač N.

Kontrolka 3 se zobrazí na přístrojové desce.

Zatáhněte ruční brzdu (viz odstavec „Ruční brzda“ v kapitole 2).

Přechodné zastavení

Když vozidlo stojí a motor běží, při aktivaci polohy D nebo R zazní zvukový signál a začne blikat kontrolka , dokud nedojde k jednomu z následujících úkonů:

- sešlápnutí brzdového pedálu;

- sešlápnutí pedálu akcelerace;

- stiskněte spínač N;

- zajištění ruční brzdy.

Poznámka: když je vypnuto zapalování, ovládání rychlosti se automaticky přepne do polohy N.

V případě nárazu na podvozek vozidla při manévrování (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete poškodit vozidlo (například deformace nápravy), elektrický obvod nebo hnací akumulátor.

Nedotýkejte se prvků obvodu ani eventuelně vyteklých kapalin.

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Hrozí nebezpečí vážného poranění nebo úrazu elektrickým proudem.