Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ VOZIDLO: úvod

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektrická vozidla mají určité specifické funkce. Doporučujeme Vám pozorně si přečíst tento návod, který popisuje Vaše elektrické vozidlo.

Zvláštnost

V závislosti na zemi bylo toto vozidlo schváleno v kategorii čtyřkolých vozidel nebo osobních vozidel. Je možné, že musí splňovat zvláštní předpisy ohledně potřebného řidičského oprávnění, typu používaných komunikací atd. Ujistěte se, že vaše použití je v souladu se zákony vaší země.

Akumulátory

Elektrické vozilo má dva typy akumulátoru:

- hnací akumulátor;

- 12 V akumulátor.

„58 V“ hnací akumulátor

Tento akumulátor shromažďuje energii nezbytnou pro fungování motoru vašeho elektrického vozidla. Jako každý akumulátor se i tento vybíjí při používání a musí tedy být pravidelně dobíjen.

Není nezbytné s dobíjením čekat, až bude hnací akumulátor vybitý až na rezervu.

Pomocí domácí zásuvky trvá úplné nabití přibližně 3,5 hodiny.

Dojezdová vzdálenost vozidla závisí na nabití hnacího akumulátoru, ale také na Vašem způsobu řízení.

Přejděte na odstavec „Dojezdová vzdálenost vozidla: doporučení“ v kapitole 2.

Akumulátor 12 voltů

Druhým akumulátorem vozidla je 12 V akumulátor. Ten dodává energii nutnou k provozu vybavení vozidla (osvětlení, stěrače čelního skla atd.)

12 V akumulátor se nabíjí:

- když je nabitý trakční akumulátor;

- když je zapnuté zapalování;

- když je zapalování vypnuté a cyklicky, pokud je hnací akumulátor dostatečně nabitý.

Viz odstavec „12 V akumulátor“ v kapitole 4.

Symbol A označuje elektrické prvky ve vozidle, které mohou představovat ohrožení Vašeho bezpečí.

Elektrický obvod „58 voltů“

Elektrický obvod poznáte podle kabeláže oranžové barvy a podle prvků označených symbolem .

Systém pohonu elektrického vozidla používá stejnosměrného napětí o hodnotě cca 58 voltů. Tento systém může být zahřátý při běžícím motoru i po vypnutí zapalování.

Veškeré zásahy do elektrického systému ve vozidle (součástky, kabely, konektory, hnací akumulátor) nebo jeho úpravy jsou přísně zakázány z důvodu rizik, která mohou znamenat pro vaši bezpečnost. Kontaktujte značkový servis.

Hrozí nebezpečí požáru, popálenin nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou vést k vážnému zranění.

Hluk

Elektrická vozidla jsou velmi tichá. Nejste na to pravděpodobně ještě zvyklí a nejsou na to zvyklí ani ostatní účastníci silničního provozu. Je pro ně těžké rozeznat, zda se vozidlo pohybuje.

Doporučujeme vám mít neustále na paměti, že je vozidlo vybaveno houkačkou, a používat ji, zejména pokud jedete městem nebo při couvání a parkování (viz informace v odstavci „Houkačka“ v kapitole 1).

Protože je motor tichý, budete slyšet zvuky, na které nejste zvyklí (aerodynamický hluk, pneumatiky atd.).

Během nabíjení může vozidlo vydávat různé zvuky (ventilátor, relé atd.).

Protože je vaše elektrické vozidlo tiché, vystupujete-li, vždy ověřte, že je aktivována ruční brzda a vypnuté zapalování.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Způsob jízdy

Jakmile zvednete nohu z pedálu plynu během zpomalování, motor generuje elektrický proud, který je použit na dobíjení hnacího akumulátoru. Více informací naleznete v kapitole 2, část „Ekonometr“.

Brzdění elektrickým motorem je mnohem efektivnější než brzdění motorem vznětovým nebo zážehovým.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Nebezpečí zablokování pedálů.

Z bezpečnostních důvodů uzpůsobte svůj styl jízdy jízdním podmínkám a vyhněte se náhlému otáčení volantu, především v prudkém svahu a na kluzkém povrchu.

Nedodržení těchto doporučení může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

Hrozí nebezpečí nehody nebo vážného zranění.

Přítomnost spolujezdce ovlivňuje vyvážení vozidla, přilnavost k vozovce a zvyšuje brzdnou vzdálenost.

Uzpůsobte svůj styl jízdy jízdním podmínkám a vyhněte se prudkým jízdním manévrům, které by mohly vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody nebo vážného zranění.

Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Pokud hladina vody dosáhne k podlaze vozidla, vozidlo nenabíjejte. Obraťte se na značkový servis.

Riziko úrazu elektrickým proudem, který může způsobit smrt.

Zvláštní případy

- Při velmi vysoké venkovní teplotě se zapne nouzový režim. Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce. Tento režim snižuje výkon vozidla a může vést k jeho znehybnění. Doporučujeme vozidlo zastavit a nechat elektrický systém vychladnout, dokud kontrolka nezhasne. Výkon vozidla se poté obnoví.

- Po maximálním nabití hnacího akumulátoru a v průběhu prvních kilometrů jízdy vozidlem nebo při velmi nízké venkovní teplotě je účinnost brzdění motorem dočasně snížena. Této okolnosti je třeba přizpůsobit způsob jízdy.

Brzdění motorem však v žádném případě nemůže nahradit brzdění pomocí sešlápnutí pedálu brzdy.