ZVLÁŠTNOSTI VOZIDEL SE VZNĚTOVÝM MOTOREM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Otáčky vznětového motoru

Vznětové motory jsou vybaveny vstřikovacím zařízením, který neumožní překročení maximálních otáček motoru při jakémkoliv zařazeném rychlostním stupni.

Jestliže se zobrazí zpráva „Check antipollution system“ a rozsvítí se kontrolky Ä a ©, obraťte se urychleně na značkový servis.

Při jízdě se může v závislosti na použitém druhu paliva vyskytnout bílý kouř.

Tento jev je způsoben automatickým čištěním částicového filtru a nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti vozidla.

Úplné spotřebování paliva

Po naplnění nádrže po úplném vypuštění paliva je třeba odvzdušnit palivový systém PALIVOVÁ NÁDRŽ před opětovným spuštěním motoru.

Štítek neprůhlednosti kouře motoru

1Informace na A štítku naleznete nalepené uvnitř motorového prostoru.

1 Výfukové emise dieselového motoru.

Opatření pro zimní období

Abyste zabránili poruchám během období mrazu:

- dbejte na to, aby byl váš akumulátor vždy řádně nabitý,

- dbejte na to, aby hladina nafty v nádrži neklesla příliš nízko, aby se zabránilo kondenzaci vodní páry, která se hromadí na dně nádrže.

Nezastavujte vozidlo a nenechávejte běžet motor na místech, kde by se hořlavé materiály, jako jsou tráva nebo listy, mohly dostat do styku s horkým výfukovým systémem.

Částicový filtr

Filtr pevných částic se používá k úpravě výfukových plynů vznětových motorů.

V závislosti na typu vozidla kontrolka zobrazená na přístrojové desce signalizuje, že filtr pevných částic se ucpává a je třeba ho vyčistit.

Pro provedení tohoto úkonu při rozsvícení kontrolky pokračujte v jízdě v souladu s podmínkami provozu a dodržujte předepsanou rychlost až do zhasnutí kontrolky. Je-li to možné, nenechte otáčky motoru klesnout pod 2000 ot/min.

Kontrolka by měla po 10 až 20 minutách zhasnout. DISPLEJE A UKAZATELE.

Zobrazení na přístrojové desce může být doprovázeno zvýšením otáček motoru a funkce chladicího systému za účelem vyčištění filtru pevných částic.

Poznámka: Kontrolka se může znovu zobrazit, pokud jízdní podmínky pro čištění filtru nebyly plně dosaženy. Pokud se vozidlo zastaví nebo otáčky motoru klesnou pod 2 000 ot/min, než kontrolka zhasne, může být nutné operaci opakovat.

Pro umožnění regenerace částicového filtru každých 200 km proveďte dlouhou jízdu (aspoň 20 minut).

Pokud dojde k zaplnění filtru, zobrazí se kontrolka © a, v závislosti na typu vozidla, kontrolka na přístrojové desce spolu se zprávou „Zkontrolovat vstřikování“. V takovém případě kontaktujte svého zástupce značky.

Pokud se rozsvítí kontrolka ® a, v závislosti na typu vozidla, kontrolka doprovázená zprávou „Riziko zničení motoru“ zastavte vozidlo, vypněte motor a obraťte se na svého zástupce značky.

Kontrolka ® signalizuje nutnost okamžitě a bezpodmínečně kvůli bezpečí zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu. Kontaktujte značkový servis.