Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna omezené rychlosti (+).

3 Snížení omezené rychlosti (-).

4 Aktivace s vyvoláním rychlosti omezovače uložené do paměti (R).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (O).

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 na straně . Kontrolka 6 se rozsvítí oranžově a na ovládacím panelu se objeví zpráva „OMEZ RYCHLOSTI“ spolu s čárkami udávajícími, že funkce omezovače rychlosti je zapnutá a čeká na uložení omezené rychlosti.

Pro uložení současné rychlosti stiskněte spínač 2 (+): omezená rychlost se zobrazí místo čárek.

Minimální uložená rychlost bude 30 km/h.

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost uložena v paměti, až do dosažení této rychlosti je řízení obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, další sešlápnutí pedálu plynu neumožní překročení programované rychlosti, s výjimkou naléhavých případů (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (+) pro zvýšení rychlosti;

- spínače 3 (-) pro snížení rychlosti.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze kdykoliv překročit, a to následujícím způsobem: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení „tuhého bodu“ pedálu).

Při překračování rychlosti údaj o omezené rychlosti bliká na přístrojové desce a zní zvukový signál.

Poté uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

V případě výrazného klesání nemůže systém omezenou rychlost nadále udržet: Rychlost uložená do paměti bliká na přístrojové desce a v pravidelných intervalech se ozývá zvukový signál, který Vás na tuto skutečnost upozorňuje.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je uvedena do pohotovostního režimu po stisknutí spínače 5 (O). V tomto případě omezená rychlost zůstává uložena v paměti a zpráva „V PAMETI“ spolu s údajem o této rychlosti se zobrazí na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 4 (R).

Vypnutí funkce

Funkce omezovače rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena žádná rychlost. Zhasnutí oranžové kontrolky na přístrojové desce vypnutí funkce potvrdí.

Je-li omezovač v pohotovostním režimu, stisknutí spínače 2 (+) znovu aktivuje jeho funkci, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti: zaznamenána je rychlost, kterou vozidlo právě jede.