Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokud je jím vozidlo vybaveno, upozorňuje tento systém na pokles tlaku v jedné nebo ve více pneumatikách.

Funkční princip

Každé kolo (kromě rezervního) obsahuje snímač v husticím ventilu, který pravidelně během jízdy měří tlak v pneumatice.

Kontrolka  1 se rozsvítí a upozorní řidiče na nedostatečný tlak v pneumatice (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

Nastavení doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách

Provádí se v následujících případech:

- když je třeba změnit doporučený tlak v pneumatikách za účelem přizpůsobení podmínkám používání (na prázdno, plně naložené vozidlo, jízda po dálnici atd.);

- po výměně kola (ačkoliv tento postup nedoporučujeme);

- po výměně kola.

Nastavení hodnoty je nutné provádět po kontrole tlaku ve všech 4 pneumatikách za studena.

Tlaky v pneumatikách musejí odpovídat současnému používání vozidla (prázdné, plně naložené, jízda po dálnici apod.).

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Přesto je však nutné si uvědomit, že tato funkce nemůže nahradit řidiče. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Tlak v pneumatikách včetně rezervního kola kontrolujte jednou měsíčně.

Postup inicializace

Zapalování je zapnuto.

- několikrát krátce stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro výběr funkce „TYRE PRESSURE ACQUISITION“ na displeji 2;

- dlouhým stiskem (asi na 3 vteřiny) tlačítka 3 nebo 4 spusťte inicializaci. Zobrazení zprávy „TP ACQUISTION LAUNCHED“ ukazuje, že požadavek na inicializaci doporučené hodnoty tlaku v pneumatikách je správně zaregistrován.

Nová inicializace se spustí po několika minutách jízdy.

Poznámka

Doporučená hodnota tlaku v pneumatikách nesmí být nižší, než tlak předepsaný a uvedený z boku na dveřích.

Zobrazení

Displej 2 na přístrojové desce Vás informuje o případných poruchách tlaku (podhuštěná pneumatika, defekt atd.).

„CHECK TYRE PRESSURES“

Kontrolka se rozsvítí spolu se zprávou „CHECK TYRE PRESSURES“.

Upozorňují na to, že alespoň jedna z pneumatik je podhuštěná.

Kontrolujte a v případě potřeby upravujte tlak ve všech čtyřech pneumatikách za studena.

Během jízdy kontrolka po několika minutách zhasne.

Náhlý pokles tlaku v pneumatice (prasknutí pneumatiky) možná systém nezaznamená.

„TYRE PUNCTURE“

Kontrolka se rozsvítí nastálo, současně se zobrazí zpráva „TYRE PUNCTURE“ a zazní zvukoví signál.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ®.

Signalizují, že nejméně jedno kolo má defekt nebo je silně podhuštěné. Vyměňte ho nebo se obraťte na značkový servis, pokud má defekt. Upravte tlak v pneumatikách, pokud je kolo vypuštěné.

Kontrolka ® signalizuje nutnost z bezpečnostních důvodů okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravní situací.

„CHECK TYRE SENSORS“

Kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu se zprávou „CHECK TYRE SENSORS“.

Tato zpráva je doprovázena kontrolkou ©.

Upozorňují na to, že nejméně jedno z kol není vybaveno snímačem (např. rezervní kolo). V ostatních případech se obraťte na značkový servis.

Úprava tlaku v pneumatikách

Tlak se musí upravovat za studena (viz štítek na boku dveří u řidiče).

Pokud není možné ověřit tlak na studených pneumatikách, zvětšete doporučený tlak o 0,20,3 bary (3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Výměna kol a pneumatik

Tento systém vyžaduje specifické vybavení (kola, pneumatiky, ozdobné kryty apod.). Viz odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5.

Obraťte se na značkový servis pro výměnu pneumatik a pro zjištění příslušenství kompatibilního se systémem, které je k dispozici ve značkové síti: použití jakéhokoli příslušenství může ovlivnit správné fungování systému.

Rezervní kolo

Rezervní kolo, je-li jím vozidlo vybaveno, nemá snímač. Pokud je namontováno na vozidlo, kontrolka několik vteřin bliká, potom se rozsvítí nastálo spolu s kontrolkou ©, a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „CHECK TYRE SENSORS“.

Sprej na opravu pneumatik a souprava pro huštění pneumatik

S ohledem na specifika ventilů, používejte jenom vybavení homologované sítí značky. Přejděte na odstavec „Sada pro huštění pneumatik“ v kapitole 5.

Výměna kola

V závislosti na stylu jízdy může systému trvat i několik minut, než zaznamená stav tlaku vzduchu v pneumatikách, proto tlak vzduchu kontrolujte po každém úkonu.