Zpět na seznam

HLADINA OLEJE V MOTORU : doplnění, plnění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

- Odšroubujte uzávěr 1;

- doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „mini“ a „maxi“ měrky 2 činí 1,5 až 2 litry podle typu motoru, jedná se o informativní údaj);

- počkejte přibližně 10 minut, aby olej mohl stéci;

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po odečtení hladiny zasuňte měrku až nadoraz a zcela našroubujte uzávěr.

Výměna motorového oleje

Interval: Informace naleznete v servisní knížce k vozidlu.

Objem výměny oleje

Více naleznete v dokumentu o údržbě Vašeho vozidla nebo se obraťte na značkový servis.

Vždy kontrolujte hladinu motorového oleje pomocí měrky tak, jak je popsáno výše (nesmí být nikdy pod minimem ani nad maximem na měrce).

Specifikace motorového oleje

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

Nepřekročte rysku „MAXI“ a nezapomeňte umístit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

Doporučujeme Vám použít při doplnění/plnění oleje trychtýř, aby nedošlo k potřísnění okolí.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmíte překročit maximální úroveň hladiny při tankování : nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Výměna motorového oleje: Pokud budete provádět výměnu oleje při zahřátém motoru, dejte pozor na popálení, ke kterému by mohlo dojít při vytečení oleje.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Doplňování oleje: Při doplňování dejte pozor, abyste olejem nepolili součásti motoru, mohl by vzniknout požár. Nezapomeňte správně zavřít uzávěr, jinak by hrozil požár při výstřiku oleje na horké součásti motoru.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.