Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje.

Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

U robotizované převodovky:

- převodovka je v poloze A, Mnebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je převodovka v poloze P anebo v poloze N se zataženou parkovací brzdou, brzdový pedál je uvolněný.

Pro mechanickou převodovku:

- převodovka je na neutrálu;

a

- spojkový pedál je volný.

Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný.

a

- rychlost vozidla je nižší než cca 3 km/h.

Motor se znovu spustí, když sešlápnete pedál spojky a zařadíte rychlost.

U všech vozidel:

Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí a upozorní Vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

V případě zablokování motoru během fungování systému sešlápněte na doraz spojku pro opětovné nastartování motoru.

Pokud vystoupíte z vozidla, upozorní Vás zvukový signál, že motor je v pohotovostním režimu a není vypnutý.

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se zobrazí kontrolka ).

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Robotizovaná převodovka

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Mechanická převodovka

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

Chcete-li doplnit palivo, musí být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): vypněte motor (viz odstavec „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Ukončení pohotovostního režimu motoru

U robotizované převodovky:

- brzdový pedál je uvolněný, převodovka je v poloze A nebo M, případně;

- pedál brzdy je uvolněný, převodovka je v poloze N a ruční brzda je uvolněná, nebo;

- nebo je pedál brzdy znovu sešlápnutý a převodovka je v poloze P nebo v poloze N a parkovací brzda je zatažena;

- převodovka je v poloze R, nebo;

- je sešlápnutý pedál akcelerace.

Pro mechanickou převodovku:

- rychlost na neutrálu a spojka lehce stisknutá, nebo

- zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- když je zařazen zpětný chod;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká (nižší než cca 0 °C nebo vyšší než cca 35 °C);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- teplota chladicí kapaliny motoru není dostatečná;

- probíhá automatické čištění částicového filtru;

- funkce „zvýšené volnoběžné otáčky“ je aktivována (viz odstavec „Zvýšené volnoběžné otáčky“ v kapitole 2);

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní Vás na nemožnost uvést motor do pohotovostního režimu.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká (nižší než cca 0 °C nebo vyšší než cca 35 °C);

- funkce „jasné vidění“ je aktivována (viz odstavec „automatická klimatizace“ v kapitole 3);

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 7 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

- u vozidel vybavených manuální převodovkou může být opětovné spuštění motoru přerušeno, pokud je pedál spojky při zařazeném rychlostním stupni uvolněn příliš rychle;

-...

Zvláštnost: Platí-li v závislosti na typu vozidla některé z těchto podmínek, nelze automaticky znovu nastartovat motor, pokud jsou otevřené dveře.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Kontrolka 2 integrovaná ve spínači se rozsvítí.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Kontrolka 2 integrovaná ve spínači 1 zhasne.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém dobrovolném nastartování vozidla (viz odstavec „Spouštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Provozní závady

Pokud se kontrolka 2 na spínači 1 rozsvítí bez stisknutí, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Před opuštěním vozidla je nutné, aby byl motor vypnutý a nikoliv v pohotovostním režimu (více informací naleznete v odstavci „Spuštění a vypnutí motoru“ v kapitole 2).