Zpět na seznam

OMEZOVAČ RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omezovač rychlosti je funkce, která Vám pomůže, abyste nepřekračovali zvolenou rychlost jízdy zvanou omezená rychlost.

Ovládání

1 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna omezené rychlosti (+).

2 Sestupná změna omezené rychlosti (-).

3 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením omezené rychlosti do paměti) (O).

4 Aktivace s vyvoláním rychlosti omezovače uložené do paměti (R).

5 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

Zapnutí

Stiskněte spínač 5 na straně . Kontrolka 6 se rozsvítí oranžově a na přístrojové desce se objeví zpráva „SPEED LIMITER“ spolu s čárkami udávajícími, že omezovač rychlosti je funkční a čeká na uložení omezené rychlosti.

Pro uložení běžné rychlosti stiskněte spínač 1 (+): minimální uložená rychlost je 30 km/h.

Způsob jízdy

Když je omezená rychlost uložena v paměti, až do dosažení této rychlosti je řízení obdobné jako u vozu, který není vybaven omezovačem rychlosti.

Jakmile dosáhnete uložené rychlosti, jaké-koli stisknutí pedálu akcelerace neumožní překročení naprogramované rychlosti, kromě případu potřeby (viz odstavec „Překročení omezené rychlosti“).

Změna omezené rychlosti

Omezenou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 1 (+) pro zvýšení rychlosti,

- spínače 2 (-) pro snížení rychlosti.

Překročení omezené rychlosti

Omezenou rychlost lze v naléhavých případech kdykoliv překročit: zcela a důrazně sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

Během překročení doporučené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota doporučené rychlosti.

Potom v rámci možností, uvolněte pedál akcelerace: funkce omezovače rychlosti se obnoví, jakmile dosáhnete nižší rychlosti, než byla rychlost uložená do paměti.

Neschopnost systému dodržet omezenou rychlost

V případě prudkého klesání nemůže systém omezenou rychlost udržet: Uložená rychlost bliká na ovládacím panelu, abyste o tom byli informováni.

Funkce omezovače rychlosti v žádném případě nepůsobí na brzdový systém.

Vypnutí funkce

Když stiskněte spínač 3 (0), pozastavíte funkci omezovače rychlosti. V tomto případě omezená rychlost zůstává uložena v paměti a zpráva „SPEED MEMORY“ spolu s údajem o této rychlosti se zobrazí na přístrojové desce.

Vyvolání omezené rychlosti z paměti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat stisknutím spínače 4 (R).

Vypnutí funkce

Pokud stiskněte spínač 5, funkce omezovače rychlosti je pozastavena. V tomto případě již není žádná rychlost uložena do paměti. Zhasnutí oranžové kontrolky na ovládacím panelu vypnutí funkce potvrzuje.

Je-li omezovač v režimu stand-by, stisknutí spínače 1 (+) znovu aktivuje funkci, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti - v úvahu se bere rychlost, kterou vozidlo jede.