Zpět na seznam

SADA PRO HUŠTĚNÍ PNEUMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sada umožňuje opravu běhounu pneumatik A, poškozeného předmětem o rozměrech menších než 4 milimetry. Neumožňuje opravu všech defektů, jako např. trhliny větší než 4 milimetry nebo otvory na bočních částech pneumatik B.

Zkontrolujte také, zda je ráfek v dobrém stavu.

Sadu pro hustění pneumatik nepoužívejte, pokud je pneumatika poškozena v následku jízdy s defektem.

Před každým zásahem zkontrolujte boční části pneumatik.

Jízda s nedostatečně nahuštěnými, či dokonce splasklými (nebo propíchnutými) pneumatikami může ohrozit bezpečnost jízdy a znemožnit následnou opravu.

Tato oprava je dočasná.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem.

Při výměně pneumatiky opravené pomocí této sady musíte o této skutečnosti informovat odborníka.

Při jízdě můžete cítit vibrace způsobené přítomností přípravku v pneumatice.

Tato sada má homologaci pouze pro huštění pneumatik vozidla původně vybaveného touto sadou.

V žádném případě nesmí být použita pro huštění pneumatik jiného vozidla nebo jakéhokoli jiného nafukovacího předmětu (plovacího pásu, nafukovací lodi atd.).

Při manipulaci s lahvičkou s přípravkem pro opravu se vyvarujte kontaktu s kůží. Pokud dojde k potřísnění, postižené místo okamžitě důkladně opláchněte vodou.

Sadu pro opravu pneumatik nenechávejte v dosahu dětí.

Nikdy neodhazujte prázdnou lahvičku do přírody. Odevzdejte ji zástupci značky nebo instituci pověřené jejím sběrem.

Lahvička má omezenou životnost, která je vyznačena na jejím štítku. Zkontrolujte datum životnosti.

Pro výměnu husticího potrubí a lahvičky s opravným přípravkem se obraťte na zástupce značky.

Sada pro huštění C

U některých typů vozidel v případě defektu použijte sadu pro huštění pneumatik 1 umístěnou pod sedadlem řidiče.

Posuňte sedadlo řidiče dopředu a sklopte opěradlo, abyste se dostali k sadě pro huštění pneumatik.

Otevřete ji.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od oblasti provozu, spusťte nouzový signál, zatáhněte ruční brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

Našroubujte koncovku 3 kompresoru na láhev 2 a připněte ji na kompresor D.

Láhev musí být nutně ve svislé poloze.

Odšroubujte uzávěr ventilu dotčeného kola.

Našroubujte husticí koncovku 4 na ventil.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Pokud je těleso, které způsobilo defekt, stále v pneumatice, neodstraňujte jej.

Pro zapojení kompresoru otevřete kapotu a zapojte černou svorku 10 na ukostřovací díl 6 (viz kapitola 5 „Odstranění poruchy akumulátoru“).

Potom připojte červenou svorku 11 na svorkovnici 5.

Při běžícím motoru stiskněte spínač 7, čímž se spustí huštění.

Po uplynutí maximálně 15 minut zastavte huštění a zkontrolujte tlak na manometru 9.

Musí být dosaženo tlaku minimálně 4,7 barů.

Poznámka: Během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 9 krátce indikuje tlak až 6 barů a poté tlak klesne.

Není-li dosaženo požadovaného tlaku, oprava není možná, nepokračujte v jízdě a obraťte se na značkový servis.

Pokud je tlak příliš vysoký, stiskněte tlačítko 8 pro jeho snížení.

Před spuštěním motoru zkontrolujte, zda je ruční brzda zatažena a zda je řadicí páka v poloze neutrálu nebo, u robotizovaných převodovek, v poloze N.

Jakmile bude pneumatika správně nahuštěna, sadu sejměte: pomalu odšroubujte husticí koncovku 3 tak, abyste se vyhnuli vystříknutí prostředku, a našroubujte hadici pro huštění pneumatik 4 na volný otvor láhve 2, čímž zamezíte vytékání prostředku.

Na viditelné místo pro řidiče na přístrojové desce nalepte štítek s jízdními omezeními.

Uložte sadu pod sedadlo řidiče.

Ihned vozidlo rozjeďte, tak aby byl prostředek v pneumatice rovnoměrně rozprostřen a po 10 kilometrech nebo 10 minutách jízdy zastavte, abyste zkontrolovali tlak. Pro kontrolu tlaku zašroubujte koncovku 3 přímo na ventil pneumatiky. Pokud je tlak nižší než předepsaný, upravte jej (přejděte na odstavec „Tlak nahuštění pneumatik“), jinak se obraťte na značkový servis: oprava není možná.

Na podlaze u nohou řidiče nesmějí být žádné předměty: v případě potřeby prudkého zabrzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Pokyny pro použití sady

- Sada nesmí být spuštěna déle než 15 minut.

- Při jízdě můžete cítit vibrace způsobené přítomností produktu vstříknutého do pneumatiky.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.

Sada pro huštění E

U některých typů vozidel v případě defektu použijte sadu pro huštění pneumatik umístěnou pod sedadlem řidiče.

S běžícím motorem, zataženou parkovací brzdou,

- Odviňte hadičku z láhve;

- připojte hadičku 14 kompresoru k hrdlu láhve 19;

- podle typu vozidla připojte nebo našroubujte láhev 19 na kompresor v místě označení 18 na láhvi;

- odšroubujte čepičku ventilku příslušného kola a našroubujte hustící hadičku láhve 12 ;

- odpojte veškeré příslušenství předtím připojené do zásuvky příslušenství vozidla.

- koncovku 13 bezpodmínečně zapojte do zásuvky příslušenství vozidla;

- stiskněte spínač 15 a nahustěte pneumatiku na předepsaný tlak (přejděte na odstavec „Tlak v pneumatikách“);

- nejdéle po 15 minutách zastavte huštění a zkontrolujte tlak (na manometru 16).

Poznámka: Během vyprazdňování láhve (přibližně 30 sekund) manometr 16 krátce indikuje tlak až 6 barů a poté tlak klesne.

- upravte tlak: pro jeho zvýšení pokračujte v huštění pomocí sady, pro snížení tlaku stiskněte tlačítko 17.

Není-li dosaženo tlaku minimálně 1,8 bar po 15 minutách, oprava není možná, nepokračujte v jízdě a obraťte se na značkový servis.

Před použitím sady zaparkujte vozidlo v dostatečné vzdálenosti od silničního provozu, spusťte nouzový signál a zatáhněte ruční brzdu, nechte vystoupit všechny cestující z vozidla a držte je v bezpečné vzdálenosti od silničního provozu.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

Jakmile je pneumatika řádně nahuštěna, soupravu odpojte: pomalu odšroubujte husticí koncovku 12 tak, abyste se vyhnuli vystříknutí prostředku, a uložte kontejner do plastového obalu, aby prostředek nevytékal.

- Na viditelné místo pro řidiče na přístrojové desce nalepte štítek s jízdními omezeními.

- Uložte sadu.

- Na konci prvního nahuštění pneumatika stále uniká, pro ucpání defektu je nutno jet.

- Ihned nastartujte a jeďte rychlostí 20 až 60 km/h tak, aby se prostředek v pneumatice rovnoměrně rozprostřel, po 3 kilometrech zastavte a zkontrolujte tlak.

- Pokud je tlak vyšší než 1,3 baru avšak nižší než tlak předepsaný, dohustěte jej na předepsanou hodnotu (údaje naleznete na štítku na boku dveří řidiče). Pokud je tlak nižší než 1,3 baru, obraťte na značkový servis: oprava není možná.

Pokyny pro použití sady

Sada nesmí být spuštěna déle než 15 minut.

Na podlaze u nohou řidiče nesmějí být žádné předměty: v případě potřeby prudkého zabrzdění by se mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Po provedení opravy pomocí této sady je zakázáno jet rychlostí nad 200 km. Navíc jste povinni jet nižší rychlostí, v žádném případě nepřekračujte rychlost 80 km/h. Tyto pokyny Vám připomíná štítek, který jste povinni nalepit na viditelné místo přístrojové desky.

Podle země nebo místních předpisů musí být pneumatika opravená pomocí husticí sady vyměněna.