Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Obrysová světla

Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2.

Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Boční obrysová světla

(podle vybavení vozidla)

Umožňují ostatním účastníkům silničního provozu rozeznat obrys vozidla.

Rozsvítí se při aktivaci obrysových světel.

Funkce rozsvícení denních světel

Denní světla se rozsvítí automaticky bez manipulace páčkou 1 , když nastartujete motor, a zhasnou se při vypnutí motoru.

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Automatická funkce

(podle vybavení vozidla)

Otáčejte kroužkem 3 až do uvedení symbolu AUTO proti značce 2: při běžícím motoru se automaticky rozsvítí nebo zhasnou tlumená světla, v závislosti na intenzitě vnějšího světla bez působení na páčku 1.

Před noční jízdou zkontrolujte řádnou funkčnost elektrických zařízení a seřiďte světlomety (pokud vozidlo není naloženo obvyklým způsobem). SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ. Vždy dbejte na to, aby světla nebyla zacloněna (nečistota, bláto, sníh, převážené předměty atd.).

Funkce „Doprovodné vnější osvětlení“

Tato funkce umožňuje přechodně rozsvítit tlumená světla (pro osvětlení otevření vrat apod.).

Při vypnutém motoru, zhasnutých světlech a  s kroužkem 3 v poloze AUTO přitáhněte páčku 1 k sobě. Tlumená světla se rozsvítí na dobu přibližně jednu minutu. Pro prodloužení této doby můžete přitáhnout páčku až čtyřikrát (celkový čas je omezen přibližně na čtyři minuty).

Vypnutí osvětlení ještě před jeho automatickým vypnutím provedete otočením kroužku 3 do kterékoli polohy a poté vrácením do polohy AUTO.

V případě stání na svažující se straně vozovky mohou být při otevření dveří zavazadlového prostoru zakryta zadní světla. Všechny ostatní účastníky silničního provozu jste povinni upozornit na přítomnost Vašeho vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalších pomůcek popsaných v místních předpisech země, v níž se nacházíte.

á Dálková světla

Při rozsvícených tlumených světlech zatáhněte za páčku 1. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Pro návrat do polohy pro tlumená světla páčku 1 opět přitáhněte směrem k sobě.

Automatická dálková světla

U některých typů vozidel tento systém rozsvěcí a zhasíná dálková světla automaticky. Používá kameru umístěnou za vnitřním zpětným zrcátkem pro detekci vozidel před vámi a vozidel jedoucích z protisměru.

Dálková světla se rozsvítí automaticky pokud:

- osvětlení vně vozidla je slabé;

- není detekováno žádné jiné vozidlo ani osvětlení;

- rychlost vozidla překročí cca 45 km/h.

Pokud není splněna jedna z výše uvedených podmínek, systém přepne na potkávací světla.

Poznámka: ujistěte se, že čelní sklo není znečištěné (nečistoty, bláto, sníh zamlžení atd.).

Systém může být za určitých podmínek rušen, zejména :

- při extrémních klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha atd.);

- zakryté čelní sklo nebo kamera;

- pokud má vozidlo jedoucí před Vámi nebo proti Vám málo viditelné nebo zakryté osvětlení;

- špatné seřízení předních světlometů;

- reflexní systémy;

- ...

Noční používání přenosného navigačního systému umístěného pod kamerou v oblasti čelního skla může rušit fungování systému „automatická dálková světla“ (riziko odlesků na čelním skle).

Automatická dálková světla (pokračování)

Aktivace/deaktivace

Aktivace automatických dálkových světel:

- otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví symbol AUTO proti značce 2;

- přitáhněte páčku 1 k sobě;

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Deaktivace automatických dálkových světel:

- znovu přitáhněte páčku 1 k sobě;

- nebo otočte kroužkem 3 do jiné polohy než AUTO.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Funkční problémy

Pokud se zobrazí zpráva „Zkontrolovat osvětlení“ doprovázená kontrolkou © a kontrolka k bliká na přístrojové desce, značí to poruchu osvětlení.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Systém „automatická dálková světla“ v žádném případě nenahradí ostražitost a zodpovědnost řidiče s ohledem na osvětlení vozidla a na přizpůsobení se světelným podmínkám, viditelnosti a dopravní situaci.

Vždy po spuštění motoru systém znovu aktivujete přitažením páčky 1 k sobě a jejím opětovným zatlačením.

g Přední mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 4 páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 5.

Přední mlhová světla fungují pouze při aktivovaném vnějším osvětlení. Na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Zadní mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 4 páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 5.

Zadní mlhová světla fungují pouze při aktivovaném vnějším osvětlení. Na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Abyste neobtěžovali ostatní účastníky silničního provozu, nezapomeňte tato světla vypnout, nebude-li již jejich použití nezbytné.

Zhasnutí vnějšího osvětlení způsobí zhasnutí zadních mlhových světel nebo návrat do polohy předních mlhových světel (pokud je jimi vozidlo vybaveno).

Zhasnutí

Světla zhasnou po zastavení motoru, při otevření dveří řidiče, nebo při zamknutí vozidla. V tomto případě se při následujícím spuštění motoru světla znovu rozsvítí v poloze kroužku 3.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

V případě rozsvícení světel po vypnutí motoru se při otevření dveří řidiče ozve zvukový signál jako připomínka, že zůstala rozsvícena světla (aby se zabránilo vybití akumulátoru).