Zpět na seznam

NÁDRŽ NA ČINIDLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zajistěte soulad s předpisy, které platí ve vaší zemi.

Je třeba zdůraznit, že nedodržování platných předpisů může mít za následek postihy vůči majiteli vozidla.

Funkční princip

Činidlo je určeno pro vznětové motory vybavené systémem SCR (selektivní katalytické redukce). Použití činidla snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech.

Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy.

Kvalita činidel

Používejte pouze činidla, která splňují normu ISO 22241 a jsou v souladu se značkou uvedenou na štítku na příklopu hrdla nádrže.

Naplnění

Užitečný objem nádrže: přibližně 20 litrů nebo 24,7 litrů (podle vybavení vozidla).

S vypnutým zapalováním otevřete přední dveře vlevo, abyste mohli otevřít příklop A. Odšroubujte uzávěr 1.

Poznámka: je-li teplota nádrže vysoká, mohou z uzávěru unikat páry hydroxidu amonného.

Vozidlo vybavené funkcí Stop and Start

Chcete-li doplnit činidlo, musí být motor vypnutý (nikoli v pohotovostním stavu): vypněte motor (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Pokud se zobrazí zpráva „xxxKM ochrana doplnit AdBlue“, naplňte nádržku na činidlo a řiďte se pokyny k plnění.

Nebezpečí znehybnění vozidla.

Plnicí uzávěr: je specifický.

Pokud jej budete muset vyměnit, ujistěte se, že je stejný jako původní uzávěr. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky. Oblast tankování nemyjte vysokotlakým čisticím zařízením.

Pokyny ohledně použití

Nádrž lze naplnit u čerpací stanice. V ostatních případech je nutné si přečíst informace uvedené na nádobce činidla (např. plechovce nebo láhvi).

Při plnění s činidlem zacházejte opatrně. Mohou poškodit oděv, obuv, díly karosérie apod.

Pokud činidlo přeteče nebo kontaminuje lak, rychle zasaženou oblast vyčistěte velkým množstvím studené vody a měkkým hadříkem.

Poznámka: pokud činidlo krystalizuje, použijte měkkou houbu.

Za extrémně chladného počasí

Při mrazivém počasí natankujte nádrž činidla ihned, jakmile se rozsvítí kontrolka a zobrazí zpráva „Doplnit AdBlue před 1500 km“, nebo jakmile se u některých vozidel na přístrojové desce zobrazí zpráva „Doplnit AdBlue před 1200 km“.

Zvláštní případy

Činidlo zamrzá při teplotě cca pod −10 °C.

Pokud je kapalina zmrzlá, nepokoušejte se jí nádrž naplnit. Je-li potřeba činidlo doplnit nebo naplnit nádrž (svítí ), zaparkujte vozidlo na teplejším místě, aby činidlo roztálo. Jinak o doplnění činidla nebo naplnění nádrže na činidlo požádejte kvalifikovaného pracovníka.

Po doplnění činidla zkontrolujte řádné zavření uzávěru a krytu a nastartujte motor. Než se vydáte na cestu, NECHTE vozidlo 10 sekund STÁT se spuštěným motorem.

Pokud tak neučiníte, bude naplnění nádrže automaticky detekováno až po několika desítkách minut jízdy.

Dokud systém naplnění nádrže nezaregistruje, bude se stále zobrazovat zpráva „--- FILL ADBLUE“ a kontrolky budou svítit.

Činidlo nesmí zasáhnout oči ani kůži. Pokud by k takovému styku došlo, důkladně opláchněte postižené místo proudem čisté vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře.

Na žádné části systému není povoleno provádět jakékoli zásahy. Práce na systému smějí provádět pouze kvalifikovaní zaměstnanci sítě značky, aby se předešlo poškození.

Údržba / dojezd

Informace zobrazené na přístrojové desce může doprovázet zvukový signál.

Kontrolky

Zprávy

Co dělat

-

„ADBLUE LEVEL CORRECT“ (podle typu vozidla)

-

-

„Doplnit AdBlue před 2400 km“

Pokud se zpráva zobrazí při zapnutí zapalování, zbývající dojezdová vzdálenost je méně než 2 400 km.

Naplňte nádrž na činidlo nebo ji nechte naplnit resp. doplnit v autorizovaném servisu.

Rozsvítí se kontrolka .

„Doplnit AdBlue před 1500 km“ nebo podle typu vozidla „Doplnit AdBlue před 1200 km“

Pokud se při zapnutí zapalování zobrazí zpráva, zůstane při dojezdu mezi 1 500 km a 1 000 km svítit, nebo v závislosti na typu vozidla zůstane svítit při dojezdu mezi 1 200 km a 800 km.

Naplňte nádrž na činidlo nebo ji nechte naplnit resp. doplnit v autorizovaném servisu.

Údržba / dojezd

Informace zobrazené na přístrojové desce může doprovázet zvukový signál.

Kontrolky

Zprávy

Co dělat

Rozsvítí se kontrolka .

„xxxKM ochrana doplnit AdBlue“

Zpráva se zobrazí při zapnutí zapalování a opakuje se:

- cca každých 100 km mezi dojezdem 1 000 km a 200 km, nebo v závislosti na typu vozidla mezi 800 km a 200 km zůstane,

- přibližně každých 50 km, zbývající dojezdová vzdálenost je méně než 200 km.

V každém případě nádrž na činidlo co nejdříve naplňte nebo ji nechte naplnit v autorizovaném servisu.

bliká.

„0KM ochrana doplnit AdBlue“

Motor nelze spustit.

Aby bylo možno motor znovu nastartovat, musíte nádrž na činidlo doplnit sami.

Porucha systému

Rozsvícení níže popsaných integrovaných kontrolek doprovází zvukový signál.

Kontrolky

Zprávy

Hodnoty

Rozsvítí se kontrolky a ©.

„Zkontrolovat emisní systém“

Indikuje poruchu v systému. Co nejdříve se poraďte se zástupcem značky.

Rozsvítí se kontrolky a ©.

„xxxKM Ochrana emisní systém“

Signalizuje poruchu systému a skutečnost, že zbývá dojezd nižší než 1 000 km, nebo v závislosti na typu vozidla nižší než 800 km do okamžiku, kdy nebude možné vozidlo znovu nastartovat.

Toto upozornění se opakuje:

- vždy po 100 km, dokud nezbývá přibližně 200 km do okamžiku, kdy už vozidlo nebude možné nastartovat;

- vždy po 50 km, dokud nezbývá přibližně 200 km do okamžiku, kdy už vozidlo nebude možné nastartovat.

Co nejdříve se poraďte se zástupcem značky.

Rozsvítí se kontrolky a ©.

„0KM Ochrana emisní systém“

Indikuje, že po vypnutí zapalování nebude možné vozidlo znovu nastartovat. Kontaktujte značkový servis.