BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivace airbag spolujezdce vpředu

(u vozidel, která jsou jimi vybavena)

Před instalací dětské sedačky na sedadlo předního spolujezdce:

- zkontrolujte, zda lze na toto sedadlo dětskou sedačku instalovat;

- Je nezbytné deaktivovat airbag pro dětské sedačky zády ke směru jízdy.

Postup vypnutí airbag: u stojícího vozidla s vypnutým zapalováním stiskněte a otočte zámkem 1 do polohy OFF.

Když je zapalování zapnuté, povinně zkontrolujte, zda na centrálním displeji svítí kontrolka ¹ 2, a podle typu vozidla, zda se zobrazí zpráva „PASSENGER AIRBAG OFF“.

Tato kontrolka zůstane trvale rozsvícena, aby bylo potvrzeno, že můžete instalovat dětskou sedačku.

Aktivaci nebo deaktivaci airbagu předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se airbag nachází podle polohy zámku, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu na místě spolujezdce vpředu a dětské sedačky umístěné zády ke směru jízdy NIKDY NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, kde je AKTIVOVANÝ čelní AIRBAG. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Tyto instrukce Vám připomíná označení na přístrojové desce a štítky A na každé straně sluneční clony spolujezdce 3 (například výše uvedený štítek).

VÝSTRAHA

Z důvodu neslučitelnosti spuštění airbagu spolujezdce vpředu a umístěním dětské sedačky zády ke směru jízdy, NIKDY neinstalujte dětský zádržný systém zády ke směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce, které je vybaveno AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. To by mohlo způsobit SMRT DÍTĚTE nebo VÁŽNÁ ZRANĚNÍ.

Aktivace airbag spolujezdce vpředu

Když odstraníte dětskou sedačku ze sedadla předního spolujezdce, opět airbag aktivujte, abyste zajistili ochranu spolujezdce vpředu v případě nárazu.

Pro opětovnou aktivaci airbag: při zastaveném vozidles vypnutým zapalováním stlačte a otočte zámek 1 do polohy ON.

Při zapnutém zapalování bezpodmínečně zkontrolujte, zda je kontrolka ¹ zhasnuta.

airbag předního spolujezdce je aktivovaný.

Provozní závady

V případě poruchy systému aktivace/deaktivace airbag spolujezdce vpředu je instalace dětské sedačky zády ke směru jízdy na sedadlo předního spolujezdce zakázána.

Rovněž se nedoporučuje použít toto místo pro spolujezdce.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Aktivaci nebo deaktivaci airbagu předního spolujezdce provádějte, jen když vozidlo stojí a je vypnuté zapalování.

V případě manipulace během jízdy se rozsvítí kontrolky å©.

Abyste zjistili, v jakém stavu se nyní airbag nachází, vypněte zapalování a poté jej znovu zapněte.