Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje. Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou, ...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro automatickou převodovku:

- převodovka je v poloze D, M nebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Pro mechanickou převodovku:

- Převodovka je na neutrálu (mrtvém bodě);

a

- spojkový pedál je volný. Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný;

a

- Rychlost vozidla je nižší než cca 5 km/h.

U všech vozidel:

Pokud je motor v pohotovostním režimu, kontrolka na přístrojové desce svítí. Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

Přepne-li se motor do pohotovostního režimu, posilovač řízení nemusí fungovat.

V takovém případě začne opět fungovat, když motor opustí pohotovostní režim nebo rychlost vozidla překročí cca 1 km/h (z kopce, svahu atd.).

Před opuštěním vozidla je nutné, aby byl motor vypnutý a nikoliv v pohotovostním režimu (více informací naleznete v odstavci „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Pokud vystoupíte z vozidla, upozorní Vás zvukový signál a zpráva „IGNITION OFF“, že motor je v pohotovostním režimu a není vypnutý.

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

V případě zablokování motoru během fungování systému sešlápněte na doraz spojku pro opětovné nastartování motoru.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro automatickou převodovku:

- pedál brzdy je nesešlápnutý, převodovka v poloze D nebo M;

nebo

- brzdový pedál je uvolněn při zařazeném převodovém stupni N s uvolněnou ruční brzdou;

nebo

- brzdový pedál je znovu sešlápnut při zařazeném převodovém stupni P nebo N se zataženou ruční brzdou;

nebo

- je zařazen převodový stupeň R;

nebo

- pedál akcelerace je sešlápnutý.

Pro mechanickou převodovku:

- převodovka je na neutrálu a je lehce sešlápnut spojkový pedál;

nebo

- Zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Zvláštnost: v závislosti na typu vozidla se na přístrojové desce na několik sekund zobrazí kontrolka Ä, pokud vypnete zapalování, když je motor v pohotovostním režimu.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou

Opětovné startování se může přerušit, pokud je pedál spojky uvolněn příliš rychle a je zařazen rychlostní stupeň.

Při čerpání paliva musí být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): motor bezpodmínečně vypněte (přejděte na odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ kapitoly 2).

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

u vozidel vybavených kartou:

- dveře u řidiče nejsou zavřené;

- bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.

u všech vozidel:

- zpětný chod byl zařazen;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- sklon je příliš prudký pro vozidla vybavená automatickou převodovkou;

- funkce „Jasný výhled“ je aktivována (viz odstavec „Automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- teplota motoru není dostatečná;

- systém odstraňování emisí se regeneruje;

- funkce „Zvýšené volnoběžné otáčky“ je aktivována (viz informace v odstavci „Zvýšené volnoběžné otáčky“ v kapitole 2);

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní vás, že motor nelze uvést do pohotovostního režimu.

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Zvláštnost vozidel vybavených kartou

Pokud je motor v pohotovostním režimu (dopravní zácpa, zastavení na semaforu apod.) a řidič si odepne pás, otevře své dveře nebo se zvedne ze sedadla, kontakt se přeruší.

Chcete-li systém Stop and Start opětovně spustit a znovu aktivovat, spusťte motor (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká;

- funkce „Jasný výhled“ je aktivována (viz odstavec „Automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 5 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Zpráva „Stop & Start neaktivní“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 spojená se spínačem se rozsvítí.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Zpráva „STOP AND START ACTIVATED“ se objeví na přístrojové desce a kontrolka 2 spojená se spínačem 1 zhasne.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Provozní závady

Když se na přístrojové desce objeví zpráva „Zkontrolovat Stop & Start“ spolu s rozsvícenou kontrolkou 2 spojenou se spínačem 1, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Zvláštnosti vozidel s dálkovým ovládáním

Některé z těchto podmínek zabrání automatickému znovuspuštění motoru při otevření:

- jedněch dveří u vozidel na klíč;

- dveří spolujezdce u vozidel s kartou.

Zvláštnost: pokud je motor v pohotovostním stavu, lze jej automaticky znovu nastartovat stisknutím spínače 1.

Před opuštěním vozidla je nutné, aby byl motor vypnutý a nikoliv v pohotovostním režimu (více informací naleznete v odstavci „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).