Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

u Obrysová světla

Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2.

Přístrojová deska se rozsvítí.

Boční obrysová světla

(podle vybavení vozidla)

Umožňují ostatním účastníkům silničního provozu rozeznat obrys vozidla.

Rozsvítí se při aktivaci obrysových světel.

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2. Tato kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce.

Automatická funkce

(podle vybavení vozidla)

Otáčejte kroužkem 3 až do uvedení symbolu AUTO proti značce 2: při běžícím motoru se automaticky rozsvítí nebo zhasnou tlumená světla, v závislosti na intenzitě vnějšího světla bez působení na páčku 1.

V případě stání na svažující se straně vozovky mohou být při otevření dveří zavazadlového prostoru zakryta zadní světla. Všechny ostatní účastníky silničního provozu jste povinni upozornit na přítomnost Vašeho vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalších pomůcek popsaných v místních předpisech země, v níž se nacházíte.

Před noční jízdou zkontrolujte správnou funkci elektrických zařízení a seřiďte světlomety (pokud vozidlo není naloženo obvyklým způsobem). Vždy dbejte na to, aby světla nebyla zacloněna (nečistota, bláto, sníh, převoz předmětů, které by mohly bránit v projekci světla atd.).

Přídavný světlomet při zatáčení

U některých vozidel se v zatáčce, pokud jsou rozsvícena potkávací světla, za určitých podmínek jízdy (rychlost, úhel natočení volantu, jízda vpřed atd.) rozsvítí dvě doplňková světla pro osvětlení vnitřního oblouku zatáčky.

Poznámka: protože je tento systém nastaven pro funkci v omezeném čase, za určitých podmínek delší doby použití se jeho funkce automaticky přeruší.

Funkce „Doprovodné vnější osvětlení“

Tato funkce umožňuje přechodně rozsvítit tlumená světla (pro osvětlení otevření vrat apod.).

Při zastaveném motoru, zhasnutých světlech a kroužku 3 v poloze 0 přitáhněte páčku 1 k sobě: přibližně na jednu minutu se rozsvítí tlumená světla. Pro prodloužení této doby můžete zatáhnout za páčku až čtyřikrát (celkový čas je omezen na čtyři minuty). Pro vypnutí osvětlení před jeho automatickým vypnutím otočte kroužkem 3 do kterékoli polohy a poté jej vraťte do polohy 0.

á Dálková světla

Při páčce 1 v poloze pro tlumená světla za ni zatáhněte směrem k sobě.

Pokud jsou rozsvícena dálková světla, rozsvítí se na přístrojové desce příslušná kontrolka.

Pro návrat do polohy pro tlumená světla páčku 1 opět přitáhněte směrem k sobě.

Automatická dálková světla

U některých typů vozidel tento systém rozsvěcí a zhasíná dálková světla automaticky. Používá kameru umístěnou za vnitřním zpětným zrcátkem pro detekci vozidel před vámi a vozidel jedoucích z protisměru.

Dálková světla se rozsvítí automaticky pokud:

- osvětlení vně vozidla je slabé;

- není detekováno žádné jiné vozidlo ani osvětlení;

- rychlost vozidla překročí cca 45 km/h.

Pokud není splněna jedna z výše uvedených podmínek, systém přepne na potkávací světla.

Aktivace/deaktivace

Aktivace automatických dálkových světel:

- Otáčejte kroužkem 3, dokud se neobjeví symbol AUTO proti značce 2.

- Přitáhněte páčku 1 k sobě.

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Deaktivace automatických dálkových světel:

- Znovu přitáhněte páčku 1 k sobě.

- nebo otočte kroužkem 3 do jiné polohy než AUTO.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne.

Automatická dálková světla (pokračování)

Funkční porucha

Pokud se zobrazí zpráva „CHECK LIGHTS“ doprovázená kontrolkou © a kontrolka k bliká na přístrojové desce, značí to poruchu osvětlení.

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

g Přední mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 4 páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 5.

Přední mlhová světla fungují pouze při aktivovaném vnějším osvětlení. Na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Noční používání přenosného navigačního systému umístěného pod kamerou v oblasti čelního skla může rušit fungování systému „automatická dálková světla“ (riziko odlesků na čelním skle).

Systém může být za určitých podmínek rušen, zejména :

- při extrémních klimatických podmínkách (déšť, sníh, mlha atd.);

- zakryté čelní sklo nebo kamera;

- pokud má vozidlo jedoucí před Vámi nebo proti Vám málo viditelné nebo zakryté osvětlení;

- špatné seřízení předních světlometů;

- reflexní systémy;

- ...

Systém „automatická dálková světla“ v žádném případě nenahradí ostražitost a zodpovědnost řidiče s ohledem na osvětlení vozidla a na přizpůsobení se světelným podmínkám, viditelnosti a dopravní situaci.

Zadní mlhová světla

Otáčejte středním kroužkem 4 páčky 1, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 5.

Zadní mlhová světla fungují pouze při aktivovaném vnějším osvětlení. Na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Abyste neobtěžovali ostatní účastníky silničního provozu, nezapomeňte tato světla vypnout, nebude-li již jejich použití nezbytné.

Zhasnutí vnějšího osvětlení způsobí zhasnutí zadních mlhových světel nebo návrat do polohy předních mlhových světel (pokud je jimi vozidlo vybaveno).

e Zhasnutí světel

Existují dvě možnosti:

- ručně nastavením kroužku 3 do polohy 0;

- Světla automaticky zhasnou po zastavení motoru a otevření dveří řidiče nebo zamknutí vozidla. V případě následného spuštění motoru se světla znovu rozsvítí v poloze kroužku 3.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

S otevřenými dveřmi řidiče a při vypnutém motoru se ozve zvukový signál upozorňující, že zůstala rozsvícena světla (aby se předešlo vybití akumulátoru).

Elektrické seřízení výšky světelných kuželů

Ovladač A umožňuje upravit výšku světelných kuželů.

Otočte ovladačem A, abyste seřídili světlomety podle aktuálního zatížení vozidla.

Toto ovládání funguje, pouze když je osvětlení v poloze tlumených světel.

Stav naložení

Poloha ovládání

Prázdné vozidlo pouze s řidičem

0

Řidič a spolujezdec(-jezdci) a naložený zavazadlový prostor (1)

2

Ostatní případy

Podle uvážení řidiče

V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady. Ve všech případech seřiďte ovladače světlometů A podle zátěže vozidla tak, aby byla vozovka dobře viditelná a nedocházelo k oslnění řidičů protijedoucích vozidel.