Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ VOZIDLO: nabíjení

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Všechny otázky týkající se vybavení nezbytného pro nabíjení Vám zodpoví zástupce značky.

Důležitá doporučení pro nabíjení Vašeho vozidla

Přečtěte si, prosím pozorně tyto rady. Nedodržení těchto rad může vést k nebezpečí vzniku požáru, vážných zranění nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Nabíjení

Během nabíjení vozidla na vozidle nic neprovádějte (mytí, zásahy do motoru apod.).

V případě výskytu vody, známek koroze nebo cizích těles v konektoru nabíjecího kabelu nebo v zásuvce ve vozidle vozidlo nenabíjejte. Hrozí nebezpečí požáru.

Nesahejte rukou na kontakty kabelu, do domácí zásuvky nebo do zásuvky pro nabíjení vozidla, ani do nich nestrkejte žádné předměty.

Nikdy nezapojujte nabíjecí kabel do adaptéru, rozdvojky nebo do prodlužovacího kabelu.

Je zakázáno k nabíjení používat generátorů.

Nedemontujte ani nemodifikujte zásuvku pro nabíjení vozidla ani nabíjecí kabel. Hrozí nebezpečí požáru.

Nabíjecí systém během nabíjení nijak neupravujte ani do něj nezasahujte.

V případě nárazu, a to i mírného, do krytky nabíjení nebo záklopky, nechte tyto co nejdříve zkontrolovat zástupcem značky.

Věnujte pozornost nabíjecímu kabelu: Nešlapejte na něj, nenamáčejte jej do vody, netahejte za něj, chraňte jej před nárazem atd.

Pravidelně kontrolujte, že je nabíjecí kabel v dobrém stavu.

V případě poškození nabíjecího kabelu (koroze, zhnědnutí, naříznutí apod.), jednotky nebo zásuvky elektrického nabíjení vozidla tato zařízení nepoužívejte. Obraťte se na zástupce značky, který Vám poskytne náhradní.

V případě, že se neaktivuje blokovací mechanismus krytky nabíjení nebo a odblokuje se nabíjecí elektrická zásuvka vozidla, obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Nabíjecí kabel A

Tento kabel je specifický pro vaše vozidlo a je navržen pro připojení k síťovým zásuvkám nebo veřejným terminálům za účelem standardního nabíjení hnacího akumulátoru.

Nabíjecí kabel B

Kabel umožňuje:

- při běžném používání do zásuvky používané pouze pro vozidlo (nabíjení 14 A/16 A);

- příležitostné nabíjení z domácí zásuvky, např. pokud nejste doma (nabíjení proudem 8 A).

Zásuvky musí být osazeny v souladu s pokyny dodanými spolu s nabíjecím kabelem B.

Před použitím nabíjecího kabelu si vždy pečlivě přečtěte pokyny k jeho použití B.

Doporučujeme používat nabíjecí kabel, který umožní nabít hnací baterii zcela běžným způsobem.

Všechny nabíjecí kabely jsou uloženy v zavazadlovém prostoru vozidla. ZAVAZADLOVÝ PROSTOR, ZADNÍ ODKLÁDACÍ PLOCHA.

Nenechávejte nikdy ve skříňce volně zavěšený kabel. Kabel připevněte pomocí háčků C.

Pokud se na nabíjecím kabelu vyskytne v průběhu nabíjení porucha (na stanici D se rozsvítí červená kontrolka), okamžitě nabíjení zastavte. Více informací naleznete v pokynech pro použití kabelu.

Důležitá doporučení pro nabíjení Vašeho vozidla

Přečtěte si, prosím pozorně tyto rady. Nedodržení těchto rad může vést k nebezpečí vzniku požáru, vážných zranění nebo úrazů elektrickým proudem, které mohou způsobit smrt.

Výběr nabíjecího kabelu

Běžné nabíjecí kabely, které se dodávají společně s vozidlem, jsou navržené výhradně pro tento typ vozidla. Kabel je navržen tak, aby chránil uživatele před možným smrtelným úrazem elektrickým proudem a s ním souvisejícím nebezpečím požáru.

Nepoužívejte s nabíjecími kabely předchozích vozidel, které nejsou k danému použití přizpůsobeny.

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno používat jiný nabíjecí kabel než ten, který doporučuje výrobce. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete nebezpečí vzniku požáru či nebezpečí možného smrtelného poranění elektrickým proudem. Informace o tom, který nabíjecí kabel se hodí pro vaše vozidlo, získáte ve značkovém servisu.

Pomocí nabíjecího kabelu B

Pečlivě si přečtěte pokyny dodané s nabíjecím kabelem. Dozvíte se v nich o bezpečnostních opatřeních, která je nezbytné při používání výrobku dodržovat. V pokynech jsou také uvedeny technické parametry, které je nutné dodržet při montáži nabíjecí zásuvky.

Způsob instalace

Napájecí systémy

Používejte pouze nabíjecí terminály, které odpovídají normě IEC 61851-1, a připojovací body chráněné:

- systémem na reziduální diferenční proud o 30 mA typu A specifickým pro použitou zásuvku;

- zařízením nadproudové ochrany;

- ochranou proti přepětí způsobenému bleskem na exponovaných místech (IEC 62305-4).

Nabíjecí zásuvka

Konkrétní síťovou zásuvku si nechte nainstalovat odborníkem.

V případě domácího nabíjení

Nechejte kvalifikovaného odborníka zkontrolovat, zda všechny zásuvky, ke kterým připojujete nabíjecí kabel, odpovídají normám a předpisům platným ve příslušné zemi, že vyhovují specifikacím popsaným výše v informacích v části „Napájecí systémy“.

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám

Střídavý proud (AC)

V případě, že je tento údaj uveden na krytce nabíjení vozidla, postupujte dle pokynů uvedených níže.

Před připojením nabíjecího kabelu zkontrolujte, zda:

- barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 1 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 4 kabelu;

- barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 3 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 5 kabelu.

Typ nabíjení

Střídavý proud (AC)

Připojení

Nabíjecí terminál 1/ nabíjecí kabel 4

Vozidlo 3/ nabíjecí kabel 5

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (ve všech ostatních případech se poraďte s autorizovaným prodejcem).

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (pokračování)

Stejnosměrný proud (DC)

V případě, že je tento údaj uveden na krytce nabíjení vozidla, postupujte dle pokynů uvedených níže.

Před připojením nabíjecího kabelu se ujistěte, že barva a jedno z písmen na vstupní zástrčce 3 odpovídají barvě a jednomu z písmen na konci 5 nabíjecího kabelu.

Typ nabíjení

Stejnosměrný proud (DC)

Připojení

Vozidlo 3/ nabíjecí kabel 5

Typy nabíjení, které vyhovují evropským normám (ve všech ostatních případech se poraďte s autorizovaným prodejcem).

Elektrická přípojka 3

Poznámka: v případě zasněžení smeťte sníh ze zásuvky nabíjení vozidla na straně spolujezdce, než kabel připojíte nebo odpojíte.

Vniknutí sněhu totiž může zablokovat vložení zástrčky nabíjecího kabelu.

Vozidlo je vybaveno dvěma nabíjecími zásuvkami umístěnými na straně spolujezdce v přední části vozidla:

- zásuvka E pro nabíjení do 22 kW;

- zásuvka F, podle typu vozidla, pro rychlé nabíjení.

Uvnitř nabíjecí klapky jsou také dvě tlačítka:

- tlačítko 6 odemkne nabíjecí kabel;

- tlačítko 7 spouští okamžité nabíjení vozidla.

Opatření

Aby se prodloužila životnost baterie, doporučuje se při každodenním používání nabíjet vozidlo na 80% kapacity.

Nenabíjejte ani neparkujte vozidlo v extrémních teplotních podmínkách (horko nebo zima).

V krajních podmínkách může spuštění nabíjení trvat i několik minut (čas, který hnací baterie potřebuje k tomu, aby zchladla nebo se zahřála).

Pokud vozidlo stálo déle než sedm dní v prostředí s teplotou nižší než −25 °C, nemusí se nabití hnací baterie zdařit.

Pokud vozidlo stálo déle než tři měsíce a úroveň nabití akumulátoru se po celou tuto dobu blížila nule, nemusí se nabití akumulátoru zdařit.

Dostupná hladina nabití závisí na teplotě akumulátoru. Mezi zastavením a opětovným nastartováním vozidla proto můžete zaznamenat rozdíl, je-li akumulátor studený nebo teplý.

Životnost hnacího akumulátoru zachováte, nebudete-li vozidlo s vysokou úrovní nabití akumulátoru nechávat odstavené déle než jeden měsíc - zvláště v období s velmi vysokými teplotami.

Upřednostňujte nabíjení hnacího akumulátoru po jízdě a/nebo na temperovaném místě. V opačném případě může nabíjení trvat déle nebo může být nemožné.

Je vhodné dobíjet vozidlo po jízdě, pokud je nízká hladina nabití (< 25%) a teplota je pod nulou.

Doporučení

- Při horkém počasí upřednostňujte parkování a nabíjení vozidla na stinném nebo krytém místě;

- nabíjení je možné, když prší nebo sněží;

- zapnutá klimatizace prodlužuje dobu požadovanou pro nabití vozidla.

V případě, že chybí ochrana před přepětím, nedoporučujeme nabíjet vozidlo v bouřlivém počasí (blesk...).

Nabíjení hnacího akumulátoru

Stojící vozidlo, vypnuté zapalování:

- použijte nabíjecí kabel 2 umístěný v úložném prostoru zavazadlového prostoru vozidla;

- stiskněte krytku nabíjení 8, abyste ji odemkli. Rozsvítí se bílá kontrolka 9;

- připojte kabel k napájecímu zdroji;

- uchopte kliku 10;

- připojte kabel k vozidlu. Kontrolka 9 bliká žlutě;

- Poté, co zaslechnete cvaknutí, ověřte, že je nabíjecí kabel správně zapojený. Provedete to lehkým zatažením za madlo 10;

- pokud jste naprogramovali odložené nabíjení a chcete začít nabíjet hned, stiskněte tlačítko 7 a nabíjení spustíte KLIMATIZACE: programování.

Nabíjecí kabel se v konektoru vozidla automaticky zamkne. To znemožňuje odpojení kabelu z vozidla.

Pokud je krytka nabíjení otevřená nebo není správně zavřená, zobrazí se na přístrojové desce v závislosti na vozidle zpráva „Víčko dobíjení otevřeno“.

Nepoužívejte při dobíjení vozidla krytku nabíjení 8 k zavěšení nabíjecího kabelu 2.

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel plně rozvinutý. Omezíte tak jeho zahřívání.

Nepoužívejte prodlužovačku, rozdvojku ani adaptér.

Hrozí nebezpečí požáru.

Pokud jste právě přijali aktualizaci systému prostřednictvím multimediálního systému, bude nabíjení trakčního akumulátoru odloženo nebo zrušeno.

Před připojením nabíjecího kabelu k vozidlu vyčkejte na dokončení aktualizace. Další informace o aktualizacích systému naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Kontrolka během nabíjení 9 bliká modře.

Když začne nabíjení, na přístrojové desce se zobrazují následující údaje:

- kontrolka hladiny nabití akumulátoru 12,

Doba nabíjení hnacího akumulátoru závisí na množství energie, která v akumulátoru zůstala, a na výkonu nabíjecího terminálu. Údaje se zobrazují během nabíjení na přístrojové desce DISPLEJE A UKAZATELE.

Poznámka: za určitých podmínek může být skutečná doba nabíjení delší než doba zobrazená na přístrojové desce. Závisí to na::

- kvalitě elektrické sítě;

- počáteční úrovni nabití;

- vnější teplotě, které může být příliš nízká;

- ...

V případě problému s nabíjecím kabelem jej doporučujeme nahradit kabelem, který odpovídá původnímu kabelu. Obraťte se na autorizovaný servis.

- rychlost nabíjení akumulátoru,

- odhad zbývající doby nabíjení (tento údaj se po překročení 95 % hladiny nabití již nezobrazuje),

- kontrolka 11 signalizuje, že vozidlo je připojeno ke zdroji napájení;

- dojezdová vzdálenost vozidla bude záviset na úrovni nabití.

Zobrazení na přístrojové desce po několika vteřinách zmizí. Znovu se na přístrojové desce zobrazí při otevření dveří.

Po dokončení nabíjení se trvale 9 rozsvítí zelená kontrolka.

Není nutné čekat s nabíjením vozidla do chvíle, kdy bude vybité na rezervu.

Funkční problémy

Pokud kontrolka 9 svítí nepřetržitě červeně, kontaktujte autorizovaný servis.

Bezpečnostní opatření, na něž je třeba dbát při odpojení napájení

- Pro uvolnění nabíjecího kabelu z vozidla stiskněte tlačítko 6 nebo stiskněte a přidržte tlačítko odemykání dveří na kartě;

- uchopte kliku 10;

- odpojte nabíjecí kabel 2 od vozidla;

- krytku nabíjení 8 zajistíte zavřením a zatlačením;

- odpojte kabel 2 od zdroje napájení 1;

- kabel 2 uschovejte v úložném prostoru zavazadlového prostoru vašeho vozidla.

Poznámka: bezprostředně po ukončení dlouhého nabíjení hnacího akumulátoru může být nabíjecí kabel horký. K manipulaci použijte madel.

Při odpojování je nezbytně nutné dodržovat pořadí jednotlivých kroků.

Po stisknutí tlačítka pro uvolnění nabíjecího kabelu budete mít asi 30 sekund na jeho odpojení, než bude znovu uzamčen.

Štítek 13

Na štítku 13 umístěném na krytce nabíjení 8 jsou uvedeny podrobnosti o tom, jak stavy varovné kontrolky charakterizují postup nabíjení 9:

- bliká žlutě: kabel je připojen k vozidlu a systém provádí kontroly;

- bliká modře: probíhá nabíjení;

- nepřetržitě svítí modře: je aktivováno programování nabíjení;

- nepřetržitě svítí zeleně: vozidlo je plně nabito;

- bliká červeně: provozní porucha.

Štítek 13 umístěný na pravé straně vám připomene následující pokyny:

- nemyjte krytku nabíjení vysokotlakým proudem vody;

- se stojícím vozidlem můžete otevřít ventil a nabíjecí krytku;

- za jízdy vozidla musí být ventil a krytka nabíjení uzavřeny;

- otevřete krytku pro připojení nabíjecího kabelu;

- po odpojení krytku znovu zavřete;

- připojte kabel k domácí zásuvce či nabíjecímu terminálu se střídavým napětím nebo k rychlonabíjecímu terminálu;

- další informace o nabíjení najdete v uživatelské příručce k vozidlu.