Zpět na seznam

HLADINA OLEJE V MOTORU : obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motor spotřebuje určité množství oleje pro mazání a chlazení pohyblivých součástí, takže je normální, pokud je třeba olej mezi dvěma výměnami doplnit.

Kdybyste však po období záběhu zjistili spotřebu oleje vyšší než 0,5 litru na 1 000 km, obraťte se na svého zástupce značky.

Periodicita: pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejména pak před delší cestou, protože jinak by hrozilo poškození motoru.

Zobrazení hladiny oleje

Měření musí být prováděno na vodorovném povrchu a po delším zastavení motoru.

Chcete-li znát přesnou hladinu oleje a ujistit se, že nebyla překročena maximální úroveň (nebezpečí poškození motoru), musíte použít měrku. Přejděte na následující strany.

Ukazatel na palubním desce upozorňuje pouze v případě, kdy je hladina oleje minimální.

Zobrazení minimální hladiny oleje A

Pokud je hladina nad minimální úrovní:

Na displeji se zobrazí zpráva „OIL LEVEL“ doprovázená čtverečky ukazujícími úroveň hladiny. Jak hladina klesá, jsou postupně nahrazovány pomlčkami.

Pro přechod na čtení informací palubního počítače stiskněte tlačítko 1 nebo 2.

Pokud je hladina na minimální úrovni:

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „TOP-UP OIL LEVEL“ a rozsvítí se kontrolka ©.

Hladinu oleje je nutné co nejdříve doplnit.

Displej zobrazuje pouze minimální hladinu, nikdy nezobrazuje překročení maximální hladiny, což lze zjistit pouze při kontrole měrkou.

Kontrola hladiny pomocí měrky

Při zastaveném motoru:

- vyjměte měrku a osušte ji čistým hadříkem, který nepouští vlas;

- zasuňte měrku až na doraz;

- znovu měrku vyjměte;

- Odečtěte hladinu: ta nesmí nikdy klesnout pod úroveň „mini“ C, ani překročit úroveň „maxi“ B.

Po přečtení hladiny měrku znovu řádně zasuňte zpět až na doraz.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

Čtení hladiny se musí provádět pomocí měrky, jak bylo vysvětleno dříve.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vozidlo a zavolejte značkový servis.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

V žádném případě se nesmí překročit maximální úroveň hladiny při tankování B: nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte svého zástupce značky.

Doporučujeme Vám použít při doplňování a plnění oleje trychtýř, aby nedošlo k potřísnění okolí.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.