Zpět na seznam

ROBOTIZOVANÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka 1

- Umožňuje zařadit první stupeň, zpátečku a neutrál a v ručním režimu měnit rychlostní stupně.

- Umožňuje kdykoli přejít z ručního do automatického režimu a naopak, pokud je spuštěn motor a zařazen dopředný rychlostní stupeň, pomocí jednoho impulzu páky doleva.

Poznámka: po každém pohybu řadicí pákou se páka automaticky vrátí do střední polohy.

Displej

2 Režim naložení

3 Automatický režim

4 Indikace rychlostních stupňů

5 Kontrolka sešlápnutí brzdového pedálu

Zařazený rychlostní stupeň (1, 2…, 6, N, R) je zobrazen na displeji přístrojové desky. V automatickém režimu se zobrazí symbol (A).

Rozjíždění

Zapněte zapalování.

Na přístrojové desce se rozsvítí displej.

Pokud se zobrazuje neutrál (N) a svítí kontrolka 5 (u některých vozidel), sešlápněte brzdový pedál a nastartujte motor, ale neakcelerujte.

Pokud je zařazen jiný stupeň než neutrál, na displeji bliká N a svítí kontrolka 5, sešlápněte brzdový pedál a nastavte páku do polohy N. Nastartujte motor.

Poznámka: Nepokoušejte se spustit motor tlačením vozidla, pokud je akumulátor vybitý (displej zůstane při zapnutí zapalování zhasnutý).

Rozjezd

Dopředný chod (z neutrálu)

Displej rychlostních stupňů indikuje N a A.

- Při sešlápnutém brzdovém pedálu pohněte řadicí pákou směrem dopředu a následně ji uvolněte.

- Povolte brzdový pedál a mírně akcelerujte.

Zpátečka (zastavené vozidlo)

- Sešlápněte brzdový pedál. Pohněte řadicí pákou směrem doprava a dozadu a následně ji uvolněte v souladu s označením na páce. Je zařazen zpětný chod a na displeji se zobrazí písmeno R.

- Uvolněte brzdový pedál:

- pro parkovací manévry postačuje volnoběh,

- pro couvání mírně akcelerujte.

Ve zpětném chodu můžete zařadit rychlostní stupeň pro jízdu vpřed jedním impulzem páky směrem dopředu, pokud je vozidlo zastavené.

Poznámka: Při zastavení musíte sešlápnout brzdový pedál, aby bylo umožněno zařazení nebo vyřazení rychlostního stupně. V opačném případě se rozsvítí kontrolka 5.

Schéma řazení rychlostních stupňů

(viz znázornění na rukojeti)

+ Zvyšování rychlostních stupňů

- Snižování rychlostních stupňů

N Neutrál

R Zpětný chod

Jediná stabilní poloha páky

A/M Přechod z automatického na ruční režim a zpět

Stejně jako u vozidel s manuální převodovkou se vozidlo vybavené robotizovanou převodovkou neudrží ve svahu bez zatažené ruční brzdy, nebo aniž by byl stabilně sešlápnutý brzdový pedál.

Funkce poloautomatického (ručního) režimu

Tento režim může být aktivován kdykoli za jízdy pomocí jednoho impulzu páky směrem doleva. Přepnutí režimu proběhne beze změny zařazeného rychlostního stupně.

Řazení převodových stupňů pak ovládáte sami prostřednictvím řadicí páky.

Pro zvýšení převodového stupně pohněte řadicí pákou směrem dopředu bez nutnosti uvolnění pedálu akcelerace.

Pro snížení převodového stupně pohněte řadicí pákou směrem dozadu bez nutnosti uvolnění pedálu akcelerace.

Podřazování, které by vedlo k příliš vysokým otáčkám motoru, nebo zařazení převodových stupňů, které by otáčky motoru příliš snížily, je systémem odmítnuto.

Dva pohyby pákou směrem dopředu umožní zvýšení o dva stupně najednou (pokud by nedošlo k přílišnému snížení otáček). Dva pohyby pákou směrem dozadu umožní snížení o dva stupně najednou (pokud by nedošlo k přílišnému zvýšení otáček).

Při uvolnění pedálu akcelerace klesají převodové stupně automaticky až na prahovou hodnotu minimálních otáček, aby se předešlo zhasnutí motoru. První stupeň je zařazen automaticky při překročení určité prahové rychlosti. Pomocí brzdového pedálu bez přechodu na neutrál (N) můžete udržovat vozidlo na místě (značka „Stop“, červená na semaforu atd.).

Vozidlo se může opět rozjet:

- po mírném uvolnění výhradně brzdového pedálu bez akcelerace (například v dopravní zácpě);

- nebo po úplném uvolnění brzdového pedálu a akceleraci pro přímé rozjetí vozidla.

Poznámka: Neutrál je přístupný za jízdy nebo po zastavení pouze s nohou na brzdovém pedálu (v případě, že zapomenete, se rozsvítí kontrolka 5).

Pro zařazení rychlostního stupně krátce zatlačte volicí páku doprava.

V případě podřazení nebo zvýšení rychlostního stupně systém zareaguje tak, že zvolí optimální převodový stupeň.

Poloautomatický režim může být kdykoli deaktivován při běžícím motoru prostřednictvím impulzu páky směrem doleva.

Automatický provozní režim

Při každém zapnutí zapalování je implicitně zvolen automatický režim.

Na displeji se zobrazí písmeno A. Vozidlo ovládáte akcelerací a brzděním. Rychlostní stupně jsou zařazovány automaticky ve správnou chvíli při odpovídajících otáčkách motoru, protože „automatika“ registruje profil vozovky a zvolený styl jízdy.

V tomto režimu můžete řadit ručně. Jeden impulz páky směrem dopředu nebo dozadu umožňuje zvýšit (kromě případu, kdy hrozí riziko podtáčení) nebo snížit (kromě případu, kdy hrozí riziko přetáčení) rychlostní stupeň.

Poznámka: automatický režim se postará o:

- polohu a rychlost sešlápnutí pedálu akcelerace pro odhad stylu jízdy a volbu optimálního rychlostního stupně,

- sešlápnutí brzdového pedálu pro umožnění brzdění motorem a předvídání zpětného řazení.

Při zastavení na červenou můžete při zařazeném rychlostním stupni udržovat vozidlo na místě pomocí brzdového pedálu bez přechodu na neutrál (N).

Vozidlo se může opět rozjet:

- po mírném uvolnění výhradně brzdového pedálu bez akcelerace (například v dopravní zácpě),

- nebo po úplném uvolnění brzdového pedálu a akceleraci pro přímé rozjetí vozidla.

Zrychlení a podřazení

- Pomalu sešlápněte pedál akcelerace, abyste dosáhli postupného zrychlení vozidla.

- pro získání maximálního výkonu vozidla nezávisle na režimu (automatický nebo ruční) sešlápněte na doraz pedál akcelerace, dokud nepřejdete dorazem.

Prudké stisknutí pedálu Vám umožní podřadit v mezích možností vozidla.

Zaparkování vozidla

Lze parkovat při zařazení některého rychlostního stupně (například na svahu).

- při zapnutém zapalování zařaďte rychlostní stupeň při sešlápnutém brzdovém pedálu,

- zkontrolujte, zda je na přístrojové desce zobrazen jiný stupeň než N a následně vyjměte klíč ze spínací skříňky,

zatáhněte ruční brzdu.

Pro vyřazení rychlosti zapněte zapalování bez spouštění motoru a při sešlápnutém brzdovém pedálu nastavte řadicí páku na neutrál. Zkontrolujte, zda je na přístrojové desce zobrazeno N.

Hladina oleje v nádrži automatického systému převodovky se liší podle použití. Přidávání oleje je přísně zakázáno (nevztahuje se na kvalifikované pracovníky sítě značky).

Zvukový signál

- Pokud budete vozidlo udržovat příliš dlouho na svahu bez sešlápnutí brzdového pedálu nebo použití ruční brzdy, bude systém abnormálně zatěžován (nebezpečí přehřátí spojky).

V takovém případě Vám přerušované pípání připomene, že je nezbytné sešlápnout brzdový pedál nebo použít ruční brzdu.

- Nikdy neopouštějte vozidlo s běžícím motorem a zařazeným rychlostním stupněm. V zájmu Vaší bezpečnosti bude při otevření dveří znít přerušované pípání, dokud nezařadíte neutrál, nevypnete zapalování nebo nestisknete brzdový pedál.

Výjimečný případ

Na kluzkém povrchu či povrchu s nízkou přilnavostí přepněte na manuální režim (A/M) a před akcelerací zařaďte druhý rychlostní stupeň, abyste se vyhnuli prokluzování kol.

Funkční porucha

i Pokud se tato kontrolka rozsvítí při jízdě, signalizuje poruchu systému. Ve většině případů může vozidlo pokračovat v jízdě, jeho výkonové vlastnosti však budou sníženy. Urychleně se ovšem obraťte na značkový servis.

Odtahování vozidla s robotizovanou převodovkou

Pokud je převodovka zablokována na některém převodovém stupni:

- zapněte zapalování;

- zařaďte neutrál s nohou na brzdovém pedálu;

- zkontrolujte, zda je správně zařazen neutrál (například mírným tlačením vozidla).

Pokud nelze neutrál zařadit, musí být vozidlo odtahováno se zvednutými předními koly.

Odtahování musí být vždy prováděno při vypnutém zapalování.

Poloha zatížení

Při jízdě s naloženým vozidlem stiskněte spínač 6 na přístrojové desce. Na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka §.

Režim naložení se deaktivuje po každém vypnutí motoru. Bude potřeba ji znovu vybrat.

Režim s naloženým vozidlem může být použit v automatickém i ručním režimu převodovky.