Zpět na seznam

ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI A ASISTENCI ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla mohou být tvořena:

- protiblokovacího systému kol (ABS);

- dynamické kontroly stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzovým systémem;

- asistence řízení s přívěsem;

- brzdového asistenta;

- nouzové aktivní brzdění;

- kontroly přilnavosti;

- pomocného systému pro rozjezd do svahu.

Ostatní pomocné systémy řízení jsou popsány na následujících stranách.

Protiblokovací systém (ABS)

Při intenzivním brzdění umožňuje ABS předejít zablokování kol a tedy zvládnout brzdnou dráhu a udržet si kontrolu nad vozidlem.

Za těchto podmínek jsou během brzdění možné vyhýbací manévry. Navíc tento systém umožňuje optimalizovat brzdné dráhy především na málo přilnavém povrchu (vlhká silnice atd.).

Každá aktivace zařízení se projeví zachvěním brzdového pedálu. ABS v žádném případě nezlepšuje „fyzikální“ vlastnosti spojené s přilnavostí pneumatik na vozovce. Je tedy třeba nadále povinně dodržovat pravidla opatrnosti (vzdálenost mezi vozidly atd.).

Anomálie funkce:

- Kontrolky © a x rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „CHECK ABS“, „CHECK ESC“: došlo k deaktivaci ABS, ESC a asistence nouzového brzdění. Brzdění je i nadále zajištěno;

- Kontrolky x, D, © a ® rozsvícené na přístrojové desce a doprovázené zprávou „BRAKING FAULT“: jde o signalizaci poruchy brzdového systému.

V obou případech kontaktujte svého zástupce značky.

V případě nouze se doporučuje silně a souvisle sešlápnout pedál. Není třeba brzdit přerušovaně. ABS moduluje použitou sílu v brzdovém systému.

Brzdění je částečně zajištěno. Je však nebezpečné prudce brzdit, je nezbytné vozidlo ihned zastavit v souladu s podmínkami silničního provozu. Kontaktujte značkový servis.

Dynamická kontrola stability (ESC) s kontrolou nedotáčivosti a protiprokluzový systém

Dynamická kontrola stability ESC

Tento systém pomáhá kontrolovat dráhu vozidla v kritických jízdních podmínkách (vyhnutí se překážce, ztráta přilnavosti v zatáčce apod.).

Funkční princip

Snímač na volantu umožňuje zjistit jízdní dráhu požadovanou řidičem.

Ostatní snímače rozmístěné ve vozidle měří skutečnou dráhu.

Tento systém porovnává vůli řidiče se skutečnou dráhou vozidla, kterou v případě potřeby upravuje působením na brzdy některých kol a/nebo na výkon motoru. Když je systém v činnosti, bliká na přístrojové desce kontrolka .

Kontrola nedotáčení

Tento systém optimalizuje působení ESC v případě výrazného nedotáčení (ztráta přilnavosti přední nápravy).

Protiprokluzový systém

Tento systém umožňuje omezit prokluz hnacích kol při rozjíždění, zrychlení nebo zpomalení.

Funkční princip

Pomocí snímačů kol systém stále měří a porovnává rychlost hnacích kol a zpomaluje je. Má-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho brzdí, dokud jeho rychlost není kompatibilní s úrovní přilnavosti pod kolem.

Systém působí rovněž na otáčky motoru podle přilnavosti povrchu pod koly, nezávisle na sešlápnutí pedálu akcelerace.

Funkční porucha

Jakmile systém zjistí funkční poruchu, rozsvítí se na přístrojové desce zpráva „CHECK ESC“ a kontrolky © a . V takovém případě se ESC a protiprokluzový systém deaktivují.

Obraťte se na značkový servis.

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Asistence řízení s přívěsem

Tento systém pomáhá ovládat vozidlo v případě, že táhne přívěs. Detekuje výkyvy způsobené tažením přívěsu ve zvláštních podmínkách jízdy s přívěsem.

Funkční podmínky

- Tažné zařízení musí schválit značkový servis;

- světelný kužel musí schválit značkový servis;

- přívěs musí být připojený na vozidlo.

Funkční princip

Funkce stabilizuje vozidlo pomocí:

- asymetrického brzdění předních kol, které redukuje výkyvy způsobené přívěsem;

- brzděním všech čtyř kol a omezením točivého momentu motoru za účelem snížení rychlosti vozidla až do chvíle, kdy výkyvy ustanou.

Informuje Vás o tom kontrolka blikající na přístrojové desce.

Systém pro nouzové brzdění

Jedná se o doplňkový systém k ABS, který pomáhá zkrátit brzdnou dráhu vozidla.

Funkční princip

Systém umožňuje detekovat situaci nouzového brzdění. V tomto případě vyvine posilovač brzd maximální účinek a může spustit brzdění ABS.

Brzdění ABS je prováděno, dokud není uvolněn brzdový pedál.

Rozsvícení nouzových světel

Podle verze vozidla se mohou při velkém zpomalení rozsvítit nouzová světla.

Funkční problémy

Jakmile systém objeví provozní poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „CHECK ABS“ doprovázená kontrolkou ©.

Obraťte se na značkový servis.

Nouzové aktivní brzdění

Za pomoci radaru 1 systém určuje vzdálenost, která jej odděluje od vozidla před ním, a upozorní řidiče, pokud existuje nebezpečí čelní srážky. Může samovolně zabrzdit vozidlo, aby omezil škody vzniklé srážkou.

Poznámka: dbejte na to, aby radar 1 nebyl zakrytý (nečistoty, bláto, sníh atd.).

Funkce

Pokud při jízdě (při rychlosti mezi 15 a 100 km/h) dojde k situaci, při které hrozí srážka s jiným vozidlem, na přístrojové desce se červeně rozbliká varovná kontrolka a zazní zvukový signál.

Pokud řidič sešlápne brzdový pedál a systém stále detekuje nebezpečí srážky, varovná kontrolka na přístrojové desce bude stále blikat a navíc zazní zvukový signál, dokud systém nepřestane nebezpečí srážky detekovat.

Pokud řidič okamžitě po výstraze nezareaguje a pokud se srážka blíží, systém aktivuje brzdění.

Systém rozpozná pouze vozidla jedoucí v silničním provozu stejným směrem. Zvláště se může stát, že systém nerozpozná motocyklisty, jelikož je velmi obtížné předvídat jejich dráhu.

Aktivace/deaktivace systému

S vozidlem v klidu a při zapnutém zapalování:

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro výběr funkce „AEBS ACTIVE“ na displeji 2;

- dlouhým stiskem tlačítka 3 nebo 4 po dobu cca 3 sekund systém deaktivujete. Zobrazí se oznámení „AEBS DEACTIVATED“ a na přístrojové desce se rozvítí kontrolka a pro potvrzení deaktivace systému zůstane rozsvícena.

Dalším dlouhým stisknutím jednoho z tlačítek 3 nebo 4 se systém znovu aktivuje. Zobrazí se zpráva „AEBS ACTIVE“ a kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Systém se znovu aktivuje při každém dalším zapalování vozidla.

Podmínky zabraňující spuštění systému

Systém se nemůže aktivovat:

- pokud je páka převodovky v poloze neutrálu nebo mrtvého bodu;

- pokud je parkovací brzda aktivována;

- v zatáčce.

Funkční problémy

Rozsvícené kontrolky na přístrojové desce doprovázené zprávou „WARNING AEBSCHECK“ upozorňují na poruchu systému. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Když systém zjistí, že tato funkce není k dispozici, rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce a zůstane rozsvícena spolu se zprávou „WARNING AEBS DISABLED“.

Existují dvě možnosti:

- Systém je dočasně vyřazen z provozu (např.: radar je zakryt špínou, blátem, sněhem apod.). V takovém případě zaparkujte vozidlo a vypněte motor. Vyčistěte oblast dosahu radaru. Při příštím spuštění motoru kontrolka zhasne a zpráva zmizí;

- Pokud tomu tak není, může být příčinou něco jiného. Obraťte se na autorizovaný servis.

Nouzové aktivní brzdění

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru, což může ovlivnit jeho výkon. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakýkoliv zásah v okolí radaru (opravy, výměny, opravy laku) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné klimatické podmínky (sníh, kroupy, námraza apod.).

Nebezpečí neúmyslného brzdění.

Nouzové aktivní brzdění

Omezení funkčnosti systému

- Vozidlo jedoucí v opačném směru nespustí žádnou výstrahu ani žádnou akci spuštění systému.

- Oblast radaru musí zůstávat čistá a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Systém nemůže reagovat na vozidla malých obrysových rozměrů, jako jsou motocykly a jízdní kola, stejně efektivně jako na jiné vozidla.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- brzdová světla nefungují;

- přední část vozidla utrpěla náraz nebo byla poškozena;

- vozidlo je taženo (odstranění poruchy).

Přerušení funkce

Funkci aktivního brzdění můžete kdykoli přerušit krátkým sešlápnutím pedálu akcelerace nebo prudkým pohybem volantu při úhybném manévru.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Kontrola přilnavosti

Pokud je jí vozidlo vybaveno, umožňuje kontrola přilnavosti zjednodušit kontrolu nad vozidlem na vozovkách se sníženou přilnavostí (sypké povrchy apod.).

Tyto funkce jsou dodatečnou pomocí v případě kritické jízdy, aby umožnily upravit chování vozidla podle požadavků na jízdu.

Tyto funkce nemohou nahradit řidiče. Nezvyšují limity vozidla a neměly by vás vybízet k rychlejší a riskantnější jízdě. Při manévrech nemůžou tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče (řidič musí být vždy připraven na náhlé události, ke kterým může během jízdy dojít).

Režim „Silnice“

Po nastartování vozidla se na přístrojové desce zobrazí zpráva „STANDARD HIGHWAY MODE“. U některých typů vozidla kontrolka na přístrojové desce nesvítí.

Tato poloha umožňuje optimální použití při normálních jízdních podmínkách (sucho, vlhko, slabé sněžení atd.).

Režim „Silnice“ používá funkce protiprokluzového systému.

Režim „Sypký povrch“

Stiskněte spínač 5: na přístrojové desce se podle typu vozidla rozsvítí zpráva „VARIABLEHIGHWAY MODE“ spolu s kontrolkou .

Tato poloha umožňuje optimální použití při sypkém jízdním povrchu (bahno, písek, suché listí apod.). V této poloze má řidič režim motoru plně pod kontrolou. Systém se automaticky přepne do režimu „Silnice“ při dosažení ryhlosti zhruba 50 km/h. Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „STANDARD HIGHWAY MODE“ a podle typu vozidla zhasne kontrolka .

Pneumatiky

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury.

Musí být: buď stejné jako původní nebo odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Pomocný systém rozjezdu do svahu

V závislosti na sklonu svahu tento systém pomáhá řidiči při rozjezdu do kopce. Zamezí couvnutí vozidla tak, že dle sklonu zajistí automatické zatažení brzd ve chvíli, kdy řidič uvolní brzdový pedál, aby sešlápl pedál akcelerace.

Funkce systému

Funguje pouze, pokud je rychlostní páka v jiné než neutrální poloze a pokud vozidlo zcela stojí (sešlápnutí brzdového pedálu).

Systém vozidlo zadrží cca na 2 sekundy. Poté se brzdy postupně uvolní (vozidlo se rozjede v závislosti na charakteristice svahu).

Pomocný systém rozjezdu do svahu nemůže za všech okolností zabránit couvnutí vozidla (je-li sklon příliš prudký atd.).

Řidič může v případě potřeby sešlápnout brzdový pedál, a tak zabránit couvnutí.

Pomocný systém rozjezdu ve svahu nesmí být používán při dlouhodobém zastavení: v tomto případě použijte brzdový pedál.

Tato funkce není navržena pro trvalé zabrzdění vozidla.

V případě potřeby použijte pro zastavení vozidla brzdový pedál.

Řidič musí obzvlášť zachovávat bdělost při jízdě na kluzkém či málo přilnavém povrchu.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.